Skatteavtale mellom de nordiske land

Skatteavtale mellom Norge Danmark, Sverige, Finland, Island og Færøyene.

Skatteavtalen mellom Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island og Færøyene ble undertegnet 23. september 1996 og trådte i kraft 11. mai 1997. Avtalen er inntatt i St.prp. nr. 5 (1996-97).

Avtalen er senere blitt endret ved tre endringsprotokoller undertegnet henholdsvis 6. oktober 1997, 4. april 2008 og 29. august 2018. Endringsprotokollen av 6. oktober 1997 er inntatt i St.prp. nr. 10 (1997-1998). Protokollen av 6. oktober 1997 trådte i kraft 31. desember 1997. Endringsprotokollen av 4. april 2008 er inntatt i St.prp. nr. 54 (2007-2008). Protokollen av 4. april 2008 trådte i kraft 29. desember 2008. Endringene som følger av disse to endringsprotokollene er innarbeidet i avtaleteksten som ligger vedlagt, og er gitt navnet: Innarbeidet versjon. Endringsprotokollen av 29. august 2018 er inntatt i Prop. 114 S (2017-2018). Protokollen av 29. august 2018 trådte i kraft 28. november 2019. Endringene som følger av Protokollen av 29. august 2018 er ikke inntatt i innarbeidet versjon nedenfor. 

Avtale mellom Norge og Sverige om særskilte bestemmelser for å unngå dobbeltbeskatning ved bygging, vedlikehold og drift av grensebro som inngår i den nye Svinesundsforbindelsen ble undertegnet 22. oktober 2002. Avtalen er inntatt i St. prp. nr. 14 (2002-2003).

Avtale mellom Norge og Finland om særskilte bestemmelser for å unngå dobbeltbeskatning ved bygging av grensebroer m.v. ble undertegnet 19. mai 1993. Avtalen er inntatt i St. prp. nr. 92 (1992-93).

Mer informasjon om grenseoverskridende aktivitet innenfor Norden finner du på Nordisk eTax. Her kan du også stille spørsmål og få svar fra skattemyndighetene i de aktuelle landene.   

Avtale mellom de nordiske land om bistand i skattesaker ble undertegnet 7. desember 1989 og trådte i kraft 8. mai 1991. Avtalen er inntatt i St. prp. nr. 53 (1989-90).

Arveavgiftsavtalen mellom Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island er inntatt i St. prp. nr. 17 (1989-90). Avtalen ble undertegnet 12. september 1989 og trådte i kraft 19. august 1992. Ved noteveksling av 6. juni 2014 ble avtalen oppsagt med virkning for Norge fra 22. august 2014.