Barnehager mot 2030

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby ønsker å rette søkelyset mot kvalitet i barnehagene, og inviterer barnehagesektoren til en felles innsats for å løfte kvaliteten fram mot 2030.

Barnehagen skal bidra til en god barndom her og nå, og skal, i samarbeid med hjemmet, ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. De siste årene har regjeringen tatt flere grep for å styrke kvaliteten. Vi har blant annet innført ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, bemanningsnorm, skjerpet pedagognormen og gjenomført satsinger på barnehagemiljø, språk og kompetanse. I tillegg har vi endret barnehageloven for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø.

De senere årene har vi også fått mer kunnskap om tilstanden i norske barnehager og hva som skal til for at kvaliteten skal bli bedre. På bakgrunn av dette ønsker vi å løfte blikket og se fremover mot 2030. Vi vil invitere til en dialog med barnehageansatte, barnehageeiere, kommuner, universitets og høgskolemiljøer, foreldre, organisasjonene og andre om hvilke ambisjoner vi bør ha for barnehagene i Norge frem mot 2030 og hvordan vi sammen kan nå disse.

Møtte sektoren på digital kickoff

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby inviterte til en digital kickoff-konferanse fredag  5. mars 2021. Du kan se opptak av sendingen her:

Nett-tv Barnehager mot 2030

Se sendingen her

Se sendingen her

På kickoff-konferansen var det innlegg fra, og dialog med, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, PBL, KS, Sametinget og Foreldreutvalget for barnehage. I tillegg var det innlegg fra forskere med ny kunnskap om og for barnehagene. Dette markerte starten på arbeidet. Vi vil senere arrangere dialogmøter med deltagere fra de ulike ansattegruppene i barnehagen, barnehageeiere, kommuner, foreldre og andre aktører.

Innspill til arbeidet med kvalitet i barnehager mot 2030

Vi ønsker innspill til arbeidet med kvalitet i barnehager mot 2030.  Hvilke ambisjoner skal vi ha og hvordan skal vi komme dit? Hva er viktig når vi løfter blikket og tenker fremover? Hva bør endres, hva bør prioriteres og hva kan kanskje prioriteres bort? De innspillene vi mottar gjennom denne prosessen skal gi et grunnlag for utvikling av politikk i årene fremover for å bidra til at alle barn får et godt barnehagetilbud.  

For å styrke kvaliteten må vi løfte sammen.

Dette vil vi ha innspill til

Vi ønsker særlig innspill særlig på disse områdene:

  • Kompetanse og pedagogisk kvalitet
  • Styring og organisering
  • Kunnskapsbehov

Hvordan komme med innspill

I boksen nedenfor kan de som ønsker det skrive sine innspill. Innspill kan også sendes til postmottak@kd.dep.no og merkes Barnehager mot 2030.

Vi ber om å få innspill innen 1. april.

 

Send innspill

Det enkelte innspill vil ikke bli besvart, men vil bli tatt med inn i det videre arbeidet.