Statens pris for boligsosialt arbeid 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablerte i 2013 en ny pris for å stimulere helhetlig boligsosialt arbeid i kommunene. Prisen deles ut for fjerde gang i 2018. Frist for å sende inn forslag til kandidater er 6. april 2018.

Formål

Prisen retter seg mot en helhetlig tilnærming til det boligsosiale feltet. Formålet er å løfte opp positivt boligsosialt arbeid og gode eksempler på dette. Prisen skal også bidra til økt kunnskaps- og erfaringsoverføring på området. Den kan tildeles kommuner, organisasjoner eller andre.  

Prisen er en hederspris til instanser som kan vise til dokumenterte effekter på

  • Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Helhetlig satsing i utvikling av boligsosialt arbeid
  • Tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår

I tillegg skal det boligsosiale arbeidet ha overføringsverdi til andre.

Hvem kan få prisen?

Prisen tildeles kommuner, organisasjoner eller andre instanser som har en helhetlig tilnærming til boligsosialt arbeid og som tilfredsstiller kravene i henhold til formålet. I tilfeller hvor flere aktører har samarbeidet, kan prisen tildeles flere aktører.

Alle kan komme med forslag. Det er lov å foreslå arbeid i egen virksomhet.

Frist for å sende inn forslag er 6. april 2018

Du finner mer informasjon og forslagsskjemaet på Husbankens nettsider

Du kan også kontakte Rosa Maria Carrascal i Husbanken på denne eposten  rosa.maria.carrascal@husbanken.no eller mobil 455 19 354.