7. Rein energi til alle

Sikre tilgang til påliteleg, berekraftig og moderne energi til ein overkomeleg pris

Illustrasjon for bærekraftsmål 7: Rein energi til alle

Olje- og energidepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

7.1) Innan 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelege og moderne energitenester til ein overkomeleg pris

7.2) Innan 2030 auke prosentdelen fornybar energi i det samla energiforbruket i verda vesentleg

7.3) Innan 2030 få forbetringa av energieffektivitet på verdsbasis til å gå dobbelt så fort

7.a) Innan 2030 styrkje det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forsking og teknologi på området rein energi, inkludert fornybar energi, energieffektivisering og avansert og reinare teknologi for fossilt brensel, og fremje investeringar i energiinfrastruktur og teknologi for rein energi

7.b) Innan 2030 byggje ut infrastruktur og oppgradere teknologi for å tilby moderne og berekraftige energitenester til alle innbyggjarar i utviklingsland, særleg i dei minst utvikla landa, små utviklingsøystatar og kystlause utviklingsland, i samsvar med dei respektive støtteprogramma i landa

Energimålet og de tilhørende delmålene er enten oppnådd nasjonalt eller ventes å bli nådd innen 2030. Nesten alle i Norge er sikret tilgang på energi. Det aller meste av produksjonen av elektrisitet i Norge er basert på fornybare kilder, i hovedsak vannkraft. Medregnet transportsektoren utgjør fornybar energi om lag 69 pst. av samlet energiforbruk. Dette er svært høyt i internasjonal sammenheng. Omfattende virkemiddelbruk på både tilbuds- og forbrukssiden legger til rette for ytterligere overgang fra fossil til fornybar energi, og for energieffektivisering nasjonalt. Det er høye avgifter på bruk av fossil energi.

Internasjonalt arbeider Norge for å fremme tilgang til fornybar energi og for å redusere utslipp av klimagasser. Støtten er rettet mot institusjonsutvikling og kapasitetsbygging, ny fornybar kraftproduksjon, særlig vannkraft, bygging av kraftnettet og landsbygdelektrifisering. Innsatsen har de senere årene dreid mer i retning av private investeringer, blant annet ved økt kapitaltilførsel til Norfund til investeringer i fornybar energi i samarbeid med privat sektor.

Målet har blitt kalt «det glemte tusenårsmålet». Fortsatt mangler over en milliard mennesker tilgang til elektrisitet, halvparten av disse bor i land i Afrika sør for Sahara. Tilgang til elektrisitet er en forutsetning for økonomisk vekst og utvikling. Det er et betydelig potensial for å utvikle ny produksjon av elektrisitet i utviklingsland, men det forutsetter meget store investeringer.

Rundt tre milliarder bruker forurensende og helsefarlige ovner til matlaging.

Andelen ren energi som del av det totale energiforbruket øker langsomt og er nå på om lag 19 pst., mens andelen fornybar energi av elektrisitetsproduksjonen er 25 pst. Vannkraft utgjør den største fornybare energikilden.

Norsk bistand til fornybar energiprosjekter i utviklingsland var i 2016 om lag 450 mill. kroner. I tillegg kommer kapitaltilførselen til Norfund på 1,5 mrd. kroner, med en føring om at minst halvparten skal investeres i fornybar energiprosjekter.

Om lag halvparten av norsk støtte til fornybare energiprosjekter går til de viktigste samarbeidslandene, som er Nepal, Liberia, Tanzania, Uganda, Mosambik, Myanmar, Haiti og Palestina. Støtte kanaliseres også direkte eller gjennom globale initiativ som den Asiatiske Utviklingsbanken, samarbeidet for energitilgang Energizing Development, Scaling up Renewable Energy in Low-income Countries (SREP) gjennom utviklingsbankene, Sustainable Development for All (SEforALL) og International Renewable Energy Agency (IRENA).

Deltakelse fra privat næringsliv er en forutsetning for å nå dette målet. Norad og Norfund gjennomfører aktiviteter og investeringer som styrker energiproduksjon og energitilgang i utviklingsland. Selskapene i Norfunds energiportefølje genererer 5 000 MW og ytterligere 600 MW er under utbygging. Norfund skal over tid investere 50 pst. av tilført kapital i fornybar energi.