Krødsherad kommune – innsigelse til kommunedelplan for Norefjell 2021 - 2037

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner område BFR12 for fritidsbebyggelse i kommunedelplan for Norefjell 2021-2037. Planlagt område BFR13 for fritidsbebyggelse godkjennes ikke. Departementet legger vekt på at BFR12 er delvis utbygd med eksisterende fritidsboliger med tilhørende vegnett, og at BFR13 i større grad er et uberørt område med store natur- og friluftsverdier. Dette innebærer at innsigelsen fra Viken fylkeskommune er tatt til følge, mens innsigelsene fra Statsforvalteren i Oslo og Viken er tatt delvis til følge.

Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken ved brev av 19. april 2021, samt sakens øvrige dokumenter. Saken er sendt til departementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd, på grunn av uløste innsigelser fra Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Innsigelsene gjelder områdene BFR12 og BFR13 som er foreslått avsatt til fritidsbebyggelse.

Viken fylkeskommune har innsigelse til område BFR13. Det fremgår av tidligere Buskerud fylkeskommunes brev 17. juni 2019 at fylkesutvalget 12. juni 2019 vedtok innsigelse til område BFR13. Innsigelsen var begrunnet med at utbygging av fritidsboliger vil ta i bruk store nye, ubebygde områder som vil kunne gå på bekostning av ulike naturhensyn, og at det ikke oppfyller mål og retningslinjer i Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 om bruk og vern av skog- og fjellområder og fritidsboliger. Fylkesutvalget påpekte at en eventuell utbygging i område BFR13 vil skyve bebyggelsen videre inn i et stort ubebygd sammenhengende naturområde, i strid med den regionale planen og føringer for fritidsbebyggelse. Fylkesrådet vedtok 24. september 2020 å opprettholde innsigelsen.

I behandling av høringsutkastet godtok Buskerud fylkeskommune område BFR12 på sørsiden av Heimsetertjenn, med bakgrunn i at det er etablert hytter der fra tidligere.

Statsforvalteren i Oslo og Viken fremmet ved brev av 28. mai 2019 innsigelse til områdene BFR12 og BFR13. Statsforvalteren mener at de foreslåtte utbyggingsområdene er svært store, ligger i et bratt og krevende terreng, og at de slår hull på et sammenhengende natur- og friluftsområde. Innsigelsen er i tillegg begrunnet med at utbyggingen ikke bygger opp under eksisterende infrastruktur eller hytteutbygging i kommunen.

Innsigelsen begrunnes også med at forslaget bryter med Regional plan for areal og transport i Buskerud fra 2018, som sier at nye hytter skal prioriteres ved fortetting og utvidelse av etablerte områder, før det åpnes opp for utbygging av nye områder. Statsforvalteren viser også til stortingsmeldingen om friluftsliv, Meld. St. 18 (2015-2016), som sier at det skal legges til rette for en bærekraftig politikk for fritidsboliger, der fritidsboliger lokaliseres og utformes slik at hensyn til allment friluftsliv, landskap, estetikk, energibruk, kulturminner og naturmangfold ivaretas, og der landskapsanalyser danner grunnlag for planene.

Statsforvalteren peker på at regjeringen i naturmangfoldmeldingen, Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet, legger generasjonsperspektivet til grunn i forvaltningen av norsk natur. Regjeringen sier i meldingen at den vil hindre at arter utryddes og naturtyper forsvinner, og videreføre arbeidet med å bevare et representativt utvalg av norsk natur. Truet natur skal tillegges særskilt vekt i avgjørelser etter sektorregelverk og ved arealplanlegging.

Mekling
Mekling ble avholdt 14. desember 2020. Kommunen og innsigelsesmyndighetene kom ikke til enighet om innsigelsene knyttet til områdene BFR12 og BFR13.

Krødsherad kommune oversendte saken til statsforvalteren ved brev 26. mars 2021, etter at kommunestyret 18. mars 2021 vedtok kommunedelplanen for Norefjell. BFR12 og BFR13 ligger innenfor et større område som i kommunedelplanen er benevnt som utviklingsområde #5 Ringnes. Hele dette området ble i kommunestyrets vedtak av kommunedelplanen unntatt fra rettsvirkning, som følge av de uløste innsigelsene.

I brevet 26. mars 2021 viser kommunen til at deler av områdene BFR12 og BFR13 lå inne med utbyggingsformål i kommuneplanen for perioden 1989-1998, og at deler av BFR12 er bygd ut med fritidsboliger etter en disposisjonsplan fra 1983. Kommunen viser til målet i kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 om å være en attraktiv reiselivskommune med Norefjell som merkevare, og at det er et mål å knytte fjell og fjord tettere sammen. Krødsherad kommune ønsker å utvikle attraktive helårstilbud, og har i kommunedelplanen omtalt #5 Ringnes som et område med stort potensial for utvikling av helårs aktiviteter og reiselivsprodukter, primært knyttet til skog, kulturlandskap og Krøderfjorden. Området kan ifølge kommunen bli et godt supplement og alternativ til aktiviteter oppe i fjellområdene, og bidra til å spre aktivitet og å dempe den totale belastningen på fjellområdene. Kommunen ser på dette som særlig viktig i sommerhalvåret, når villreinen benytter deler av Norefjell innenfor Krødsherad. Utvikling av reiselivsprodukter i #5 Ringnes kan etter kommunens syn bidra til at kommuneplanens mål realiseres, både når det gjelder reiselivsutvikling og bærekraftig forvaltning av fjellområdene og villreinstammen i området Norefjell-Reinsjøfjell.

Statsforvalteren i Oslo og Viken tilrår i brev av 19. april 2021 at innsigelsene tas til følge. Statsforvalteren uttrykker samtidig forståelse for at område #5 Ringnes er attraktivt i sammenheng med ønsket tilrettelegging for reiselivsutvikling. Tilrådningen er begrunnet med at delområdene BFR12 og BFR13 utgjør et viktig natur- og friluftsområde, og at nyere artskartlegging viser at det også er viktig naturmangfold i området. Statsforvalteren mener at hytteutbygging i BFR12 vil kreve omfattende terrenginngrep, og at hytteutbygging i BFR13 vil slå hull på et sammenhengende naturområde. Statsforvalteren viser til at kommunedelplanen legger til rette for en betydelig utvikling med omfattende utbygging for satsingsområdene Bøseter, Norefjellbyen og Bånn med Sorteberg, og mener at utviklingen bør styres mot disse områdene.

Møte ble arrangert digitalt 26. mai 2021, med representanter for Krødsherad kommune, Viken fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det ble også gjennomført befaring 24. juni 2021, hvor Krødsherad kommune, Viken fylkeskommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltok. Representanter for grunneierne deltok også på befaringen.

Klima- og miljødepartementet anbefaler i brev av 5. august 2021 at innsigelsene til områdene BFR12 og BFR13 tas til følge. Departementet mener at de to feltene ligger i et naturområde som i kraft av sin størrelse, urørthet, beliggenhet og sammenheng er viktig for friluftsliv, og viser til at området er kartlagt og verdisatt som viktig friluftsområde i henhold til Miljødirektoratets veileder M98-2013. Departementet påpeker at Norefjell er et av de nærmeste høyfjellsområdene til Oslo og omland, og svært mye brukt både av hytteturister og dagsbesøkende. Norefjell vurderes derfor å ha viktig regional betydning som friluftsområde, og til dels nasjonal betydning.

Klima- og miljødepartementet viser til Meld. St. 18 (2015-2016) – Friluftsliv, som fremholder at fjellområdene nær de store byene stedvis opplever et stort utbyggingspress, som reduserer de tilgjengelige friluftslivsarealene både over og under tregrensen. Meldingen markerer betydningen av å ivareta større og sammenhengende friluftslivsområder i fjellet nær storbyene. Tilsvarende signaler er også gitt i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023. Departementet mener at utbygging i BFR12 og BFR13 ikke er i samsvar med retningslinjene i Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035, som blant annet sier at for områder til fritidsbebyggelse skal kommunene prioritere fortetting og videreutvikling i etablerte områder før det åpnes for utbygging i nye områder. Departementet viser til at ønsket om flere fritidsboliger i kommunen for en stor del blir ivaretatt ved utbygging i øvrige utviklingsområder i kommunedelplanen, hvor det er et stort antall eksisterende fritidsboliger, og som følgelig ikke innebærer utbygging i urørte områder. Departementet viser til at artskartleggingen fra 2020 dokumenterer flere truede og nær truede arter innenfor de to områdene, og mener at etablering av fritidsboliger her utvilsomt vil komme i konflikt med disse artene og deres leveområder, og dermed i konflikt med naturmangfold av nasjonal eller vesentlig regional verdi.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal avgjøre om innsigelsene skal tas til følge, og kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd, jf. plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 gir signaler fra regjeringen om langsiktig sikring og forvaltning av større, sammenhengende natur- og friluftsområder i fjell og utmark, og å bevare slike områder uten hyttebebyggelse i fjellområder med stort press på arealene. Regjeringen påpeker her at fortetting av eksisterende fritidsboligområder bidrar til å redusere presset på natur- og friluftsområdene. Det fremgår også at det er regjeringens mål å styrke verdiskapingen basert på landskaps-, natur- og kulturminneverdier samtidig som ressursene sikres for framtidige generasjoner.

Klimameldingen, Meld. St. 13 (2020–2021), sier at fritidsboliger bør lokaliseres innenfor eller i tilknytning til eksisterende byggeområder, og at myrområder må unngås. De nasjonale føringene er i tråd med regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035, som har retningslinjer om at kommunene bør prioritere fortetting og videreutvikling i etablerte områder før det åpnes for utbygging av fritidsboliger i nye områder.

De to planlagte utbyggingsområdene for fritidsboliger, BFR12 og BFR13, ligger henholdsvis sør og nord for Heimsetertjenn, innenfor et skogsområde ovenfor Ringnes gård. Områdene er beliggende fra omtrent 150 til 550 meter over havet. Innenfor BFR12 er det drøyt 40 eksisterende fritidsboliger, i hovedsak med veiframføring. Innenfor BFR13 er det ingen eksisterende bebyggelse. Det går en skogsbilvei gjennom begge områdene. Det er dokumentert at både BFR12 og BFR13 ligger innenfor et viktig friluftsområde med verdifullt naturmangfold. Foreliggende kartlegging av naturmangfold viser høyere tetthet av truede og sårbare arter innenfor BFR13 enn innenfor BFR12.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forståelse for at Krødsherad kommune ønsker å styrke attraktiviteten og verdiskapingen i kommunen, og ser at utvikling innenfor Ringnes-området kan bidra til dette. Departementet vurderer at utbygging med fritidsboliger innenfor avgrensede deler av området kan gjennomføres, samtidig som de viktigste natur- og friluftslivsverdiene ivaretas.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner delområde BFR12 som område for fritidsbebyggelse. Departementet legger vekt på at området allerede er påvirket av både veiframføring og fritidsbebyggelse, samt at naturlig adkomst til områdene går gjennom BFR12. Det må i den videre planleggingen likevel legges stor vekt på å ivareta viktige naturverdier i området. Det vises i den forbindelse til at viktige naturkvaliteter skal kartlegges ved utarbeidelse av reguleringsplan. Departementet legger til grunn at resultatene fra kartleggingen hensyntas ved endelig avgrensning av nye utbyggingsområder, og ved plassering av fritidsboliger og ny infrastruktur.

Departementet vurderer ut fra foreliggende dokumentasjon at hytteutbygging innenfor BFR13 ikke kan gjennomføres uten betydelig risiko for skade på eller tap av verdifullt naturmangfold og friluftslivsverdier. Departementet er også enig med Viken fylkeskommune i at en eventuell utbygging i område BFR13 vil innebære utbygging i et ubebygd, stort og sammenhengende naturområde, i strid med føringene for fritidsbebyggelse i Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035. Område BFR13 godkjennes derfor ikke.

Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 til 12
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og vurderingen skal gå fram av beslutningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at foreliggende kunnskapsgrunnlag er tilstrekkelig til å ta stilling til arealdisponeringen på kommuneplannivå. Planbestemmelsene inneholder en bestemmelse om at viktige naturkvaliteter skal kartlegges ved utarbeidelse av reguleringsplan, og søkes sikret som arealformål grønnstruktur og/eller med angivelse av hensynssone. Departementet legger til grunn at naturmangfoldet kan ivaretas innenfor område BFR12 ved at hele området blir detaljert kartlagt, og at denne kartleggingen danner grunnlaget for utforming av reguleringsplaner for området.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet område for fritidsbebyggelse BFR12 i kommunedelplan for Norefjell 2021-2037. Planlagt område for fritidsbebyggelse BFR13 godkjennes ikke. Området videreføres som LNFR-område.

Kommunen bes endre planen i samsvar med vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd. Kommunen er orientert om vedtaket med kopi av dette brevet.


Med hilsen

Nikolai Astrup

 

Kopi:
Klima- og miljødepartementet
Krødsherad kommune
Viken fylkeskommune