Hamarøy kommune - innsigelse til områderegulering for Innhavet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for Innhavet. Departementet har lagt vekt på at planen er viktig for å sikre mulighetene for en god sentrumsutvikling i Innhavet. Departementet mener videre at krav om rekkefølgebestemmelse om gang- og sykkelveg til delområdet LSB1, ikke står i forhold til samfunnsnytten i form av økt trafikksikkerhet, og høyst sannsynlig vil føre til at planlagt utbygging av én ny bolig ikke vil bli realisert. Innsigelsene fra Statens vegvesen er ikke tatt til følge.

Bakgrunn
Områderegulering for Innhavet er i brev 22. oktober 2020 fra Fylkesmannen i Nordland (nå Statsforvalteren i Nordland), oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd, på grunn av innsigelse fra Statens vegvesen. Innsigelsen gjelder krav om minst 20 meters byggegrense mot veg gjennom Innhavet sentrum, og krav om rekkefølgebestemmelse om gang- og sykkelveg til et LNFR-område med spredt boligbebyggelse (LSB1), som åpner for én ny bolig.

Hamarøy kommune vedtok 12. juni 2019 områderegulering for Innhavet sentrum. Innhavet er knutepunkt mellom Steigen, Fauske, og E6 går tvers gjennom sentrum. Kommunen ønsker i reguleringsplanen å fastsette en byggegrense på 15 meter fra midtlinjen på E6 og fv. 662 gjennom Innhavet sentrum. Planen skal sikre en helhetlig utvikling av sentrum, og vil erstatte fire gjeldende planer for området.

Området som omfattes av innsigelsen består av E6 gjennom sentrum, med et hotellbygg på østsiden av vegen og et forretningsbygg med Rema1000 på vestsiden, samt en rundkjøring med ytterligere to forretningsbygg. E6 skal fortsatt være stedets hovedgate, og arealene som omslutter rundkjøringen avsettes som sentrumsområde. Det er i dag ikke regulert noen byggegrense langs E6.

Statens vegvesen fremmet i brev 6. juli 2018 innsigelse til planen. Vegvesenet mener at byggegrense mot E6 og fv. 662 må være minimum 20 meter fra midtlinjen gjennom hele planområdet. Det vises til at det langs viktige hovedveger må bli tatt spesielt hensyn til vegens fremtidige arealbehov, herunder behovet for mulige utvidelser. Vegvesenet mener det er uheldig å fastsette for lite areal ved nasjonale hovedveger, ut fra et helhetlig planleggingsprinsipp og med et spesielt fokus på å trygge barn og andre myke trafikanter.

Statens vegvesen fremmet også innsigelse til et boligområde LSB1, ca. 350 meter sør for Innhavet sentrum, langs E6. Innsigelsen gjelder rekkefølgekrav om opparbeiding av gang-/sykkelveg inn til sentrum, før det tillates ny boligbygging. Selv om området har noen eksisterende bolighus, mener Statens vegvesen at ytterligere utbygging ikke bør tillates uten at det bygges gang- og sykkelveg til sentrum. Dette vurderes som viktig for å ivareta trafikksikkerheten langs en nasjonal hovedveg, men også for å stimulere til økt gange og sykling.

Mekling i saken ble gjennomført 11. mars 2019. I meklingsmøte viste kommunen til at de for delområde B18 (boligformål) ville vurdere å endre arealformålet til område for spredt bebyggelse for å imøtekomme innsigelse knyttet til rekkefølgekravet.

Hamarøy kommune vedtok planen 12. juni 2019. Kommunen viser til at det i dag ikke er regulert en byggegrense langs hovedvegen gjennom sentrum. Kommunen mener at en 15 meter byggegrense vil opprettholde utviklingsmulighetene i sentrumsområdet, men at en 20 meters byggegrense i stor grad vil begrense disse mulighetene.

Med hensyn til innsigelse om rekkefølgekrav for delområde B18, har kommunen lagt til grunn at endring av delområdet fra boligformål (B18) for inntil tre boliger, til område for LNFR-spredt (LSB1) med én ny bolig, som tilstrekkelig for å imøtekomme innsigelsen knyttet til rekkefølgebestemmelse om gang- og sykkelveg.

Fylkesmannen i Nordland anbefaler i oversendelsen til departementet at innsigelsene tas til følge. Fylkesmannen mener at kommunen i planleggingen av sentrumsområdet må ta høyde for fremtidig arealbehov ved en eventuell opprusting av vegtraseen. Fylkesmannen anbefaler også at rekkefølgekravet om gang- og sykkelveg for delområde LSB1 tas til følge.

Møte om saken ble gjennomført digitalt 24. november 2020, med representanter fra Hamarøy kommune, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samferdselsdepartementet anbefaler i brev 17. desember 2020 å ikke ta innsigelsen til følge. Etter vegloven § 29 skal generell byggegrense langs riksveg være 50 meter fra vegens senterlinje, dersom det ikke er regulert byggegrense i reguleringsplan. Vegdirektoratet har etter en generell vurdering av det langsiktige behovet for vegomlegging eller vegutvidelse av E6 gjennom Innhavet, ansett at en byggegrense på 15 meter fra senterlinje veg vil være tilstrekkelig. Når det gjelder kravet til rekkefølgebestemmelse, vurderer Vegdirektoratet utbygging av én enkelt bolig som så marginalt at det kan åpnes for å fravike prinsippet om at gang- og sykkelveg skal være utbygd før det blir bygd nye boliger langs viktige hovedveger.

Samferdselsdepartementet slutter seg til Vegdirektoratets vurderinger. Departementet legger særlig vekt på opplysningene om at reguleringsplanen allerede har lagt opp til 15 meters byggegrense for flere andre områder i planen. Samferdselsdepartementet konkluderer på dette grunnlag med at innsigelsen ikke bør tas til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til om områderegulering for Innhavet sentrum kan godkjennes med en byggegrense på 15 meter langs veg, eller om dette er i en slik konflikt med nasjonale samferdselsinteresser at kommunens vedtak må endres. Departementet skal også ta stilling til om planen kan godkjennes uten rekkefølgebestemmelse om gang- og sykkelveg til delområde LSB1, eller om dette er i strid med nasjonale eller regionale trafikksikkerhetshensyn. Departementet kan gjøre nødvendige endringer i planen, jf. plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd.

Krav om 20 meters byggegrense langs E6 
Etter veglova § 29 følger at det skal være 50 m byggegrense til riks- og fylkesveg, med mindre annet følger av plan. Hamarøy kommune har i reguleringsplanen for Innhavet sentrum fastsatt en byggegrense på 15 meter fra midtlinjen. Det er ikke regulert en byggegrense langs E6 gjennom sentrum i dag. Hovedvegen er tilrettelagt som en miljøgate, hvor både gang- og sykkelveg og deler av dagens bebyggelse ligger innenfor den foreslåtte byggegrensen på 15 meter. Departementet legger vekt på kommunens behov for arealer for en god sentrumsutvikling, og er enig med Samferdselsdepartementet om at en byggegrense på 15 meter i tilstrekkelig grad vil ivareta eventuelle fremtidige arealbehov.

Krav til rekkefølgebestemmelse om gang- og sykkelveg til delområde LSB1
I Nasjonal transportplan har Stortinget nedfelt en nullvisjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade. Nullvisjonen ligger til grunn for vegnormalene som skal legges til grunn for all planlegging.

Kommunen mener terrenget langs E6 vil gjøre det vanskelig og kostbart å etablere gang- og sykkelveg til området LSB1. Kommunen fremhever at delområdet er i dag utbygd med tre eneboliger, og at en rekkefølgebestemmelse vil medføre at utbygging av ytterligere én bolig vil bli for kostbar, og derfor ikke vil la seg realisere.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i prinsippet enig med Statens vegvesen om at det bør etableres gang- og sykkelveger når det foreslås å tillate nye boliger langs viktige hovedveger, i dette tilfellet E6. Departementet viser likevel til at forholdene på stedet gjør det vanskelig å etablere en gang- og sykkelveg inn mot sentrum, og at planen kun åpner for én ny bolig. En rekkefølgebestemmelse om gang-/sykkelveg vil høyst sannsynligvis føre til at planen ikke blir realisert. Etter departementets syn er det i dette tilfellet ikke samsvar mellom kravet om gang-/sykkelveg, og samfunnsnytten i form av økt trafikksikkerhet. Det legges her til grunn at trafikken på E6 gjennom Innhavet er lav.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etter dette kommet til at områderegulering for Innhavet sentrum i Hamarøy kommune godkjennes med en byggegrense på 15 meter, og uten et rekkefølgekrav om gang- og sykkelveg til delområde LSB1. Innsigelsene fra Statens vegvesen tas ikke til følge.

Vurdering etter naturmangfoldloven
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som gjelder naturmangfold, og vurderingen skal fremgå av vedtaket. Den aktuelle planen berører ikke naturmangfold, og en vurderinger etter prinsippene over er derfor ikke relevant.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-13 andre ledd, godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hamarøy kommunes reguleringsplan for Innhavet.

For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 12-12 femte ledd.

 

Med hilsen

 

Nikolai Astrup

 

Kopi

Hamarøy kommune

Samferdselsdepartementet