Vil du skrive masteroppgave tilknyttet boliglovene? - utgått

Kommunal og moderniseringsdepartementet, Bolig- og bygningsavdelingen, har blant annet ansvaret for eierseksjonsloven, husleieloven, borettslagsloven, boligbyggelagsloven og lov om bustøtte. Valgemnet ”husleie- og eierseksjonsrett” (tidligere ”boligrett”) tilbys ikke lengre ved universitetene. Departementet deler ut stipendier til dyktige og engasjerte studenter i rettsvitenskap som ønsker å skrive en masteroppgave knyttet til disse lovene. Søknadsfristen er 15. februar 2017.

Studentene kan fritt velge oppgavetema knyttet til boliglovene. Tema for oppgaven kan for eksempel være:

1. Forbudet mot å kjøpe flere enn to boliger i ett og samme sameie, jf. eierseksjonsloven § 22 tredje ledd.

Mulig tema/problemstilling: Regelen er lett å omgå, og på helt lovlig vis. På en relativt enkel måte kan den som måtte ønske det, kjøpe flere enn to boligseksjoner i samme sameie ved å etablere ett eller flere aksjeselskaper. Er det mulig å forby aksjeselskaper med samme eierskap å kjøpe flere enn to boligseksjoner, eller vil en slik regel komme i strid med prinsippet om at et aksjeselskap og dets aksjeeiere skal behandles som selvstendige og adskilte rettssubjekter, som ikke skal identifiseres med hverandre? Finnes det andre rettslige reguleringsmåter som kan gjøre det vanskeligere å omgå ervervsbegrensningen?

2. Utleierestriksjoner i eierseksjonssameier?

Mulig tema/problemstilling: At seksjonseieren står fritt til å leie ut seksjonen til andre følger av hovedregelen om full eierrådighet i eierseksjonsloven § 22 første ledd. Kan hensynet til bomiljøet likevel legitimere begrensninger i utleieretten, eller har loven allerede regler som er egnet til å forebygge bomiljøproblemer?

3. Innføre granskingsinstituttet i eierseksjonsloven?

Burettslagslova §§ 7-14 – 7-16 har regler om gransking i borettslagsforhold. Reglene gir en andelseier adgang til å foreslå at det skal gjennomføres en gransking av stiftelsen eller forvaltningen av laget, eller nærmere angitte omstendigheter i tilknytning til forvaltningen eller regnskapene. Eierseksjonsloven har ikke tilsvarende regler. Bør lovgiver vurdere å innføre regler om gransking i eierseksjonsloven eller er det så store forskjeller i de juridiske konstruksjonene at et granskingsinstitutt ikke passer i eierseksjonsloven?

Generell informasjon
Tildeling av stipend på kr. 30 000 vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for departementets arbeidsfelt, studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

For å søke på stipendet må du:

  • Skrive søknad på maksimum én side.
  • Legge ved prosjektskisse som omhandler masteroppgavens tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt fremdriftsplan.
  • Legge ved dokumentasjon på avlagte eksamener og eventuell relevant erfaring.
  • Sende søknaden som e-post til
    Cecilie.Karlson@kmd.dep.no.

 Søknadsfrist for stipendet er 15. februar 2017.

Departementet vil utbetale 2/3 av stipendet når studieinstitusjonen har bekreftet at oppgavens tema og veileder er godkjent. Siste 1/3 utbetales ved ferdigstilt oppgave. Vi stiller krav om at oppgaven fullføres innen rimelig tid, og oppnår karakteren B eller bedre for at siste del av stipendet utbetales.

Spørsmål både om tema og søknadsprosedyre kan rettes til Cecilie Karlson, Cecilie.Karlson@kmd.dep.no. Dersom du har problemer med å oppfylle alle kravene, for eksempel fordi du mangler veileder eller prosjektskisse, ta kontakt for å diskutere en løsning.

 

Til toppen