Harstad kommune - plansak - uløste innsigelser - Kystplan II - kommunedelplan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke forslag til nytt flerbruksområde i sjø med akvakultur, område V01, ved Steinavær i Harstad kommune, av hensyn til Forsvarets skyte- og øvingsområder i Andfjorden.

Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev av 20. juli 2020 fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, med tilhørende dokumenter. Saken er sendt til departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd, på grunn av innsigelser fra Forsvarsbygg og Fylkes­mannen i Troms og Finnmark. Fylkesmannen har fra 1. januar 2021 endret navn til Statsforvalteren.

Kystsoneplan II er et strategisk verktøy for langsiktig forvaltning av sjøarealene i kommunene, i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling. Planarbeidet er organisert som et interkommunalt plansamarbeid, etter kapittel 9 i plan- og bygningsloven. Tolv kommuner har samarbeidet om kystsoneplanen, som er en revisjon av planen som ble vedtatt i 2015.

Det foreligger to uløste innsigelser til foreslått arealdisponering av området 1903 V01 Steinavær. Steinavær er i kommunedelplanen avsatt til flerbruksområde " Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone". Arealformålet omfatter også akvakultur. Det er foreslått følgende bestemmelse for V01 Steinavær; "a) Det kan etableres akvakulturanlegg eller andre tiltak innenfor området etter vedtatt reguleringsplan. b) Reguleringsplanen skal avklare bruk og vern av området. Dette gjelder i forhold til forsvar, fiske, ferdsel, kultur­minner/kulturmiljø, natur og friluftsliv som skal avklares. Flerbruksområdet er på 13,8 km2, og er på det nærmeste 0,2 km fra Steinavær landskapsvernområde. Området ligger innenfor Forsvarets skyte- og øvingsområder i sjø, og områder som utredes i forbindelse med marin verneplan for Andfjorden.

Forsvarsbyggs innsigelse fremkommer i brev datert 3. mai 2019 og 26. juni 2019. Forsvarsbygg viser til at forslag til nytt kombinert område med akvakultur ved Steinavær ligger innenfor forsvarets skyte- og øvingsområder i Andfjorden. Forsvarets bruk har vært etablert lenge, og ble koordinatfestet i NOU 2004:27 Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Forsvarsbygg har vurdert mulighet for sambruk med akvakultur, men mener slik sambruk ikke er tilrådelig. Området V01 Steinavær berører sentrale deler av skyte- og øvingsfeltet, som bør holdes fri for faste strukturer. Forsvarsbygg påpeker at sambruk først og fremst er aktuelt der akvakulturanlegg kan plasseres i randsonene/ytterkant av øvings­områdene.

Fylkesmannens innsigelse framkommer i brev av 26. juni 2019. Innsigelsen er begrunnet i nærhet til Steinavær landskapsvernområde med dyrelivsfredning, marint biologisk mangfold, og arbeidet med marin verneplan i Andfjorden. Området har et rikt biologisk mangfold av nasjonal verdi, med rødlistede arter og naturtyper. Naturverdiene er både knyttet til kulturlandskapet ved Steinavær, og til sjøfugl og marine naturtyper, inkludert koraller. Det er stor risiko for at et akvakulturanlegg vil føre til negative virkninger for naturmangfoldet, og det bør av miljøhensyn ikke legges til rette for et nytt område for akvakultur ved Steinavær. Steinavær ligger også innenfor arealene som er under vurdering i arbeidet med Andfjorden marine verneområde. Konsekvensutredningen i forbindelse med verneplanprosessen skal avklare om akvakultur er forenlig med marint vern.

Troms og Finnmark fylkeskommune uttalte seg til kystsoneplanen i fylkesutvalgets møte 9. april 2019. Fylkeskommunen viser til at Steinavær er rik på kulturhistorie og frilufts­muligheter, og omfattes av kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Kulturminnene forteller om nasjonal fiskerihistorie og maritim ingeniørkunst, herunder moloer og kaianlegg av stor historisk verdi, som må hensyntas i den videre planleggingen. Fylkeskommunen støtter kommunen i at muligheten for sambruk innenfor forsvarets skyte- og øvingsområder i sjø bør vurderes.

Mekling ble avholdt 7. april 2020, uten at det ble oppnådd enighet.

Harstad kommune godkjente kommunedelplanen 28. mai 2020, med uløste innsigelser fra Forsvarsbygg og Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Kommunen viser til at de har en lang kystlinje, og ønsker i dette området å legge til rette for vekst i sjømatnæringene med ny teknologi som mobile havbruksanlegg. Området er strømrikt og godt egnet for akvakultur. Størrelsen på området tilsier at det burde være mulig gjennom en reguleringsplan å tilpasse et område for akvakultur til miljø- og forsvarsinteressene. Forsvaret beslaglegger store deler av kommunens sjøarealer, og begrenser mulighetene for næringslivet. Kommunen mener sambruk med Forsvaret bør være mulig innenfor et sjøområde på nærmere 14 km2. Forholdet til natur, kulturmiljø, fiskeri og ferdsel kan etter kommunens vurdering i ivaretas gjennom en reguleringsplan. Kommunen viser videre til at nytt område for akvakultur vil ligge utenfor Steinavær landskapsvernområde, og at dette tilsier mindre påvirkning på verneområdet.

Kommunen ba i brev av 5. juni 2020 til fylkesmannen om at innsigelsene til forslag til nytt kombinert område med akvakultur ved Steinavær ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark anbefaler i sin oversendelse av saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, at innsigelsene tas til følge. Fylkesmannen viser til at det kun bør åpnes for akvakultur i et flerbruksområde i overordnet plan dersom det anses påregnelig at det lar seg gjøre å finne en egnet plassering av akvakulturområdet. Ved å innta akvakultur i flerbruksformålet, skapes en forventning om en slik fremtidig virksomhet, selv om innsigelsesadgangen vil bestå også ved en fremtidig regulering. Fylkesmannen tilrår at Forsvarsbygg sin militærfaglige vurdering legges til grunn, og at innsigelsen fra Forsvarsbygg tas til følge. Fylkesmannen anbefaler også at innsigelsene begrunnet i hensyn til landskapsvern, marint naturmangfold og pågående verneplanprosess, tas til følge.

Møte i saken ble gjennomført digitalt 2. oktober 2020, med representanter fra Harstad kommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Forsvarsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniserings-departementet, Forsvarsbygg, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Forsvarsdepartementet tilrår i uttalelse av 14. oktober 2020 at innsigelsen fra Forsvarsbygg tas til følge. Forsvarets skyte- og øvingsfelt på sjøen er avgjørende for Forsvarets evne til å opparbeide og vedlikeholde operativ evne. Skytefeltet END 410 Andfjorden/Skrolsvik er det eneste skytefeltet i Andfjorden som har status som ‘stadig aktiv’ i forhold til luftroms­regulering. Skytefeltet kan derfor brukes av Forsvaret uten lengre tids forhåndsvarsling til luftfartsmyndighetene. Forslaget fra Harstad kommune medfører at arealkonflikten mellom akvakultur og Forsvarets bruk av sjøområdene ved Steinavær, som har vært kjent siden 2015, flyttes fra kommuneplannivå til reguleringsplannivå. Dette endrer ikke utfordringen med at Steinavær ligger sentralt i skyte- og øvingsområdet. Selv om det er stilt krav om reguleringsplan, må det ved godkjenning av et nytt område med akvakultur i kommune­planens arealdel, vurderes som mulig å få til en samordning mellom arealbruksinteressene. Forsvarsdepartementet kan ikke se at slik samordning er mulig i dette tilfellet, og mener at Forsvarsbyggs innsigelse er nødvendig for å ivareta hensynet til Forsvarets skyte- og øvingsområder i sjø.

Klima- og miljødepartementet tilrår i uttalelse av 17. november 2020 at innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark tas til følge. Klima- og miljø­departementet vurderer at foreslått flerbruksområde V01 Steinavær som åpner for akvakulturanlegg, vil kunne komme i konflikt med naturmangfold av nasjonal og vesentlig regional verdi i et område som utredes for marint vern. Andfjorden er et område med store miljøinteresser, med et verdifullt natur-mangfold i sjø, et rikt fugleliv og et verdifullt natur- og kulturlandskap. Selv om det er usikkerhet om konsekvensene av akvakultur, er det sannsynlig med negative konsekvenser for miljøinteresser av nasjonal verdi, og dette bør tillegges vekt. Det pågående arbeidet med å avklare marint vern, innebærer at forholdet mellom verneinteresser og brukerinteresser skal avveies og besluttes som en del av prosessen. En godkjenning av et område for akvakultur nå, kan etter Klima- og miljødepartementets vurdering, vanskeliggjøre en god verneplanprosess.

Nærings- og fiskeridepartementet tilrår i uttalelse av 29. november 2020 at innsigelsene fra Forsvarsbygg og Fylkesmannen i Troms og Finnmark ikke tas til følge. Nærings- og fiskeridepartementet viser til at akvakultur, særlig på nye steder, er en nasjonal satsing, jf. rapporten «Havbruk til havs» og stortingsmeldingen «Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett», Meld. St. 16 (2014-2015). Der det er mulig, må det forsøkes å tilrettelegge for kommuner som ønsker å etablere eller øke akvakultur-virksomheten. Nærings- og fiskeridepartementet viser til at det kan tas endelig stilling til arealbruken i lokalitetsklareringen etter akvakulturloven, og at avsetting av et flerbruksområde ved Steinavær vil være kommunens innspill til både prosessen med Forsvarets skyte- og øvingsområder og verneplanprosessen. Departementet støtter ikke innsigelsen fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og viser til at det foreslåtte område for akvakultur verken er i konflikt med Steinavær landskaps­vernområde eller med marint vern. Verneplanarbeidet vil kunne ta lang tid, og det er heller ikke sikkert at det resulterer i vern. Nærings- og fiskeridepartementet mener det er viktig å få avsatt arealer til akvakulturnæring i kommuneplanens arealdel, og at endelig beslutning om hvorvidt det kan tillates akvakultur, bør overlates til sektorforvaltningen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Etter plan- og bygningsloven § 5-4 andre ledd kan berørt statlig og regionalt organ fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde. Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge, jf. § 11-16 andre ledd, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Forsvarsdepartementet har vist til at flerbruksområdet med akvakultur ved Steinavær er i konflikt med skyte- og øvingsområdene i Andfjorden. Dette er et viktig øvingsområde som kan rekvireres med kort varsel. Forsvarsdepartementet vurderer at sameksistens mellom akvakultur og forsvarets arealbruk ikke er mulig i dette området, og støtter derfor innsigelsen til Forsvarsbygg. Nærings- og fiskeridepartementet viser på sin side til at skyte- og øvingsområdet ikke er hjemlet i forskrift etter sikkerhetsloven, og at man derfor ikke uten videre bør ta innsigelsen fra Forsvarsbygg til følge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at innsigelsen fra Forsvarsbygg bør tas til følge. Forsvaret har ingen planer om å avvikle det aktuelle skyte- og øvingsfeltet i Andfjorden. V01 Steinavær ligger sentralt i skytefeltet, og Forsvaret har uttrykt at det ikke er aktuelt å tilpasse dette feltet til forslag om etablering av et område for akvakultur. Departementet viser også til at skyte- og øvingsfeltet ble koordinatfestet i NOU 2004:27, og at områdene er nedtegnet på digitale kart i Geonorge i 2020. Geonorge er det nasjonale nettstedet for kartdata og annen stedfestet informasjon i Norge. Kommunen har derfor lenge vært kjent med restriksjonene i skyte- og øvingsfeltet. Forsvarsdepartementet gjennomgår nå alle skyte- og øvingsområdene i sjø, og tar sikte på å forankre skyte- og øvingsområdene i sjø i en egen forskrift med hjemmel i sikkerhetsloven. Kommunal- og moderniserings­departementet ser at faste installasjoner av akvakultur vil komme i konflikt med aktivitetene i Forsvaret. Sanking, fiske og transport er derimot ikke til hinder, så lenge aktiviteten kan tilpasses varslede øvinger i området.

Formålet med vernet av Steinavær til landskapsvernområde i 2013, er å bevare et skjær­gårdsområde i Ytre Troms med et vakkert natur- og kulturlandskap, og dets dyreliv. Området har stor betydning for sjøfugl. Et eventuelt oppdrettsanlegg vil ligge mellom 200 meter og fem km unna landskapsvernområdet. Arbeidet med marin verneplan i Andfjorden startet opp i 2018, og planlegges fullført i løpet av 2021. Det er den nordre delen av Andfjorden og havområder nord og vest for Andøya, som er omfattet av forslaget til nytt verneområde, og som nå konsekvensutredes. Et av temaene som utredes er om, og i tilfelle hva slags, akvakultur som kan tillates innenfor verneområdet. Et rikt og variert marint naturmangfold er bakgrunnen for at området foreslås som marint verneområde. Det er kartlagt tareskog av nasjonal verdi (nordlig utbredelse), svampskog og steinkoraller, samt sjøfuglarter som har status som truet og nær truet i Norsk rødliste for arter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at nærheten til Steinavær landskaps­vernområde i seg selv ikke er avgjørende for om innsigelsen bør tas til følge. Det er imidlertid også kartlagt naturmangfold av nasjonal og vesentlig regional verdi i området, og Steinavær inngår også i området som nå utredes som marint verneområde. Det er ikke utredet om akvakulturanlegg vil ha vesentlig påvirkning på naturmangfoldet.

Harstad kommune har i kommunedelplanen stilt krav om reguleringsplan for å avklare hensynet til Forsvarets interesser og til naturmangfold, og for å avklare nærmere lokalisering av akvakulturanlegget. Et slikt plangrep kan etter departementets vurdering være aktuelt i nærmere avgrensede områder, dersom kunnskapen som foreligger tilsier at det er sannsynlig at det lar seg gjøre å finne en egnet plassering for akvakultur innenfor arealet som er avsatt i kommuneplanen. En reguleringsplan vil da kunne bidra til å komme frem til en egnet plassering, basert på mer detaljerte utredninger. En slik prosess bør i så fall samordnes med søknad om tillatelse etter akvakulturloven

Utfra hensyn til Forsvarets interesser godkjenner ikke Kommunal- og moderniserings­departementet at det åpnes for akvakultur med faste installasjoner innenfor område Steinavær. Med bakgrunn i dette vil behovet for reguleringsplan og ytterligere utredninger ikke lenger være aktuelt.

Vurderinger etter naturmangfoldloven
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i loven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold, og vurderingene skal gå fram av vedtaket. Departementet viser til at område VA01 Steinavær med akvakultur ikke godkjennes, og at det derfor ikke er behov for å omtale prinsippene nærmere.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjennes ikke forslag til flerbruksområde VA01 Steinavær med akvakultur.

Området endres til flerbruksområde uten akvakultur.

Departementet forutsetter at kommunen endrer planen i tråd med vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.
 

Med hilsen

Nikolai Astrup

 

Kopi:
Fiskeridirektoratet
Forsvarsbygg
Forsvarsdepartementet
Harstad - Hárstták kommune
Klima- og miljødepartementet
Miljødirektoratet
Nærings- og fiskeridepartementet
Troms og Finnmark fylkeskommune