2. Utrydde svolt

Utrydde svolt, oppnå mattryggleik og betre ernæring, og fremje berekraftig landbruk

Illustrasjon for bærekraftsmål 2: Utrydde svolt

Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

2.1) Innan 2030 utrydde svolt og sikre alle menneske, særleg fattige og personar i utsette situasjonar, spesielt spedbarn, tilgang til nok, trygg og sunn mat heile året

2.2) Innan 2030 utrydde alle former for feilernæring, og innan 2025 nå dei internasjonalt avtalte måla som gjeld veksthemjing og avmagring hos barn under fem år, og skjøtte ernæringsbehova til unge jenter, gravide, ammande kvinner og eldre personar

2.3) Innan 2030 doble produktiviteten og inntektene til småskala matprodusentar, særleg kvinner, urfolk, familiebruk, husdyrnomadar og fiskarar, mellom anna gjennom sikker og lik tilgang til jord, andre produksjonsressursar og innsatsmiddel, kunnskap, finansielle tenester, marknader og moglegheiter for verdiauke og for sysselsetjing utanfor landbruket

2.4) Innan 2030 sikre at det finst berekraftige system for matproduksjon, og innføre robuste metodar som gjev auka produktivitet og produksjon, som bidreg til å halde oppe økosystema, som styrkjer evna til å tilpasse seg til klimaendringar, ekstremvêr, tørke, flaumar og andre katastrofar, og som gradvis fører til betre kvalitet på areal og jord

2.5) Innan 2020 halde oppe det genetiske mangfaldet av frø, kulturplanter, husdyr og ville artar som er i slekt med dei, mellom anna gjennom veldrivne og rikhaldige frø- og plantesamlingar nasjonalt, regionalt og internasjonalt, og fremje tilgang til og ei rettferdig og likeverdig fordeling av dei goda som følgjer av bruk av genressursar og tilhøyrande tradisjonell kunnskap, i tråd med internasjonal semje

2.a) Mellom anna gjennom betre internasjonalt samarbeid auke investeringane i infrastruktur på landsbygda, i forsking og rettleiingstenester innanfor landbruket, i teknologiutvikling og i genbankar for planter og husdyr, med sikte på å forbetre produksjonskapasiteten i landbruket i utviklingsland, særleg i dei minst utvikla landa

2.b) Korrigere og hindre handelsrestriksjonar og vridingar på landbruksmarknadene i verda, mellom anna gjennom ei parallell avvikling av alle former for eksportsubsidiar på landbruksvarer og alle eksporttiltak med tilsvarande verknad, i samsvar med mandatet for Doha-runden

2.c) Vedta tiltak for å sikre at råvare- og derivatmarknadene for matvarer fungerer godt og leggje til rette for rask tilgang til marknadsinformasjon, mellom anna om matreservar, for å avgrense ekstreme svingingar i matvareprisane

Matsikkerheten er høy i Norge. De viktigste bidragene til matsikkerhet i Norge er høy matvareproduksjon og god tilgang til markeder utenfor landet. Usunt kosthold er en risikofaktor for sykdom og tidlig død. Gjennom tverrsektorielle handlingsplaner arbeides det for bedre kosthold i befolkningen. Som en stor eksportør av sjømat bidrar vi til tilbudet av bærekraftig og næringsrik mat fra havet.

Svalbard Globale frøhvelv, som ble åpnet i 2008, er et av verdens største sikkerhetslager for frø. Her gis frø fra hele kloden sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller. Frøhvelvet bidrar til å ta vare på den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter.

Mer informasjon om Landbruks- og matdepartementets arbeid med målet.

Bærekraftig matproduksjon fortsetter å være en av verdens største utfordringer. Globalt er det i 2016 fortsatt 155 millioner barn under fem år som er veksthemmet som resultat av underernæring.

Norsk innsats i arbeidet med å bekjempe sult og fremme matsikkerhet er i stor grad styrt av retningslinjene fra FNs komité for global matsikkerhet. Innsats blir prioritert mot småbrukere, og spesielt kvinnelige småbrukere. Som en ledende sjømatnasjon legges det også stor vekt på bærekraftig forvaltning av havet som matkilde.

Norge fortsetter å gi årlige bidrag til Plantetraktatens, Den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser for mat og landbruk (ITPGRFA), fordelingsfond. Dette bidraget utgjør 0,1 pst. av verdien av all handel av landbruksfrø og plantemateriale i Norge. Videre deltar Norge aktivt i og er vertsnasjon for Svalbard globale frøhvelv.

Norfund investerer i landbruk og matindustri, inkludert akvakultur som en strategisk prioritet.

Mer informasjon om Landbruks- og matdepartementets arbeid med målet.