Kvalfangst

Som ein del av dei norske fangsttradisjonane driv Noreg i dag fangst av vågekval. Etter eit opphald på fem år tok vi opp att fangsten av vågekval i 1993. I Noreg har kvalfangsten alltid vore driven i kombinasjon med fiskeri.

Den norske kvalfangsten byggjer på prinsippet om vern og berekraftig hausting av ressursane i havet.

Forvaltninga er basert på vitskaplege råd, og siktemålet er i større grad å leggje økosystemtilnærming til grunn for forvaltninga.

Kvotane blir fastsette på grunnlag av prosedyrar som er utvikla av vitskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC).

Vurderinga i denne komiteen er at dei bestandane av vågekval vi fangstar på i Det nordaustlege Atlanterhavet og ved Jan Mayen tel 108 000 dyr (juni 2009).

Det vart fastsett ein kvote på 885 dyr for norsk fangst i i 2009. 2009 var det første året i ein ny femårig forvaltningsperiode og der var derfor ingen vågekval å overføre frå 2008-sesongen. Talet på vågekval ved Island og Færøyene, den sentralatlantiske bestanden, er vurdert til å vere 71 000 dyr. 

Norsk fangst av vågekval

Vågekvalfangsten blir driven av fartøy i storleiken 40–80 fot med eit mannskap på 4–8 personar. Fangsten føregår i den norske økonomiske sona, i fiskevernsona ved Svalbard, i fiskerisona ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn (Smotthavet). Fangsten startar i april og sluttar i august/september. Alle fartøy har montert eit elektronisk overvakingssystem (ferdskrivar/"blå boks") som registrerer all fangstaktivitet. I tillegg er det eit korps av inspektørar som ser til at regelverket for fangsten blir halde. Fangarane må ta eit årleg kurs der avliving og sikkerheit står sentralt.