16. Fred, rettferd og velfungerande institusjonar

Fremje fredelege og inkluderande samfunn for å sikre berekraftig utvikling, sørgje for tilgang til rettsvern for alle og byggje velfungerande, ansvarlege og inkluderande institusjonar på alle nivå

Illustrasjon for bærekraftsmål 16: Fred, rettferd og velfungerande institusjonar

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

16.1) Vesentleg redusere vald i alle former og dødstal som skriv seg frå vald, i heile verda

16.2) Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vald og tortur mot barn

16.3) Fremje rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likskap for lova, rettstryggleik og rettsvern for alle

16.4) Innan 2030 oppnå ein vesentleg reduksjon av ulovlege finans- og våpenstraumar, gjere det enklare å spore opp og returnere stolne eigedelar og motarbeide alle former for organisert kriminalitet

16.5) Vesentleg redusere korrupsjon og bestikkingar i alle former

16.6) Utvikle effektive, ansvarlege og opne institusjonar på alle nivå

16.7) Sikre lydhøyre, inkluderande, deltakingsbaserte og representative avgjerdsprosessar på alle nivå

16.8) Utvide og styrkje deltakinga frå utviklingslanda i institusjonar for global styring

16.9) Innan 2030 sikre juridisk identitet for alle, mellom anna gjennom fødselsregistrering

16.10) Sikre allmenn tilgang til informasjon og verne grunnleggjande fridommar, i samsvar med nasjonal lovgjeving og internasjonale avtalar

16.a) Styrkje relevante nasjonale institusjonar, mellom anna gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å byggje kapasitet på alle nivå, særleg i utviklingsland, for å førebyggje vald og motarbeide terrorisme og kriminalitet

16.b) Fremje og handheve ikkje-diskriminerande lover og politikk for berekraftig utvikling

 

Norge har et velfungerende rettsvesen og godt utbygde og velfungerende institusjoner. Demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet er en bærebjelke i det norske samfunnet. Grunnloven er et sentralt fundament for å sikre ytringsfrihet og grunnleggende rettsvern.

I 2018 ble ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering innført. Denne erstattet hvitvaskingsloven fra 2009 og oppdaterte norsk regelverk i tråd med den internasjonale utviklingen.

I 2022 ble det publisert en ny nasjonal risikovurdering og et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvitvasking og terrorfinansiering. Regjeringen vil legge frem en stor­tingsmelding om økonomisk kriminalitet, som vil bidra til politikkutvikling på området, herunder mer effektiv inndragning av stjålne eiendeler og bekjempelse av organisert kriminalitet. Korrupsjon er straffbart for norske borgere både i Norge og i utlandet.

Både i Norge og internasjonalt legger regjeringen vekt på å stanse misbruk av og vold mot barn og kvinner. Regjeringen lanserte i slutten av 2023 en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner for perioden 2024-2028. Planen inneholder over 100 tiltak, og skal bidra til at vi forebygger og beskytter bedre, avdekker flere saker og ivaretar utsatte på en mer omsorgsfull måte.

Norge deltar i arbeid mot korrupsjon og hvitvasking gjennom FN og andre internasjonale organisasjoner, blant annet OECD og Financial Action Task Force (FATF), som er den internasjonale standardsetteren for tiltak mot hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Gjennom programmet Olje for utvikling tilbyr Norge fattige oljestater hjelp med å bygge opp systemer for god forvaltning av ressursene og inntektene fra uttappingen. 

Fred og sikkerhet er forutsetninger for økonomisk fremgang. Norge støtter arbeid for å forebygge og megle i konflikter både bilateralt og gjennom FN. Norge bidrar også til internasjonal sikkerhet gjennom deltagelse i FN-støttete militære operasjoner. Utvikling av velfungerende og ansvarlige demokratiske institusjoner følges opp gjennom bilateralt og multilateralt engasjement.

Globalt øker omfanget av voldelige konflikter. Samtidig er det en nedgang i antallet drap, mens man har ikke klart å redusere graden av vold, inkludert seksuelle overgrep mot barn.

Fortsatt blir bare 71 pst. av alle barn i verden registrert ved fødsel. I Afrika Sør for Sahara, blir kun 44 pst. av barn under fem år registrert.

Arbeid for rettsstat og rettssikkerhet er en av tre tematiske pilarer i Meld. St. 10 (2014–2015) Muligheter for alle – menneskerettigheter som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken. Innsatsområdet følges opp gjennom Norges engasjement i et stort antall land, gjennom både multilaterale og bilaterale partnere.

Tilgang til informasjon og beskyttelse av journalister og mediearbeidere er blant hovedprioriteringene i Utenriksdepartementets ytringsfrihetsstrategi. Strategien følges opp på landnivå og gjennom globalt påvirkningsarbeid. Det sivile samfunn og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO, er sentrale partnere i dette arbeidet.

Norge arbeider nasjonalt og internasjonalt for å støtte og beskytte menneskerettighetsforkjempere og journalister, ivareta urfolks rettigheter, fremme rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og støtte tiltak som fremmer inkludering av LHBTI-personer. Inkludering er viktig for å kunne identifisere faktiske utfordringer og vedta tiltak som er egnet for å håndtere disse.

Norge arbeider for inkluderende fredsprosesser og kvinners innflytelse der Norge har en rolle, som på Filippinene og i Colombia, men også i andre sammenhenger der vi kan gjøre en forskjell, som i de Genève-baserte Syria-samtalene.

Norge bidro til etableringen av kvinnealliansen mot voldelig ekstremisme, og i september 2016 lanserte Statsministeren en dialogplattform for utveksling mellom kvinner som lever med voldelig ekstremisme i sin hverdag og kjemper for fred, og politikere på høyt nivå, slik at kvinnenes erfaringer og innsikter informerer politiske beslutninger.

Inspirert av Sør-Afrika initierte Norge det nordiske nettverket av kvinnelige meklere, utvikler den norske grenen av nettverket og knytter kontakter med liknende grupper i andre regioner.