Forsiden

Norske forberedelser til brexit

Storbritannia forlot EU 31. januar 2020. Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit. Derimot har det vært behov for en rekke tiltak fra norsk side for å ivareta det tette forholdet mellom Norge og Storbritannia, også etter brexit. Her følger en oversikt over tiltak som er truffet på norsk side for å sikre norske interesser som følge av at Storbritannia har forlatt EU.

I tillegg til oversikten under kommer administrative tiltak som opprettelse av den norske forhandlingsdelegasjonen, den tverrdepartementale arbeidsgruppen for brexit, jevnlige møter med næringslivets og arbeidslivets parter, økt arbeid med brexit i departementene m.m.

Først omtales tiltak som gjelder nå som Storbritannia har forlatt EU med en avtale.

Deretter omtales tiltak som ble forberedt for det tilfelle at Storbritannia skulle forlate EU uten en avtale, såkalt «no deal». Siden Storbritannia forlot EU med en avtale, ble disse tiltakene ikke iverksatt.

Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia har fremforhandlet en frihandelsavtale.

Tiltak som gjelder nå som Storbritannia har forlatt EU med en avtale

Storbritannia og EU har forhandlet frem en avtale regulerer den britiske utmeldingen av EU. Utmeldingen fant sted 31. januar 2020 ved midnatt. 1. februar startet en overgangsperiode i EU, Storbritannia og Norge.

Storbritannia ble i all hovedsak behandlet som om landet fortsatt var et EU-medlem i overgangsperioden. I denne perioden ble Storbritannia også behandlet som om de fortsatt var part i EØS-avtalen og øvrige folkerettslige avtaler Norge har med EU.

Overgangsperioden varte til og med 31. desember 2020, og er nå over.

Lov om overgangsperiode

Det er vedtatt en norsk lov om overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU.

Denne loven betyr at det også i Norge vil være en overgangsperiode hvor Storbritannia vil bli behandlet som om de var EU-medlem. 

Næringsvirksomhet, godkjenninger, personbevegelser og annen aktivitet som fant sted under EØS-vilkår før brexit, vil fortsatt kunne finne sted gjennom hele overgangsperioden etter brexit, under de samme betingelsene. Plikter og rettigheter som gjelder for alle EU- og EØS-land og -borgere, vil også gjelde for og i Storbritannia. Dette gjelder også nye EU-regler som trer i kraft i overgangsperioden.

Mer informasjon om overgangsperioden finnes her. 

Loven trådte i kraft 1. februar 2020.

Avtale om borgernes rettigheter og andre separasjonsspørsmål

Norge har, sammen med Island og Liechtenstein, forhandlet frem en avtale med Storbritannia som speiler relevante deler av utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia. Avtalen sikrer at EØS/Efta-statene får mest mulig like vilkår som EUs medlemsstater. Dette gjelder både med hensyn til bestemmelser om utfasing av Storbritannia fra en rekke pågående prosesser og samarbeid mellom avtalepartene (særlig av relevans for en utfasing av Storbritannia fra EØS-samarbeidet), og bestemmelser om videreføring av borgernes rettigheter etter overgangsperioden.

Denne avtalen betyr at nordmenn som har benyttet seg av retten til fri bevegelighet og/eller bor i Storbritannia på det tidspunktet landet går ut av EU, vil beholde de rettighetene de har i dag i henhold til EØS-avtalen. Det samme vil gjelde for deres familiemedlemmer.

Varehandel

Norge, Island og Storbritannia er enige om en midlertidig vareavtale, som vil gjelde fra 1. januar og frem til frihandelsavtalen trer i kraft.

Med den midlertidige vareavtalen videreføres den generelle markedsadgangen for varehandel. Det vil blant annet si at det ikke blir ny toll på industrivarer når Storbritannia forlater det indre markedet midnatt 31. desember.

Mer informasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet 

Rammeavtale om fiskerisamarbeid

Norge og Storbritannia har undertegnet en ny rammeavtale om fiskerisamarbeid. Avtalen åpner for at partene kan avtale å bytte fiskekvoter, og at britiske og norske fiskere kan fiske i hverandres soner. Avtalen vil tre i kraft fra 1. januar 2021.

Mer informasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet

Luftfart

Norge og Storbritannia har undertegnet en luftfartsavtale som skal regulere ruteflyvninger mellom landene når overgangsperioden utløper.

Mer informasjon fra Samferdselsdepartementet.

Vegtransport

Norge og Storbritannia har inngått en avtale om vegtransport som sikrer markedsadgang på veg fra 1. januar 2021.

Fullbyrdelse av dommer i sivile saker

Norge og Storbritannia har undertegnet en avtale som sikrer at norske sivile dommer i fremtiden kan bli anerkjent eller fullbyrdet i Storbritannia.

Mer informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Helse og trygd

Norge og Storbritannia er enige om en midlertidig trygdeavtale fra 1. januar 2021. Denne sikrer blant annet at nordmenn som reiser til Storbritannia etter nyttår, ikke mister pensjonsrettigheter de tjener opp der. Avtalen innebærer også at norske borgere sikres tilgang til akutt helsehjelp ved opphold i Storbritannia. På sikt har Norge som mål å få på plass en ny og moderne avtale.

Mer informasjon fra Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Endringer i utlendingsloven om rett til fortsatt opphold for britiske borgere og deres familiemedlemmer

Det er vedtatt en ny bestemmelse i utlendingsloven, som gir hjemmel til å fastsette forskrift om oppholdstillatelse for britiske borgere med lovlig opphold i Norge på det tidspunktet Storbritannia forlater EU, og for deres familiemedlemmer. Forskriftshjemmelen kan benyttes for å gjennomføre bestemmelsene om borgernes rettigheter i en utmeldelsesavtale. Forskriftshjemmelen kan også benyttes til å gjennomføre bestemmelsene i den fremforhandlede avtalen om borgernes rettigheter, som vil tre i kraft dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale.

Forberedelser for det tilfelle at Storbritannia ville forlate EU uten en avtale 

Dersom Storbritannia hadde forlatt EU uten en avtale, ville Storbritannia fra det tidspunktet landet forlot EU ikke lenger ha blitt behandlet som om landet var EU-medlem eller part i EØS-avtalen. Dette er også kjent som «no deal». Det ville ikke blitt en overgangsperiode.

For dette tilfellet ble det forberedt en rekke tiltak, inkludert bilaterale avtaler og overenskomster med Storbritannia, EØS-relevante forordninger fra EU, samt en rekke endringer i norske forskrifter.

Felles for tiltakene som ble gjort i tilfelle «no deal», er at de kun ville tre i kraft dersom det faktisk ble tilfelle at Storbritannia forlot EU uten en avtale. Tiltakene var altså ment som en beredskap og er ikke tatt i bruk.

Avtaler 

Borgernes rettigheter

En avtale mellom EØS/Efta-landene og Storbritannia om borgernes rettigheter ble signert i London 2. april.

Avtalen sikrer at norske borgere som er i Storbritannia, og deres familiemedlemmer, kan fortsette å bo der og i all hovedsak opprettholde samme rettigheter som i dag følger av EØS-avtalen, dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale.

Avtalen vil tre i kraft når og hvis Storbritannia forlater EU uten å ha inngått en avtale med EU.

Varehandel

En avtale mellom Norge, Island og Storbritannia om varehandel ble signert i London 2. april. Avtalen viderefører viktige bestemmelser for handelen med varer mellom Norge og Storbritannia, som i dag i all hovedsak reguleres av EØS-avtalen.

Avtalen vil tre i kraft når og hvis Storbritannia forlater EU uten å ha inngått en avtale med EU.

En brevveksling om tekniske reguleringer (TBT) og sanitære og phytosanitære reguleringer (SPS) er vedlagt avtalen. Storbritannia vil akseptere import av varer fra virksomheter i Norge og Island som er godkjent for eksport til EU for en tidsavgrenset periode.

Disse områdene vil på et senere tidspunkt bli gjenstand for mer detaljerte forhandlinger om en varig avtale.

Veitransport

En avtale mellom Norge og Storbritannia om veitransport ble signert i Oslo 18. mars og vil tre i kraft når og hvis Storbritannia forlater EU uten å ha inngått en avtale med EU og med mindre det foreligger alternative løsninger for hele EØS-området.

For øyeblikket foreligger det en midlertidig EU-forordning om veitransport (se oversikt under Samferdselsdepartementet), og denne bilaterale avtalen vil inntil videre ikke tre i kraft. 

Lufttransport

En avtale mellom Norge og Storbritannia om lufttransport ble parafert og et omforent memorandum (MOU) ble signert 15. mars og vil tre i kraft når og hvis Storbritannia forlater EU uten å ha inngått en avtale med EU om med mindre det foreligger alternative løsninger for hele EØS-området.

For øyeblikket foreligger det en midlertidig EU-forordning om lufttransport (se oversikt under Samferdselsdepartementet), og den bilaterale avtalen vil inntil videre ikke tre i kraft.

Maritim transport

Norge og Storbritannia har inngått en brevveksling om felles intensjoner om videreføring av gjeldende vilkår for maritim transport. Brevvekslingen fant sted 9. april. Norskregistrerte skip og norske sjøfolk vil fortsatt ha adgang til britiske markeder på samme måte som i dag dersom Storbritannia forlater EU uten avtale.

Fiskeriforvaltning

Norge og Storbritannia er enige om å videreføre retten til å fiske i hverandres soner i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale. Avtalen er nå signert. (Se pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet).

Forskrifter og EØS-relevante forordninger 

Som følge av brexit vil en rekke norske forskrifter kreve endringer. Enkelte av disse forskriftene kan endres gjennom en særskilt lov om overgangsregler. Andre forskriftsendringer kan hjemles i annet lovverk.

I tillegg har Europakommisjonen fremlagt til beslutning enkelte forordninger i tilfelle no-deal. I de tilfeller hvor de er EØS-relevante, arbeider vi for å få disse inntatt i EØS-avtalen.

Under følger en oversikt over forskriftsendringer, nye forskrifter, og EØS-relevante EU-forordninger, sortert etter ansvarlig departement.


Arbeids- og sosialdepartementet

Forskrift om overgangsregler for trygdekoordinering ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union, ble fastsatt ved kgl. res. 10. april 2019. 

Europaparlaments- og rådsforordning 2019/500 om fastsettelse av beredskapstiltak innenfor koordinering av trygdeordninger ble innlemmet i EØS-avtalen 29. mars 2019.

Finansdepartementet 

Tiltakene for «no deal» er beskrevet i detalj i Finansmarkedsmeldingen kapittel 2.2.

Midlertidig forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra foretak i tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge (kontraktskontinuitet). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2019.

Endringer i betalingssystemloven: Rettsvernsreglene i betalingssystemloven er utvidet til også å gjelde systemer underlagt lovgivningen i land utenfor EØS. Endringen legger til rette for at norske finansforetak fortsatt skal kunne være medlem av betalings- og verdipapiroppgjørssystemer underlagt britisk rett etter at Storbritannia trer ut av EU. Endringene trådte i kraft 1. januar 2019.

Forskrift fastsatt av Finanstilsynet om endring av forskrift 30. juni 2017 nr. 1085 om likeverdighetsvurderinger etter EMIR (det felleseuropeiske regelverket European Market Infrastructure Regulation). Forskriften gjennomfører kommisjonsbeslutning 2018/2031 av 19. desember 2018, som endret ved kommisjonsbeslutning 2019/544 av 3. april 2019 (midlertidig ekvivalens for UK CCP) (jf. EØS-komitebeslutning nr. 35/2019 og nr. 102/2019). Kommisjonsbeslutning 2018/2031, som endret ved kommisjonsbeslutning 2019/544, kommer til anvendelse hvis Storbritannia går ut av EU uten en overgangsperiode. Forskriften trådte i kraft 13. april 2019.

Forskrift fastsatt av Finansdepartementet om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) – om clearingplikt. Forskriften gjennomfører kommisjonsforordning 2019/565 (novasjon-clearingplikt) (jf. EØS-komitebeslutning nr. 103/2019). Kommisjonsforordning 2019/565 kommer bare til anvendelse hvis Storbritannia trer ut uten en overgangsperiode. Forskriften trådte i kraft 13. april 2019.

Forskrift fastsatt av Finansdepartementet om endring av forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) – om unntak for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra EMIR-regelverk. Forskriften gjennomfører kommisjonsforordning 2019/460 (sentralbankunntak for UK – EMIR) (jf. EØS-komitebeslutning nr. 101/2019). Kommisjonsforordning 2019/460 kommer til anvendelse når forordning 648/2012 (EMIR) ikke lenger gjelder for og i Storbritannia, dvs. etter Storbritannias uttreden eller etter utløpet av en eventuell overgangsperiode. Reglene om når forordningene kommer til anvendelse gjelder tilsvarende for den norske gjennomføringen, jf. at forordningene gjennomføres i norsk rett ved henvisning. Forskriften trådte i kraft 13. april 2019.

Forskrift fastsatt av Finanstilsynet om unntak fra krav i MiFIR-forskriften om gjennomsiktighet før og etter handel for Bank of England. Forskriften trådte i kraft 13. april 2019. Forskriften kommer til anvendelse når forordning 600/2014 (MiFIR) ikke gjelder for og i Storbritannia, dvs. etter Storbritannias uttreden eller etter utløpet av en eventuell overgangsperiode.

Forskrift fastsatt av Finansdepartementet om endring av forskrift 30. november 1998 nr.1102 om utveksling av opplysninger med tilsynsmyndigheter fra land i og utenfor EØS-området. Forskriften trådte i kraft 13. april 2019.

Forskrift fastsatt av Finansdepartementet om endring av midlertidig forskrift 20. desember 2018 nr. 2204 om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra foretak i tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge (kontraktskontinuitet). Forskriften trådte i kraft 13. april 2019.

Forskrift om lovpålagte  forsikringer mv. som er tegnet i britiske foretak og adgang til å yte forsikringstjenester mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, ble fastsatt ved kgl. res. 10. april 2019.

Forskrift om unntak fra regler i verdipapirhandelloven ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union, ble fastsatt ved kgl. res. 10. april 2019.

Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 2. november 2004 nr. 1441 om tilvirkning og import av legemidler, forskrift 30. oktober 2009 nr. 1321 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker, forskrift 21. desember 1993 nr. 1219 om grossistvirksomhet med legemidler og forskrift 26. februar 2001 nr. 178 om apotek ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union, ble fastsatt ved kgl. res. 10. april 2019. 

Forskrift om endringer i forskrift 22. november 2010 nr. 1466 om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land og forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller Sveits ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union, ble fastsatt ved kgl. res. 10. april 2019.

Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om overgangsregler ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union på Justis- og beredskapsdepartementets områder ble fastsatt ved kgl. res. 10. april 2019, og trådte i kraft samme dag.

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en midlertidig forskrift som sikrer rett til fortsatt opphold for britiske borgere som bor i Norge og deres familiemedlemmer.

Det vil bli nødvendig å gjøre endringer i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) for å gjennomføre avtale om borgernes rettigheter. Endringer i advokatforskriften gjør at personer som har fullført sin utdannelse i Storbritannia før Storbritannias uttreden fra EU, skal ha mulighet til å få godkjent utdannelsen etter EØS-reglene ut 2020 i tråd med advokatforskriften § 9-1a, hvis Storbritannia trer ut av EU uten en avtale.

Klima- og miljødepartementet

EU har vedtatt et regelverk som motvirker de uheldige effektene av «no deal» på klimakvotesystemet. Dette ble innlemmet i EØS-avtalen 27. april 2018 og gjennomført i norsk rett 15. juni 2018.

Kommisjonsforordning (EU) 2019/225 av 6. februar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 med hensyn til luftfartøyoperatører som Det forente kongerike er angitt som forvaltningsmedlemsstat for ble innlemmet i EØS-avtalen 29. mars 2019.

Kunnskapsdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 22. desember 2017 nr. 2384 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union, ble fastsatt ved kgl. res. 10. april 2019 og trådte i kraft samme dag.

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2019-2020 ble fastsatt 15. mars 2019. Den viderefører rett til studiestøtte til statsborgere fra Storbritannia og deres familiemedlemmer dersom de har utøvd sin rett til å oppholde seg i Norge i samsvar med EØS-avtalen før Storbritannias uttreden fra EU, og fortsatt oppholder seg i Norge. Forskriften trådte i kraft 15. april 2019.

Landbruks- og matdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 19. januar 2009 nr. 77 om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen ved Storbritannias uttreden av Den europeiske union, ble fastsatt ved kgl. res. 10. april 2019 og trådte i kraft samme dag.

Flere forordninger om veterinære og plantesanitære forhold ble innlemmet i EØS-avtalen 29. mars 2019 (2019/138, 2019/146, 2019/221) og 11. april 2019 (2019/591, 2019/589, 2019/599). 

Nærings- og fiskeridepartementet

Overgangsregler for krav til bosted og statsborgerskap i norske aksje- og allmennaksjeselskaper (brexit) - FOR-2019-04-10-477 er fastsatt ved kgl.res. 10. april 2019. Forskriften kommer til anvendelse dersom Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland trer ut av Den europeiske union uten en utmeldingsavtale som inneholder en overgangsperiode. Forskriften ble fastsatt 10. april 2019, er et midlertidig tiltak, og opphører 1. januar 2021.

Forskrifter fra Nærings- og fiskeridepartementet som krever endringer i tilfelle «no deal»:

Forskrift 21. april 2006 nr. 443 om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy.

Forskrift 19. desember 2018 nr. 2192 om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den Europeiske Union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2019

Forskrift 31. august 2010 nr. 1231 om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og i fiskerisonen ved Jan Mayen

Forskrift 16. desember 1999 nr. 1342 om satellittbasert overvåkning av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen

Forskrift 21. desember 1999 nr. 1396 om utlendingers fiske og fangst m.v. i fiskerisonen ved Jan Mayen

Forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn

Forskrift 19. desember 2018 nr. 2148 om regulering av norske fartøys fiske i EU-sonen i 2019

Forskrift 17. desember 2018 nr. 2081 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2019

Forskrift 18. desember 2018 nr. 2135 om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019

Forskrift 18. desember 2018 nr. 2160 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2019

Forskrift 17. desember nr. 2043 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild (nvg) i 2019

Forskrift 18. desember 2018 nr. 2121 om regulering av fisket etter makrell i 2019

Forskrift 17. desember 2018 nr. 2044 om regulering av fisket etter kolmule i 2019

Forskrift 18. desember nr. 2124 om regulering av fisket etter øyepål i 2019

Forskrift 17. desember 2018 nr. 2116 om regulering av fisket etter hestmakrell i 2019

Forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

Forskrift 10. desember 2018 nr. 1852 om regulering av fisket etter torsk i fiskevernsonen ved Svalbard i 2019

Forskrift 10. desember 2018 nr. 1853 om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i 2019

Forskrift 19. juli 1996 nr. 733 om fiske etter reker med fartøy fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap i fiskevernsonen ved Svalbard

Forskrift 19. juli 1996 nr. 742 om fiske etter reker med fartøy fra medlemsstater i Det europeiske fellesskap i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift 11. juli 1997 nr. 784 om registrering av fartøy som skal delta i fiske etter reker i Fiskevernsonen ved Svalbard, i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift 30. august 2010 nr. 1229 om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i fiskevernsonen ved Svalbard

Forskrift 30. august 2010 nr. 1230 om rapportering (posisjon, fangst og aktivitet) og kontroll m.v. ved fiske og fangst i Svalbards territorialfarvann

Nye forskrifter fra Nærings- og fiskeridepartementet som vil komme i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale.

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra Storbritannia i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2019

Forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Storbritannia i fiskevernsonen ved Svalbard

Forskrift om fiske etter reker med fartøy fra Storbritannia i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

 

Samferdselsdepartementet

Forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften har vært på høring, med frist for innspill 26. april. Dersom Storbritannia forlater EU uten en overgangsavtale, foreslår Vegdirektoratet regler for videre anerkjennelse av britiske førerkort på linje med førerkort utstedt i EU/EØS.

Forskrift om visse aspekter ved luftfartssikkerhet med hensyn til Storbritannias uttreden fra EU ble fastsatt 8. april 2019 og trådte i kraft samme dag. Se også EUs forordning 2019/494.

Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. ble fastsatt 2. april 2019 og trådte i kraft samme dag. Se også EUs forordning 2019/413.

Europaparlaments- og rådsforordning 2019/501 om grunnleggende forbindelser ved gods- og persontransport og forordning 2019/502 om grunnleggende luftfartsforbindelser ble innlemmet i EØS-avtalen 11. april 2019.