Skatteavtale mellom de nordiske land

Skatteavtale mellom Norge Danmark, Sverige, Finland, Island og Færøyene.

Skatteavtalen mellom Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island og Færøyene ble undertegnet 23. september 1996 og trådte i kraft 11. mai 1997. Avtalen er inntatt i St.prp. nr. 5 (1996–97).

Avtalen er senere blitt endret ved tre endringsprotokoller undertegnet henholdsvis 6. oktober 1997, 4. april 2008 og 29. august 2018. Endringsprotokollen av 6. oktober 1997 er inntatt i St.prp. nr. 10 (1997-1998). Protokollen av 6. oktober 1997 trådte i kraft 31. desember 1997. Endringsprotokollen av 4. april 2008 er inntatt i St.prp. nr. 54 (2007-2008). Protokollen av 4. april 2008 trådte i kraft 29. desember 2008. Endringene som følger av disse to endringsprotokollene er innarbeidet i avtaleteksten som ligger vedlagt, og er gitt navnet: Innarbeidet versjon. Endringsprotokollen av 29. august 2018 er inntatt i Prop. 114 S (2017-2018). Protokollen av 29. august 2018 trådte i kraft 28. november 2019. Endringene som følger av Protokollen av 29. august 2018 er ikke inntatt i innarbeidet versjon nedenfor. 

Avtale mellom Norge og Sverige om særskilte bestemmelser for å unngå dobbeltbeskatning ved bygging, vedlikehold og drift av grensebro som inngår i den nye Svinesundsforbindelsen ble undertegnet 22. oktober 2002. Avtalen er inntatt i St. prp. nr. 14 (2002–2003).

Avtale mellom Norge og Finland om særskilte bestemmelser for å unngå dobbeltbeskatning ved bygging av grensebroer m.v. ble undertegnet 19. mai 1993. Avtalen er inntatt i St. prp. nr. 92 (1992–93).

Avtale mellom de nordiske land om bistand i skattesaker (bistandsavtalen) ble undertegnet 7. desember 1989 og trådte i kraft 8. mai 1991. Avtalen er inntatt i St. prp. nr. 53 (1989–90). I medhold av artikkel 20 i bistandsavtalen ble både avtale om oppkreving og overføring av skatt (Trekkavtalen) og avtale om gjennomføring av bistandsavtalen (Gjennomføringsavtalen) undertegnet 30. juni 1997.

Arveavgiftsavtalen mellom Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island er inntatt i St. prp. nr. 17 (1989-90). Avtalen ble undertegnet 12. september 1989 og trådte i kraft 19. august 1992. Ved noteveksling av 6. juni 2014 ble avtalen oppsagt med virkning for Norge fra 22. august 2014.

Mer informasjon om grenseoverskridende aktivitet innenfor Norden finner du på Nordisk eTax. Her kan du også stille spørsmål og få svar fra skattemyndighetene i de aktuelle landene.