Det europeiske byrå for flysikkerhet (EASA)

European Aviation Safety Agency (EASA) er EUs byrå for flysikkerhet. Formålet med EASA er å sikre et høyt og ensartet nivå på flysikkerheten i Europa. EASA skal også bidra til like konkurransevilkår og økonomiske besparelser for luftfartstindustrien.

Grunnleggende regelverk på EASA sitt ansvarsområde vedtas av Europarlamentet og Ministerrådet, mens teknisk gjennomføringsregelverk vedtas av Europakommisjonen etter at EASA har utarbeidet forslag.

En viktig oppgave er å bistå Kommisjonen ved å utarbeide utkast til gjennomføringsregelverk på de forskjellige områdene for flysikkerhet som hører inn under EASAs ansvarsområde. Gjennomføringsregelverket utvikles i nært samarbeid med berørte parter, slik som industrien, bransjeorganisasjoner, fagforeninger og nasjonale myndigheter.  En del av arbeidet med å utvikle nytt regelverk foregår i EASA-arbeidsgrupper hvor Luftfartstilsynet deltar jevnlig.

I tillegg skal EASA overvåke gjennomføring og overholdelse av regelverket.  Dette innebærer blant annet at de skal foreta inspeksjoner i medlemslandene for å sikre at regelverket implementeres, praktiseres og håndheves likt i alle medlemsland.

Samferdselsdepartementet har hovedansvaret for Norges deltakelse i EASA.

Hjemmside