Stipend til masteroppgaver om boligmarkedet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut stipend til studenter som ønsker å levere masteroppgave om boligmarkedet høsten 2021.

Departementet har anledning til å innvilge to - tre stipender per semester, med en samlet sum på kr. 30 000 per stipend. Søknadene vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for departementets arbeidsfelt, studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse. Alle studenter som er tilknyttet et masterprogram innenfor økonomi eller samfunnsvitenskap, kan søke.

Eksempler på aktuelle emner for stipendet er:

 • Boligmarkedet
  • Lavinntektshusholdninger og andre gruppers muligheter på boligmarkedet
  • Kjennetegn ved det norske leiemarkedet, for eksempel boforhold og leieprisutvikling
  • Flytting (f.eks. flyttemønstre, årsaker til flytting, "selektiv flytting", effekten av hyppig flytting)
  • Usaklig forskjellsbehandling på leiemarkedet
  • Boliger og bomiljø i distriktene
 • Boligbygging
  • Byggekostnader og produktivitetsutvikling i ulike deler av bygg- og anleggsnæringen.
  • Årsaker til at byggfeil skjer og hva som er de samfunnsøkonomiske konsekvensene av byggfeil og byggskader.
  • Sirkulærøkonomi-, klima- og miljøproblemstillinger knyttet til oppføring, renovering, riving og bruk av bygg.
 • Sosial boligpolitikk
  • Boligens betydning for utdanning, sysselsetting, sosial mobilitet, osv.
  • Husbankens boligsosiale virkemidler (startlån, bostøtte og tilskudd til utleieboliger)
  • Boforhold i kommunale utleieboliger
  • Bostedsløshet
  • Erfaringer med leie-til-eiemodeller

For å søke på stipendet må du:

 • skrive søknad
 • legge ved prosjektskisse med masteroppgavens tema og problemstillinger
 • legge ved karakterutskrift og dokumentasjon på annen relevant erfaring
 • sende søknaden som e-post til ricardo.arciniegas@kmd.dep.no

Søknadsfrist: 15. mai 2021.

Departementet vil utbetale 2/3 av stipendet når søknaden er innvilget av departementet. Siste 1/3 utbetales ved ferdigstilt oppgave. Vi stiller krav om at oppgaven fullføres innen rimelig tid og oppnår karakteren B eller bedre, for at siste del av stipendet skal utbetales.

Studenter som får tildelt stipend forplikter seg til

 • Å presentere oppgaven for KMD på forespørsel
 • Å nevne i oppgavens forord at studenten har mottatt stipend fra KMD