Strategier for urbant landbruk

Den nasjonale strategien for urbant landbruk skal stimulere til at enda flere lokalsamfunn legger til rette for urbant landbruk i byer og tettsteder.

Nasjonal strategi for urbant landbruk

Strategien løfter fram tre innsatsområder: bærekraftig by- og stedsutvikling, økt kunnskap om bærekraftig matproduksjon og økt bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling. Tiltak for hvert innsatsområde følges opp i et samarbeid mellom berørte departementer.

Lokale og regionale strategier og initiativer

Flere regionale næringsplaner (Fylkeskommunene) har omtale av urbant landbruk knyttet til satsingsområder og fordeling av regionale midler. For eksempel Viken som vil stimulere til andelslandbruk, markedshager og parsellhager.

Flere byer og tettsteder satser på urbant landbruk: