EU – vårt viktigste energimarked

Europa er vår største og viktigste handelspartner på energiområdet. Rundt 90 prosent av den norske oljeproduksjonen selges til EU-markedet og nesten all norsk gass leveres gjennom gassrørledninger til Europa. I tillegg er Norge en del av både i det nordiske og det europeiske kraftmarkedet.

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre marked, og EU er vårt viktigste eksportmarked for olje, gass og kraft. EUs energipolitikk har derfor stor betydning for norske interesser, og myndighetene følger derfor utviklingen av EUs energiunion nøye.

Norge – en stabil partner
Norsk gass dekker om lag 25 % av EUs totale gassetterspørsel og kun Russland leverer mer gass til EU enn Norge. Tyskland, Storbritannia, Belgia og Frankrike har mottaksterminaler for gass fra Norge.

Norge er en stabil og viktig partner for EU og europeisk energisikkerhet, og vil være det i flere tiår fremover. Kun en tredjedel av Norges antatte gassressurser er produsert til nå. Signalene fra EU er at norsk gass fortsatt vil være en viktig del av EUs energimiks, også på veien mot et lavutslippssamfunn hvor gass kan være en fleksibel energikilde ved siden av fornybare energikilder.

For å ivareta de gjensidige interessene på energiområdet har Norge og EU systematisk kontakt både på embets- og politisk nivå. Summen av all kontakten mellom Norge og EU på energiområdet kalles energidialogen.

En viktig del av norsk energipolitikk er å fremme energiomlegging og føre en aktiv politikk innen energieffektivisering, fornybar energi og videreutvikling av energiteknologier. Ved å delta i forskningsprosjekter gjennom EU-programmer, samt prosjekter gjennom EØS-midlene, øker norsk kompetanse. Dette gir også impulser til formulering av nasjonal politikk.

Et viktig poeng for Norge er at norske energiprodusenter skal ha stabile og forutsigbare rammevilkår. Investeringer i infrastruktur som kraftkabler eller gassrørledninger gjøres i et langsiktig perspektiv. Når samhandelen med EU på energiområdet er så stor, blir retningen i EUs politikk ofte avgjørende for norske aktører.

EUs energiunion
EUs energi- og klimapolitikk har som overordnet målsetning å bidra til forsyningssikkerhet, bærekraft og økt konkurransekraft. Konkrete målsetninger for 2030 er å oppnå utslippsreduksjoner på 40 prosent, en fornybarandel på 32 prosent og en forbedring i energieffektivisering på 32,5 prosent.

For å oppnå disse målene er det fremmet en rekke forslag som en del av EUs energiunion. Energiunionen retter innsatsen inn mot fem dimensjoner:
• Forsyningssikkerhet
• Det indre energimarkedet
• Energieffektivisering som et bidrag til moderasjon av energietterspørselen
• Avkarbonisering av økonomien
• Forskning, innovasjon og utvikling

Flere detaljer om energiunionen finnes på EU-kommisjonens nettsider, samt på Olje- og energidepartementets faktasider. Se også en detaljert beskrivelse av prosesser og regelverksutvikling her

Nyheter om EU/EØS og energi legges ut fortløpende, og oversikten finnes her.