Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

5. Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.

Illustrasjon for bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønna

Kulturdepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er fagdirektorat på likestillingsfeltet. Direktoratet gir tilskudd til tre regionale sentre for likestilling og et ressurssenter for menn. Direktoratet forvalter også en tilskuddsordning for likestillings- og familiepolitiske tiltak. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Ombudet gir også veiledning om diskrimineringslovgivningen. 

Diskrimineringsnemnda behandler klagesaker om diskriminering.

5.1 Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

5.2 Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting.

5.3 Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap samt kvinnelig omskjæring.

5.4 Erkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom yting av offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk samt fremme av delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land.

5.5 Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

5.6 Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter, som avtalt i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og beslutningsdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser.

5.a Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning.

5.b Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling.

5.c Vedta og styrke god politikk og gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer.

Norge har høy grad av likestilling mellom kjønnene. Flere universelle velferdsordninger bidrar til å gjøre det lettere for foreldre å kombinere familieliv og arbeid. Omfattende ordninger for statlig betalt permisjon for nybakte foreldre og god tilgang til rimelige barnehageplasser har bidratt til at Norge er blant de land som har høyest yrkesdeltagelse for kvinner. 

Kvinner utsettes i større grad enn menn for vold i nære relasjoner, for seksuell trakassering, voldtekt, sterk sosial kontroll, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Regjeringen prioriterer arbeidet med å forebygge og avdekke slike overgrep, blant annet gjennom oppfølging av en rekke handlingsplaner på feltet.

I 2019 la regjeringen fram Handlingsplan mot voldtekt 2019-2022

En handlingsplan mot vold i nære relasjoner med en egen samisk del er under arbeid.

Norge har en tydelig stemme for styrking av jenters og kvinners stilling og rettigheter internasjonalt. Prioriterte områder er jenters utdanning, politisk og økonomisk deltakelse, bekjempelse av vold og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Kvinner og jenter fratas fortsatt grunnleggende rettigheter og muligheter, noe som også bremser den generelle samfunnsutviklingen. En endring av dette scenarioet krever tydeligere innsats, inkludert endring av juridiske rammeverk som opprettholder kvinnediskriminerende praksiser.

Dødsårsaken til halvparten av alle drap på kvinner er vold fra partner eller nære slektninger. Antallet jenter under 18 år som blir giftet bort er på vei ned, men fortsatt skjer dette med minst 1 av 4 jenter. Kvinner bruker tre ganger så mye av sin tid på ubetalt arbeid som menn, og kvinner er underrepresentert i stillinger som tar politiske og økonomiske beslutninger.

Norge har en sterk stemme internasjonalt for likestilling og selvstendiggjøring av jenter og kvinner, spesielt i situasjoner preget av konflikt og sårbarhet. Norske prioriterte områder i dette arbeidet er kvinners rett og tilgang til utdanning, politiske og økonomiske rettigheter, reproduktiv helse og rettigheter, og beskyttelse mot vold.

I 2016 lanserte Norge et nytt bilateralt program for likestilling for utvikling (LIKE) som et bidrag i implementeringen av 2030-agendaen og handlingsplanen fra kvinnetoppmøtet i Beijing i 1995.

Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken Frihet, makt og muligheter gjelder for perioden 2016 – 2020. Planen forlenges ut stortingsperioden 2017-2021.

I 2019 la regjeringen fram Strategi mot skadelige skikker 2019-2023.

 

Til toppen