Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

16. Fred og rettferdighet

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Illustrasjon for bærekraftsmål 16: Fred, rettferd og velfungerande institusjonar

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

16.1 Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for vold og andelen voldsrelaterte dødsfall i hele verden.

16.2 Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold mot og tortur av barn.

16.3 Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre lik tilgang til rettsvern for alle.

16.4 Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere stjålne eiendeler samt bekjempe alle former for organisert kriminalitet.

16.5 Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser.

16.6 Utvikle velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer.

16.7 Sikre lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser på alle nivåer.

16.8 Utvide og styrke utviklingslandenes deltakelse i institusjoner for global styring.

16.9 Innen 2030 sikre juridisk identitet for alle, herunder fødselsregistrering.

16.10 Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler.

16.a Styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å bygge kapasitet på alle nivåer, og særlig i utviklingsland, for å forebygge vold og bekjempe terrorisme og kriminalitet.

16.b Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling.

 

Norge har et velfungerende rettsvesen og godt utbygde og velfungerende institusjoner. Demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet er en bærebjelke i det norske samfunnet. Grunnloven er et sentralt fundament for å sikre ytringsfrihet og grunnleggende rettsvern.

Både i Norge og internasjonalt legger regjeringen vekt på å stanse misbruk av og vold mot barn og kvinner. En handlingsplan mot menneskehandel ble lagt frem høsten 2016. Forlag til ny lov om hvitvasking har vært på høring i 2017. En ny lov vil innføre strengere standarder og kontroller.

Norge deltar i arbeid mot korrupsjon gjennom FN og andre internasjonale organisasjoner, bl.a. OECD. Gjennom programmet Olje for utvikling tilbyr Norge fattige oljestater hjelp med å bygge opp systemer for god forvaltning av ressursene og inntektene fra uttappingen. Korrupsjon er straffbart for norske borgere både i Norge og i utlandet.

Fred og sikkerhet er forutsetninger for økonomisk fremgang. Norge støtter arbeid for å forebygge og megle i konflikter både bilateralt og gjennom FN. Norge bidrar også til internasjonal sikkerhet gjennom deltagelse i FN-støttete militære operasjoner. Utvikling av velfungerende og ansvarlige demokratiske institusjoner følges opp gjennom bilateralt og multilateralt engasjement.

Globalt øker omfanget av voldelige konflikter. Samtidig er det en nedgang i antallet drap, mens man har ikke klart å redusere graden av vold, inkludert seksuelle overgrep mot barn.

Fortsatt blir bare 71 pst. av alle barn i verden registrert ved fødsel. I Afrika Sør for Sahara, blir kun 44 pst. av barn under fem år registrert.

Arbeid for rettsstat og rettssikkerhet er en av tre tematiske pilarer i Meld. St. 10 (2014–2015) Muligheter for alle – menneskerettigheter som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken. Innsatsområdet følges opp gjennom Norges engasjement i et stort antall land, gjennom både multilaterale og bilaterale partnere.

Tilgang til informasjon og beskyttelse av journalister og mediearbeidere er blant hovedprioriteringene i Utenriksdepartementets ytringsfrihetsstrategi. Strategien følges opp på landnivå og gjennom globalt påvirkningsarbeid. Det sivile samfunn og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO, er sentrale partnere i dette arbeidet.

Norge arbeider nasjonalt og internasjonalt for å støtte og beskytte menneskerettighetsforkjempere og journalister, ivareta urfolks rettigheter, fremme rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne og støtte tiltak som fremmer inkludering av LHBTI-personer. Inkludering er viktig for å kunne identifisere faktiske utfordringer og vedta tiltak som er egnet for å håndtere disse.

Norge arbeider for inkluderende fredsprosesser og kvinners innflytelse der Norge har en rolle, som på Filippinene og i Colombia, men også i andre sammenhenger der vi kan gjøre en forskjell, som i de Genève-baserte Syria-samtalene.

Norge bidro til etableringen av kvinnealliansen mot voldelig ekstremisme, og i september 2016 lanserte Statsministeren en dialogplattform for utveksling mellom kvinner som lever med voldelig ekstremisme i sin hverdag og kjemper for fred, og politikere på høyt nivå, slik at kvinnenes erfaringer og innsikter informerer politiske beslutninger.

Inspirert av Sør-Afrika initierte Norge det nordiske nettverket av kvinnelige meklere, utvikler den norske grenen av nettverket og knytter kontakter med liknende grupper i andre regioner.

Til toppen