Stortingsmelding om den digitale grunnmuren: mobil-, bredbånds- og internett-tjenester

Regjeringens politikk og ambisjoner for sektoren for elektronisk kommunikasjon fremgår av Nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon som ble presentert i Digital agenda for Norge (Meld. St. 27 (2015-2016)). Ny stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon vil blant annet utdype og videreutvikle viktige elementer fra nevnte dokument. Arbeidet med meldingen vil pågå gjennom 2020.

Elektroniske kommunikasjonsnett (fast- og mobilt bredbånd) og -tjenester er grunnmuren i det digitaliserte samfunnet og bærer stadig større verdier og samfunnskritiske funksjoner på tvers av sektorer. Samfunnet og enkeltmennesker har aldri vært mer avhengig av den digitale infrastrukturen. Dette gjenspeiles i den umiddelbare økte trafikken i nettene da regjeringen innførte Covid-19-tiltakene. 

Blant viktige temaer som skal omtales i ny stortingsmelding er konkurransesituasjonen i sektoren, mobil- og bredbåndsdekning, neste generasjons mobilnett (5G), klima- og miljørelaterte spørsmål og sikkerhet og robusthet i nett og tjenester. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil involvere markedsaktørene og andre interessenter i arbeidet. Det har vært og vil bli avholdt innspillsmøter på særskilte temaområder, og det vil kunne gjennomføres egne møter med aktører som ber om det. Den neste tiden vil slike møter gjennomføres digitalt. Vi legger stor vekt på å få innspill fra alle som ønsker å komme med bidrag til arbeidet.

Kontaktersoner for arbeidet med meldingen er Eirik Hildal og Heidi Kvalvåg.