Olje- og energidepartementets EU/EØS-strategi

Formålet med Olje- og energidepartementets (OED) EU-strategi er å beskrive mål, prioriteringer og oppgaver for departementets EU/EØS-arbeid. Strategien gir en generell beskrivelse av hvordan EU/EØS-arbeidet organiseres. Oppgaver knyttet til EU/EØS er en integrert del av departementets arbeid.

De overordnede målene med EU/EØS-arbeidet i OED er:

  • ivaretakelse av norske interesser i alle faser av EØS-prosessen
  • et godt og nært samarbeid med EU på energiområdet, både innenfor og utenfor EØS-avtalen
  • Sikre god koordinering av OEDs aktiviteter knyttet til EFTA og EØS,
  • godt samarbeid med underliggende etater for å sikre det faglige grunnlaget i arbeidet,
  • godt samarbeid med andre departementer som berøres av EUs energiregelverk,
  • god informasjon og åpenhet om EU/EØS-arbeidet, og involvering av eksterne aktører.

Les mer: