Barnehager mot 2030

En god barndom varer hele livet. I dag tilbringes store deler av den tidlige barndommen i barnehagen. Strategien for barnehagekvalitet 2021-2030 "Barnehager mot 2030", har som mål at alle barn, uavhengig av hvor de bor og i hvilken barnehage de går, skal få et godt barnehagetilbud.

Bilde av barn som holder klementiner opp foran øynene

Barnehagen skal bidra til en god barndom her og nå, og skal, i samarbeid med hjemmet, ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og danning. Alle som jobber i og med barnehage gjør en svært viktig jobb og har et stort ansvar. Gode barnehager forutsetter ansatte med høy kompetanse som jobber sammen i profesjonelle læringsfellesskap. Det er krever god ledelse og involvering av hele personalgruppen. Strategien skal bidra til at alle barnehageansatte har den kompetansen de trenger for å gjøre en god jobb, og at eiere, myndigheter og ledere støtter systematisk arbeid med kvalitetsutvikling i alle barnehager.

De senere årene har vi fått mer kunnskap om tilstanden i norske barnehager og hva som skal til for at kvaliteten skal bli bedre. Strategien bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag, og har blitt til i dialog med sektor. Gjennom dialogmøter og over 700 skriftlige innspill har barnehageansatte, barnehageeiere, kommuner, universitets og høgskolemiljøer, foreldre, organisasjonene og andre drøftet hvilke ambisjoner vi bør ha for barnehagene i Norge frem mot 2030 og hvordan vi sammen kan nå disse. 24. juni 2021 ble barnehagestrategien lansert. 

De viktigste målene i barnehagestrategien er at:

  • Innen 2025 skal 50 prosent av de ansatte i barnehagen være barnehagelærere.
  • Frem mot 2030 skal andelen barnehagelærere og styrere med mastergradsutdanning øke. Kompetanse på mastergradsnivå vil styrke barnehagenes arbeid med ledelse og kvalitetsutvikling.
  • Det skal bli flere fagarbeidere i barnehagen.
  • For resten av de ansatte skal det foreligge en plan for hvordan formell relevant kompetanse kan opparbeides.
  • Alle ansatte skal få mulighet til å delta i etter- og videreutdanning
  • Et offentlig utvalg skal foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanning for lærere og andre ansatte i barnehage og skole.

For å følge opp strategien er det planlagt å opprette et nasjonalt forum for barnehagekvalitet med sentrale aktører i sektoren. Kunnskapsdepartementet vil også bidra til mer forskning om barnehagekvalitet, støtte og videreutvikle tilsynet med barnehagene og bidra til støttemateriell og verktøy til barnehagenes arbeid med kvalitetsutvikling.