Næringsmiddelhygiene

Næringsmiddelhygiene er kort sagt - tiltak og vilkår i matproduksjonskjeden for at maten skal være trygg og egnet når den inntas

Næringsmiddelhygiene er i regelverket definert som de tiltakene og vilkårene som er nødvendige for å kontrollere farer og sikre at et næringsmiddel er egnet til konsum. Kort sagt - tiltak og vilkår i matproduksjonskjeden for at maten skal være trygg og egnet når den inntas.

Moderne næringsmiddelhygiene legger vekt på at tiltakene settes inn på de stedene i matproduksjonskjeden der ulike farer kan finnes og der tiltakene har størst effekt.

Hovedansvaret for næringsmiddeltrygghet ligger hos driftsansvarlig for virksomhetene. Alle virksomheter i hele matproduksjonskjeden har derfor plikt til å treffe nødvendige tiltak for å sikre næringsmiddeltryggheten og følge reglene om næringsmiddelhygiene.

Dette gjelder for alle, enten de er:

 • primærprodusenter, som bønder og fiskere
 • foredlere, som slakterier og meierier
 • distributører, som grossister og transportører
 • utsalgssteder, som butikker og kiosker
 • serveringssteder, som restauranter og kantiner.

Regelverket om næringsmiddelhygiene omfatter en rekke krav til lokaler der det finnes næringsmidler og til det utstyret som brukes.

Krav til driftsrutiner

Videre fastsetter det krav til driftsrutiner som:

 • kjøling
 • varmebehandling
 • innpakking
 • renhold
 • personlig hygiene
 • vannforsyning
 • avfallshåndtering

Viktig er også kravet til opplæring for å sikre at de som arbeider med mat, har kunnskap om næringsmiddelhygiene som står i forhold til oppgavene.

De enkelte virksomhetenes etterlevelse av regelverket skal til sammen sikre at maten er trygg og egnet når vi skal innta den. Mattilsynet fører tilsyn med at lover og regler i forbindelse med produksjon og omsetning av matvarer overholdes.

Seks råd til god hygiene

God næringsmiddelhygiene er viktig også etter at vi har kjøpt maten, når vi oppbevarer den og lager mat på kjøkkenet hjemme. Selv om disse forholdene ikke er lovregulert, er det de samme hygieniske prinsippene som er aktuelle.

Her er derfor seks god råd:

• Vask hendene
• Bruk rene redskaper og kluter
• Sørg for tilstrekkelig oppvarming
• Hold rå og tillaget mat atskilt
• Sjekk temperaturen i kjøleskapet
• Sørg for rask nedkjøling

Mer informasjon finner du på Mattilsynets hjemmesider, regelhjelp.no og Matportalen.

www.mattilsynet.no
www.regelhjelp.no
www.matportalen.no