Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Ytringsfriheten er en umistelig verdi. Den står sterkt i Norge. Ytringer som sprer hat mot andre mennesker kan likevel ikke tolereres. Noen ytringer er forbudt etter norsk lov og skal straffeforfølges. Regjeringen er bekymret for omfanget av hatefulle ytringer på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Regjeringen lanserte en strategi mot hatefulle ytringer høsten 2016. Strategien gjelder fram til 2020. Målet med strategien er å bidra til en god offentlig meningsutveksling, og å forebygge og motvirke hatefulle ytringer. Strategien inneholder tiltak på følgende områder: Møteplasser, barn og unge, rettssystemet, arbeidslivet, mediesektoren og kunnskap og forskning.

 I arbeidet mot hatefulle ytringer vil regjeringen:

  • Arbeide for at alle skal kunne delta i den offentlige debatten og bevege seg fritt i det offentlige rom uten å bli utsatt for hatefulle ytringer.
  • Arbeide aktivt for å skape arenaer for dialog, toleranse og bevissthet rundt konsekvensene av hatefulle ytringer.
  • Inkludere arbeidet mot hatefulle ytringer i det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet og i skole og utdanning.
  • Legge til rette for at hatefulle ytringer, i større grad enn i dag avdekkes, etterforskes og fremmes for domstolene eller annen relevant instans.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvar for å følge opp mange av Kulturdepartementets tiltak i strategien mot hatefulle ytringer.

Regjeringen har siden 2014 støttet kampanjen Stopp hatprat. Denne kampanjen blir representert av en gruppe ungdommer fra hele Norge som deltar i og skaper ulike aktiviteter for ungdom.