Meir miljøvennlege bygg

Det skal takast omsyn til klimatilpassing. Krav til miljø og energibruk vert presisert og kan skjerpast i forskrift. Det vert innført krav om avfallsplanar.

Det skal takast omsyn til klimatilpassing. Krav til miljø og energibruk vert presisert og kan skjerpast i forskrift. Det vert innført krav om avfallsplanar.

Norske bygg står for omtrent 40 prosent av energibruken i Norge. Å redusere energibruken i bygg er derfor et viktig energi-, miljø- og klimapolitisk mål. Lovarbeidet har fokus på at en ny lov gir effektive rammer for en bærekraftig utvikling av bygge- og anleggsvirksomheten.

Lovforslaget legger opp til å kunne redusere klimagassutslippene blant annet gjennom hjemmel i plan- og bygningsloven som skal sikre at det ikke brukes olje ved oppvarming i nye bygg. Som varslet i St.meld. nr. 34 (2006 – 2007) Norsk klimapolitikk, vurderes forbud med hjemmel i plan- og bygningsloven mot å erstatte gamle oljekjeler med nye i bestående bygg, herunder sikring mot at det ikke legges om fra olje til strøm ved utskifting av oljekjeler i bestående bygg.

Krav om avfallsplan forankres i plan- og bygningsloven, og knyttes på denne måten nærmere opp til byggesaken. Videre tydeliggjøres rammene for energi- og andre miljøkrav til bygg og materialer i bygg, som vil implementeres gjennom nye tekniske forskrifter til loven. Framtidas bygg må tåle større påkjenninger fra et stadig våtere og heftigere klima. Klimaendringene påvirker blant annet nedbørsmengder og ras- og skredfare som det må tas hensyn til ved planlegging og gjennomføring av byggevirksomheten. Dette vil følges opp i forskriftsarbeidet.