IA – Nyhetsbrev 3/2019

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om faggruppens rapport for 2019, arbeidsmiljøsatsingen, treparts-bransjeprogrammene og tilskudd til ekspertbistand.

Uskarpt, nesten abstrakt bilde av mennesker i bevegelse i et kontorbygg. IA-logoen og teksten "nyhetsbrev" ligger oppå bildet.
Foto: ©Photographee.eu - stock.adobe.com

Faggruppens rapport for 2019

Faggruppen for IA-avtalen la fram sin rapport for 2019 i arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 10. desember. For 2019 fikk faggruppen et særskilt oppdrag om å legge fram en begrenset rapportering på status og utvikling i IA-avtalens mål fra 2001 til 2018, med et hovedfokus på 2018. Rapporteringen skulle ta utgangspunkt i målene for IA-avtalen 2014–2018.

Kort om rapporten:

 • IA-avtalens delmål 1 var fram til 2018 en reduksjon i den samlede sykefraværsprosenten med 20 prosent i forhold til 2. kvartal 2001. De sesongjusterte tallene viser at fraværet i 4. kvartal 2018 var 12,4 prosent lavere enn i 2. kvartal 2001. Sykefraværet har imidlertid vært stabilt siden 2012.
 • Delmål 2 i IA-avtalen var å hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne. Etter faggruppens vurdering viser utviklingen i antall sysselsatte funksjonshemmede relativt små endringer i løpet av siste IA-periode. Det samme gjelder utviklingen for ordningen med arbeidsavklaringspenger og overganger til arbeid og uføretrygd, samt andelen som kombinerer arbeid med mottak av en helserelatert ytelse.
 • Delmål 3 i avtalen var å øke forventet yrkesaktivitet med tolv måneder sammenlignet med nivået for 2009. Beregninger viser at indikatoren økte med 0,2 årsverk fra 2017 til 2018, og at den økte med over ett årsverk fra 2009. En 50-åring kan nå forventes å ha tolv gjenstående årsverk i arbeidslivet.

Les hele rapporten her

Arbeidsmiljøsatsingen

Arbeidsmiljøsatsingen er et hovedvirkemiddel i denne IA-avtalen. Satsingen skal hjelpe og støtte virksomhetene i deres forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværsarbeid, blant annet ved å utvikle og formidle kunnskap.

Arbeidet med satsingen er organisert i et samarbeid mellom de fire mest berørte etatene STAMI, Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet, med STAMI og Arbeidstilsynet i førersetet. Partene i arbeidslivet er koblet nært på gjennom en referansegruppe.

I 2019 har arbeidsmiljøsatsingen vært organisert som et utviklingsprosjekt for å legge grunnlaget for kunnskapsbasert informasjon og veiledning om hvordan virksomhetene kan jobbe godt og målrettet med forebyggende arbeidsmiljøarbeid. I 2020 skal elementene i satsingen gradvis lanseres og videreutvikles. Hovedgrepene er:

 • Kunnskapsgrunnlaget for målrettet forebyggende arbeid skal styrkes. Det utvikles og formidles kunnskapsbasert og målrettet informasjon som virksomheter og bransjer skal kunne bruke i sitt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
 • Arbeidstilsynet etablerer en ny veiviserfunksjon, som et supplement til dagens virkemidler, og som skal bygge på et styrket kunnskapsgrunnlag.
 • Det etableres en nettbasert Arbeidsmiljøportal som skal bidra med kunnskapsbaserte verktøy og virkemidler til støtte for virksomhetens arbeid. Verktøyet "En bra dag på jobb", som er utviklet gjennom et pilotprosjekt i regi av STAMI, vil være en viktig del av dette.
  En betaversjon av arbeidsmiljøportalen skal være klar i løpet av vinteren 2020. Portalen vil gradvis ferdigstilles gjennom et smidig utviklingsløp, hvor bransjene som er valgt som IA-bransjesatsinger får prioritet. Støtte til disse bransjene ferdigstilles første halvår 2020.

Arbeidsmiljøsatsingen skal bidra med å bygge opp under arbeidet i IA-bransjeprogrammene. Det er igangsatt et eget prosjekt for evaluering av arbeidsmiljøsatsingen.

Treparts-bransjeprogrammene

I IA-avtalen 2019–2022 er partene enige om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall, og på den måten bidra til å nå de nasjonale målene for avtalen. Det er etablert treparts-bransjeprogrammer i syv bransjer:

 1. Sykehus
 2. Sykehjem
 3. Barnehager
 4. Leverandørindustrien - olje og gass
 5. Næringsmiddelindustrien
 6. Rutebuss og persontrafikk
 7. Bygg og anlegg

Gjennomføring og oppfølging av bransjeprogrammene skal først og fremst skje i regi av relevante organisasjoner på bransjenivå og i samarbeid med partene på arbeidsplassen. Hvert bransjeprogram er etablert som et prosjekt med en styringsgruppe bestående av partene i den enkelte bransjen, samt representanter fra relevante myndigheter. Styringsgruppen ledes av den mest relevante landsforening/organisasjon på arbeidsgiversiden. Myndighetene, ved Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Arbeids- og velferdsetaten, deltar på strategisk nivå i styringsgruppene.

Bransjeprogrammene er i gang med arbeidet og har utarbeidet programplaner som bl.a. ble lagt fram i et felles seminar 26. november i år. Programplanene legger grunnlaget for det videre arbeidet i bransjeprogrammene og skal inneholde konkretisering av mål og tiltak, kunnskapsformidling, fremdriftsplan mv.

For å få til god koordinering og samarbeid også mellom bransjeprogrammene, er det foreslått å etablere et samarbeidsforum for prosjektlederne for bransjeprogrammene.

Det legges opp til et samlet opplegg i to deler for evaluering av bransjeprogrammene:

 • bransjespesifikke arbeidsmiljøkartlegginger og analyser av sykefravær og frafall i de syv utvalgte bransjene. Dette kartleggingsprosjektet er allerede startet opp i regi av STAMI i samarbeid med NAV.
 • et evalueringsprosjekt for å evaluere og vurdere resultater, og så langt som mulig effekter, av IA-bransjeprogrammene, både enkeltvis og samlet. Videre vil vurdering av de iverksatte tiltakene samt prosess, arbeids- og samarbeidsformer mellom aktørene både på sentralt nivå og på bransje- og virksomhetsnivå stå sentralt.

Tilskudd til ekspertbistand

For å støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær på den enkelte arbeidsplass, er det opprettet et tilskudd til ekspertbistand i enkeltsaker med lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær. Tilskuddsordningen forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten og ble iverksatt 1. september 2019.

Les mer om ordningen på Arbeids- og velferdsetatens nettsider.

IA-avtalens satsing på bedre data- og kunnskapsgrunnlag

IA-avtalen skal stimulere til kunnskapsutvikling innenfor innsatsområdene som er valgt for avtalen. Det er behov for å utvikle et bedre data- og statistikkgrunnlag på bransje- og yrkesnivå innenfor IA-avtalens fokusområder, herunder sykefravær og egenmeldingsbruk, frafall og arbeidsmiljø. En satsing på og utvikling av bedre datagrunnlag, herunder indikatorer og tallstørrelser, vil være nyttig og viktig når en skal vurdere mål-, innsats- og fokusområder i avtalen. For å legge til rette for et faglig samarbeid mellom statistikkprodusentene, er det nå etablert et samarbeidsforum for statistikkutvikling under IA-avtalen, ledet av Arbeids- og velferdsdirektoratet og med deltakelse fra STAMI og SSB.

Det skal også etableres et FoU-program for å ramme inn avtalens satsing på bedre kunnskapsgrunnlag. Hensikten er å gjøre FoU-aktiviteten mer målrettet, håndterbar, koordinert og helhetlig, og knytte kunnskapsutviklingen tettere til målene, tiltakene og virkemidlene i avtalen. Arbeids- og velferdsdirektoratet blir FoU-programmets programeier. Det skal også etableres en referansegruppe til programmet hvor partene og andre interessenter inviteres til å delta.

Oppdatert brosjyre for oppfølging av sykmeldte

Brosjyren «Oppfølging av sykmeldte» er oppdatert og publiseres på Arbeids- og velferdsetatens og Arbeidstilsynets nettsider. Brosjyren gir en oversikt over reglene, samt hvem som gjør hva på hvilke tidspunkter. Den finnes på bokmål, nynorsk og engelsk.

Bistand og støtte fra Arbeids- og velferdsetaten

NAV Arbeidslivssenters bistand og kompetanse er fortsatt et sentralt virkemiddel overfor virksomheter i IA-arbeidet. I tråd med at avtalens virkeområde er utvidet til å gjelde for hele arbeidslivet, skal alle virksomheter ha tilgang til arbeidslivssentrenes bistand. Virksomheter kan gjennom NAV Arbeidslivssenter få nødvendig kompetanse og bistand i utvikling og implementering av godt partssamarbeid, hensiktsmessige systemer, rutiner og prosesser som ivaretar arbeidsplassens behov knyttet til IA-målene. For at NAV Arbeidslivssenter skal gå inn i et slikt samarbeid, forutsettes at den enkelte virksomhet kan dokumentere dialog mellom partene i virksomheten.

Andre virkemidler i Arbeids- og velferdsetaten

En rekke andre virkemidler i Arbeids- og velferdsetaten er tilgjengelige både for arbeidsgivere og arbeidstakere, som virksomheter og den enkelte kan dra nytte av i inkluderingsarbeidet. Noen av disse virkemidlene er direkte knyttet til arbeidet med å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet, mens andre i større grad er rettet mot å inkludere personer som i dag står utenfor arbeidslivet. Du kan lese mer om generelle virkemidler Arbeids- og velferdsetaten forvalter på Arbeids- og velferdsetatens nettsider.