Skatteavtale Norge - Nederland

Skatteavtale: Nederland

 
Skatteavtalen mellom Norge og Nederland ble undertegnet 12. januar 1990 og trådt i kraft 31. desember 1990. Avtalen er siden endret ved protokoll undertegnet 23. april 2013. Protokollen trådte i kraft 30. november 2013. Protokollteksten samt en innarbeidet versjon av avtalen etter protokollendringene er inntatt i Prop. 130 S (2012-2013).

 

Kompetent myndighetsavtale mellom Norge og Nederland angående nederlandske lukkede fond ("closed FRGs").

-----------------------

Avtalen er endret ved protokoll, undertegnet 23. april 2013. Se Prop. 130 S (2012-2013)

_______________________


I protokollene til skatteavtalene mellom Norge og Australia, Benin, Hellas, India, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Polen, Romania, Slovakia, Tanzania og Ungarn ble det inntatt bestemmelser hvor Norge ved noteveksling ensidig kan endre avtalene slik at man på norsk side går over fra å bruke unntaksmetoden til kreditmetoden for å lempe dobbeltbeskatning. Dette innebærer at der en skattyter bosatt i Norge bli skattlagt i utlandet, så får han et fradrag i utlignet norsk skatt for den betalte utenlandske skatten, i stedet for at den utenlandske inntekten blir unntatt fra norsk beskatning. Diplomatisk note ble oversendt alle de foran nevnte land i 1998.