Normrente for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver

Fordelen ved rimelige lån i arbeidsforhold blir beskattet ved hjelp av en normrentesats fastsatt av Skattedirektoratet.

Du kan lese mer om normrenten og hvordan den fastsettes på Skatteetatens nettsider.