Norsk narkotikapolitikk

Bruk av narkotika medfører helserisiko. Målet for narkotikapolitikken er derfor å redusere problematisk bruk av narkotika gjennom vektlegging av effektiv og universell forebygging, tidlig innsats, tilgjengelig behandling og oppfølging.

Politikken skal motvirke eksperimentering og rekruttering, særlig blant barn og unge, samtidig som den skal bidra til gode tjenester og tilstrekkelig hjelp til rusavhengige. I Norge er det forbudt å innføre, tilvirke, omsette, oppbevare og bruke narkotika (se mer om narkotikalovgivningen). Politikken tar også sikte på å redusere feil bruk av legemidler.

Gjennom den norske narkotikapolitikken arbeides det for å redusere tilgjengeligheten til narkotika ved å sette inn tiltak mot produksjon, innførsel og omsetning. Dette gjøres på nasjonalt plan, for eksempel gjennom politi- og tollmyndigheter, og gjennom et bredt internasjonalt engasjement.

Bruken av illegale rusmidler økte gjennom 1990-tallet, toppet seg rundt årtusenskiftet og har siden gått noe tilbake. De mest bukte illegale rusmidlene er cannabis fulgt av amfetamin. Det anslås at det er i overkant av 8 000 personer som injiserer narkotika. Vi har et høyt antall overdosedødsfall sammenlignet med mange europeiske land.

Sentrale dokumenter og handlingsplaner: