Klarere ansvar ved avslutning av byggesaken

Det foreslås at kommunen skal kunne gi pålegg til ansvarlige foretak om retting og utbedring i fem år etter ferdigattest. Samtidig skal ferdigattest være obligatorisk, og kommunen skal få bedre tid til å vurdere tiltaket før den gir ferdigattest. Dokumentasjonen ved ferdigattest skal bli bedre. Midlertidig brukstillatelse skal nå bare gis unntaksvis. Kommunen skal også kunne føre tilsyn med tiltaket etter at ferdigattest er gitt.

Det foreslås at kommunen skal kunne gi pålegg til ansvarlige foretak om retting og utbedring i fem år etter ferdigattest. Samtidig skal ferdigattest være obligatorisk, og kommunen skal få bedre tid til å vurdere tiltaket før den gir ferdigattest. Dokumentasjonen ved ferdigattest skal bli bedre. Midlertidig brukstillatelse skal nå bare gis unntaksvis. Kommunen skal også kunne føre tilsyn med tiltaket etter at ferdigattest er gitt.

Som ledd i et sterkere fokus på ansvar, kontroll og tilsyn er også avslutningen av byggesaken svært viktig. Selv om det kreves ferdigattest i regelverket, blir dette allikevel ofte ikke søkt om. Det brukes gjerne midlertidig brukstillatelse i stedet, og denne følges ofte ikke opp med ferdigattest. Den utstrakte bruken av midlertidig brukstillatelse framfor ferdigattest er uheldig, og kommunen må ha mulighet til å forvisse seg om at tiltaket faktisk er ferdigstilt og kontrollert.

Dette foreslås gjort ved å forsterke kravet om obligatorisk ferdigattest, også for tiltak som tidligere var meldepliktige, men som nå er gjort søknadspliktige. Ferdigattest skal baseres på en sluttkontroll, som er en del av de nye kontrollkravene. Ved søknad om ferdigattest skal det også legges fram dokumentasjon for byggets og byggeproduktenes egenskaper som grunnlag for drift og vedlikehold. Det stilles ikke krav om drift og vedlikehold, bare om dokumentasjon som bidrar til at drift og vedlikehold kan skje. Loven stiller ikke krav om oppbevaring av dokumentasjonen. Dette løses i forskrift.

Tidsfristen for utstedelse av ferdigattest foreslås satt til tre uker. Rettsvirkningen av fristoverskridelse som gjelder i dag, flyttes fra midlertidig brukstillatelse til ferdigattest. Det betyr at bygget kan tas i bruk selv om treukersfristen for å utstede ferdigattest er overskredet.

Kommunen skal kunne gi pålegg om utbedring av mangler som skyldes forhold i prosjektering eller utførelse innen fem år etter ferdigattest.