Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innsigelse til reguleringsplan for Arctic Center, Tromsø kommune

Miljøverndepartementet finner å kunne stadfeste kommunens vedtak. Departementet legger vekt på at reguleringsbestemmelsene gir tilstrekkelig avklaring på hvordan området kan sambrukes til alpinanlegg og jordbruk. Innsigelsen er med dette ikke tatt til følge.

Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 13.07.2007.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 28-2, 4. ledd jf § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra Fylkeslandbruksstyret i Troms til vedtatt bebyggelsesplan. I henhold til § 28-2, 4. ledd er planen formelt gått over fra å være en bebyggelsesplan til å bli en reguleringsplan på bakgrunn av at det er fremmet innsigelse. Innsigelsen er begrunnet ut fra jordbrukshensyn.

Miljøverndepartementet finner å kunne stadfeste kommunens vedtak. Departementet legger vekt på at reguleringsbestemmelsene gir tilstrekkelig avklaring på hvordan området kan sambrukes til alpinanlegg og jordbruk. Innsigelsen er med dette ikke tatt til følge.

 

Bakgrunn for saken

Kommunestyret i Tromsø

Reguleringsplan for Hotell- og konferansesenter på Finnheia i Tromsø kommune ble stadfestet av Miljøverndepartementet 02.02.1988. Reguleringsplanen stiller krav til bebyggelsesplan før utbygging av området kan skje. Saken har en lang forhistorie i kommunen. Bebyggelsesplanen ble endelig vedtatt i kommunestyret i møte 28.02.07. På bakgrunn av at det foreligger innsigelse til planen er bebyggelsesplanen rettslig sett gått over til å bli en reguleringsplan og skal også betegnes som en reguleringsplan.

På bakgrunn av konklusjon i meklingsmøte reviderte kommunen bestemmelsene til planen. Kommunen mener at de reviderte bestemmelsene, datert 25.10.06, legger opp til samdrift mellom alpinanlegget og landbruksnæringen på en forutsigbar måte. Planbestemmelsene nedlegger ingen forbud eller restriksjoner på landbruksdrift i planområdet.

Reguleringsplanen omfatter alpinanlegg med områder for skitrekk, løypetraséer og turistanlegg (servicebygg og toppstasjon med varmestue) samt vei inn til området.

Fylkesmannen har oversendt saken ved brev av 13.07.07. Fylkesmannen anbefaler etter en samlet vurdering at planforslaget godkjennes og at innsigelsen ikke tas til følge. Fylkesmannen mener at planen med de endringene som er foretatt i bestemmelsene synliggjør og ivaretar fremtidig jord- og skogdrift i planområdet på en tilfredsstillende måte. Fylkesmannen viser til at de reviderte planbestemmelsene sikrer landbruksnæringen bedre og legger opp til samdrift mellom alpinanlegget og landbruksnæringen på en forutsigbar måte. Fylkesmannen anbefaler at følgende punkter innarbeides som veiledende retningslinjer til reguleringsplanen:

”a) Avklares hvem som har ansvaret for å bygge og vedlikeholde gjerder i planområdet. Gjerdetraséer bør gjennomgås årlig og være avklart innen beitesesongen starter. Kommunen må godkjenne gjerdet.

b) Avklares hvem som skal bekoste beiteplanene og skogbruksplanene. Det er ikke rimelig at de enkelte grunneiere skal bekoste arbeidet, da behovet for slike planer er utløst av alpinanlegget og ikke av næringsutøverne selv.

c) Etablering av et forum for samråding hvor landbruksnæringen og driver/utbygger kan diskutere beiteplaner, skogtiltak og andre driftstiltak og utbyggingstiltak i planområdet. Kommunen må være ansvarlig for forumet. Forumet er viktig siden planbestemmelsene legger opp til kommunal godkjenning på flere områder. Forumet kan lette informasjonsflyten og samhandlingen i planområdet.”

Fylkeslandbruksstyret i Troms har i møte 28.06.04 fremmet innsigelse til planen. Fylkeslandbruksstyret la vekt på de føringer Miljøverndepartementet hadde lagt på reguleringsplanen, og mente at bebyggelsesplanen ikke avklarte de krav departementet stilte for å sikre landbruksnæringen i planområdet. Det vises til at bestemmelsene er rundt formulert og at de ikke gir den konkrete avklaringen som vil være nødvendig for landbruksdrift i kombinasjon med drift av alpinanlegget, for eksempel om beitedyr kan ferdes fritt i planområdet eller om det skal være ferdselsbegrensninger for beitedyr. Det er heller ikke avklart i bestemmelsene når på året det kan gjennomføres hogst, og om det er spesielle områder som skal være unntatt for hogs eller hogstformer. Fylkeslandbruksstyret påpekte også at skogsvegbygging kan være et aktuelt virkemiddel for å drive skogen.

Fylkeslandbruksstyret pekte i sine merknader på at landbruksressursene i området er gode, og egnet til beitebruk, nydyrking og skogsdrift, herunder også treslagsskifte til bartre, med høyere verdiskapning enn dagens løvskog.

Befaring og møte ble avholdt 18.10.07. Tilstede var representanter fra Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms, Reindriftsforvaltningen i Troms, Fylkeslandbruksstyret, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Tilstede var også representanter fra Arctic Center AS og grunneiere.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har avgitt høringsuttalelse i brev av 27.03.08.

Landbruks- og matdepartementet finner å kunne akseptere at innsigelsen fra Fylkeslandbruksstyret ikke tas til følge. Det forutsettes at de reviderte bestemmelsene til planen, datert 25.10.06 og punktene a-c i fylkesmannens oversendelsesbrev til Miljøverndepartementet følges opp. LMD vektlegger at alpinanlegget med sin beliggenhet i regionen og nærhet til Tromsø vil kunne få stor betydning både for alpinsporten og reiselivet i området. Det understrekes at uttalelsen kun omfatter plan for alpinanlegget og at eventuelle byggetrinn 2 og 3 for hytter og konferansesenter/hotell ikke er vurdert.

LMD viser for øvrig til at Områdestyret i Troms ikke har fremmet innsigelse til saken, men at de har henvendt seg til LMD med spørsmål omkring vern av flyttleier. LMD viser til at de ikke har kompetanse til å vedta stengning etter reindriftslovens § 22 annet ledd, men kun har kompetanse til å samtykke til omlegging når berettigede interesser gir grunn til det.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet har gjennom behandling av Reguleringsplan for Hotell- og konferansesenter på Finnheia i Tromsø kommune, stadfestet i departementet 2. februar 1988, fastlagt arealbruken til alpinanlegget på Håkøybotn. Reguleringsplanen av 28.02.07 (Bebyggelsesplanen) tar nærmere stilling til detaljeringen av selve anlegget og ordninger for flerbruk av området. Saken reiser blant annet spørsmål om den nye reguleringsplanen avklarer forholdet til landbruket på en tilfredsstillende måte.

Reguleringsplanen har blitt til gjennom en etter hvert lang prosess med mange parter involvert. Departementet har ut fra sakens opplysninger ikke merknader til at det ikke er foretatt konsekvensutredning i forbindelse med bebyggelsesplanprosessen. Departementet finner imidlertid grunn til å bemerke at dersom det er aktuelt fra kommunens side å legge til rette for utvidelse av alpinanlegget eller ytterligere reiselivsvirksomhet i området, ville det vært en fordel å foreta en samlet konsekvensvurdering av alle tiltak i området.

Departementet finner at reguleringsplanen ivaretar hensyn til landbruket på en tilfredsstillende måte ved at det i bestemmelsene er lagt til rette for sambruk mellom alpinanlegget og landbruket. Det vises til at det blant annet er inntatt bestemmelser om inngjerding i beitesesongen, sambruk i beiteområdene, fjerning av nærmere angitte installasjoner i beiteperioden samt bestemmelser om tilsåing med egnede arter for å sikre gode beiteverdier. Det er også inntatt rekkefølgebestemmelser med krav om skogbruksplan og beitebruksplan. For øvrig skal også jord- og skogloven gjelde.

Det vises også til at Landbruks- og matdepartementet finner å kunne akseptere at innsigelsen ikke tas til følge. Landbruks- og matdepartementet har forutsatt at fylkesmannens punkter a-c gjengitt ovenfor innarbeides som veiledende retningslinjer til reguleringsplanen. Miljøverndepartementet kan ikke pålegge kommunen å innarbeide slike retningslinjer, men er enig i at kommunen bør følge opp de angitte punktene på en hensiktsmessig måte.

Ved stadfesting av reguleringsplanen i 1988 forutsatte Miljøverndepartementet at det måtte være mulig å flytte rein gjennom området. Dette skulle sikres ved at flyttvei gjennom eller forbi reguleringsområdet ble innarbeidet i planen i samråd med reindriftsmyndighetene. Områdestyret i Troms har ikke fremmet innsigelse til denne reguleringsplanen, men har henvendt seg til Landbruks- og matdepartementet med spørsmål omkring vern av flyttleier. Områdestyret har påpekt at det ikke lar seg gjøre å følge opp Miljøverndepartementets vilkår i vedtak fra 1988 gjennom å innregulere ny flyttvei. Kvaløy reinbeitedistrikt har inngått privatrettslig avtale med utbygger om kompensasjon for de ulemper inngrepet medfører, men områdestyret oppfatter ikke at avtalen binder styret i forhold til dets vurdering av inngrep i reindriftsarealer og flyttveier. Landbruks- og matdepartementet har ikke tatt stilling til om flyttleien anses stengt i henhold til reindriftsloven § 22 annet ledd.

Miljøverndepartementet har ikke kompetanse til å vurdere de spørsmål saken reiser i forhold til flyttveien, ettersom reindriftsloven sorterer under Landbruks- og matdepartementet. Så lenge uttalelsen derfra ikke tar konkret stilling til arealdisponeringsforbudet i reindriftsloven, må Miljøverndepartementet forutsette at forholdet til reindriftsloven løses separat og det tas med dette ikke stilling til reindriftslovens forbud mot stengning.

Miljøverndepartementet finner etter dette å kunne stadfeste reguleringsplanen. Etter en gjennomgang av bestemmelsene til planen har departementet funnet grunn til å foreta enkelte endringer. Planen må formelt endre navn til ”Reguleringsplan” både på kartet og i bestemmelsene. Videre er Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven endret etter kommunestyrets vedtak, og grad av utnytting må fastsettes i samsvar med de måter forskriften nå angir. Teknisk forskrift § 3-2 har etter endringer av 26. januar 2007, i kraft 1. juli, ikke lenger betegnelsen % - TU. Betegnelsen er erstattet med % - BRA. Det bes om at kommunen retter opp dette i reguleringsbestemmelsene pkt III 1. Byggeområder - pkt 1.1 Turistanlegg servicebygg, bokstav b) og pkt 1.2 Turistanlegg toppstasjon, bokstav b).

Det bes om at kommunen ettersender fire eksemplarer av reguleringsplankart og reguleringsbestemmelsene i samsvar med det ovennevnte for endelig stadfesting i departementet. Reguleringsplanen med bestemmelser regnes likevel som stadfestet fra i dag.

                                                                    Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet å kunne stadfeste Tromsø kommunestyres vedtak av 28.02.07 om reguleringsplan for Arctic center.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

 

Med hilsen

 

Erik Solheim

 

Kopi:

Tromsø kommune

Landbruks- og matdepartementet

Fylkeslandbruksstyret i Troms

Reindriftsforvaltningen i Troms

Arctic Center AS