Det europeiske jernbanebyrå (ERA)

Det europeiske jernbanebyrå (ERA) skal sikre at EU-Kommisjonen og medlemsstatene har tilgjengelig nødvendig ekspertise og støtte på det jernbanetekniske og sikkerhetsfaglige området.

Byrået skal vurdere målene om sikkerhet og samtrafikkevne for det europeiske jernbanenettet i fellesskap og på den måten bidra til å revitalisere jernbanesektoren.

ERA kan gi anbefalinger og avgi uttalelser til Kommisjonen og bistå med teknisk/faglig støtte på sikkerhets- og samtrafikkområdet.

ERA skal videre føre en offentlig database om de enkelte lands lisenser og sikkerhetssertifikater, om granskningsrapporter ved ulykker og om nasjonale sikkerhetsregler. Byrået skal også føre register om EF–verifiseringer av delsystemer og føre registre over infrastruktur og rullende materiell i medlemsstatene.

Hjemmeside