Prop. 57 S (2009-2010)

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Singapore, ­undertegnet i Singapore 18. september 2009

 

1 Innledning

Den 18. september ble det i Singapore undertegnet en protokoll til endring av artikkel 27 i skatteavtalen mellom Norge og Singapore. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 4. september 2009. Ambassadør Janne Julsrud undertegnet protokollen på vegne av Norge og på vegne av Singapore undertegnet Second Permanent Secretary for Finance, Mr. Peter Ong.

Protokollen trer i kraft på den trettiende dag etter at den siste notifikasjon fra partene om at de interne prosedyrer for ikrafttredelse av protokollen er gjennomført. Protokollen får virkning på denne dag. Protokollen vil også ha virkning for tidligere inntektsår så langt partenes lovgivning tillater det.

 

2 Generelle bemerkninger

Gjeldende artikkel 27 om utveksling av opplysninger i skatteavtalen med Singapore bygger på OECDs mønsteravtale og standarden for utveksling av opplysninger slik den framsto før endring av OECDs mønster til artikkel 26 i 2005. Det betyr blant annet at partene ikke er forpliktet til å utveksle opplysninger i skattesaker dersom dette forhindres av internrettslige forhold.

I mai 2009 anmodet Singapore om forhandlinger om endring av gjeldende skatteavtale, herunder artikkel 27. Bakgrunnen var at Singapore planla lovendinger som ville gjøre dem i stand til å etterleve standarden for utveksling av opplysninger i skattesaker slik den har vært formulert i OECDs mønsteravtale artikkel 26 siden 2005. Forhandlinger ble gjennomført i august 2009 og en ble enige om en protokoll til endring av artikkel 27 i skatteavtalen. Et utkast til protokoll ble parafert 14. august 2009. Forhandlingene om de øvrige deler av avtalen vil ta noe lenger tid. Forhandlingene ble fra norsk side ledet av ekspedisjonssjef Odd Hengsle.

Protokollen er inngått på engelsk. Som vedlegg følger den engelske teksten og en norsk oversettelse.

 

3 Bemerkninger til de enkelte bestemmelsene

Fram til nå har Singapore opprettholdt lovgivning som har forhindret skattmyndighetene å utveksle opplysninger med mindre Singapore selv hadde bruk for slike opplysninger for egne skatteformål.

Artikkel 1 i protokollen innfører en ny artikkel 27 i skatteavtalen. Den nye artikkel 27 tilsvarer artikkel 26 OECDs mønsteravtale slik den lyder etter 2005. Endringen medfører at partene skal innhente og utveksle opplysninger uten hensyn til om de selv trenger dem for egne skatteformål. Videre kan en begjæring om opplysninger ikke avvises under henvisning til at opplysningene må innhentes fra banker, andre finansinstitusjoner, forvaltere eller lignende.

Artikkel 2 og 3 inneholder bestemmelser om ikrafttredelse og virkning for protokollen. Protokollen trer i kraft på den trettiende dagen etter at den siste notifikasjon om at de nødvendige interne prosedyrer er gjennomført er mottatt, og får virkning på denne dato. Protokollen skal deretter også ha virkning for tidligere inntektsår så langt partenes lovgivning tillater dette. For tiden kan Singapore gi opplysninger om de seks forutgående inntektsår.

 

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Singapore, undertegnet i Singapore 18. september 2009.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatte­avtalen mellom Norge og Singapore, undertegnet i Singapore 18. september 2009, i samsvar med et vedlagt forslag.

 

Forslag til vedtak om samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Singapore, undertegnet i Singapore 18. september 2009

I

Stortinget samtykker i å sette i kraft endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Singapore, undertegnet i Singapore 18. september 2009.