Gollegiella - Nordisk samisk språkpris deles ut høsten 2012

Gollegiella - Nordisk samisk språkpris deles ut for femte gang høsten 2012. Språkprisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Russland som har gjort en innsats for å fremme det samiske språket. Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og myndigheter i Norge, Sverige, Finland og Russland inviteres til å foreslå kandidater til årets språkpris 2012.

Enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og myndigheter i Norge, Sverige, Finland og Russland kan foreslå kandidater til årets språkpris 2012. Skriftlig forslag sendes inn med begrunnelse på maks. 1-2 sider innen 3. september 2012.

Gollegiella - Nordisk samisk språkpris er opprettet i 2004 av ministrene ansvarlig for samiske saker og sametingspresidentene i Norge, Sverige og Finland. Prisen er på 15 000 euro og deles ut annet hvert år. Språkprisen deles ut for femte gang høsten 2012 under det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Oslo.

Fra venstre Nina N.Mironova, Harald Gaski (leder), Bierna Bientie, Anna Margith Påve.

Bedømningskomitéen velger ut vinnerkandidater til språkprisen. Medlemmene i bedømningskomitéen 2012-2013 er Harald Gaski (leder), Anna Morottaja, Anna-Margith Påve, Nina Nikolaevna Mironova og Bierna Bientie.

Språkprisens formål
Språkprisen skal bidra til å fremme, utvikle og bevare de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Hvem kan få prisen?
Språkprisen tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme samiske språk skriftlig, muntlig eller i annen form. Språkprisen kan deles ut på bakgrunn av mange ulike språktiltak. Prisen kan deles mellom flere prismottakere.

 

Send forslag innen 3. september 2012 pr. e-post eller post til:

Gollegiella – Bedømningskomitéen
SAMI, Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet
Postboks 8004 Dep,
0030 OSLO

e-post: postmottak@fad.dep.no
Tel:  + 47 22 24 71 75

 

Kontaktpersoner:
Eva Måsø, eva.maso@fad.dep.no
Magnus Forberg Andersen, magnus-forberg.andersen@fad.dep.no


BAKGRUNN

De samiske språkene
Det fins mellom 20 000 – 30 000 personer som snakker samisk. Gollegiella er opprettet for å motivere til utvikling og revitalisering av de samiske språkene. Det største språket er nordsamisk som snakkes i Norge, Sverige og Finland. I Sverige og Norge snakkes også sørsamisk, lulesamisk, umesamisk og pitesamisk. I Finland snakkes enaresamisk og skoltesamisk i tillegg til nordsamisk. I Russland snakker de fleste samene kildinsamisk og svært få snakker skoltesamisk, akkalasamisk og tersamisk. De samiske språkene er truet. 

 

Tidligere prismottakere:

2010
To samiske kvinner, Máret Sárá og Lajla Mattson Magga, delte språkprisen i 2010. Sárá har som lærer, journalist og forfatter arbeidet for å utvikle det nordsamiske språket. Hun har gitt ut flere lærebøker, rim- og reglebøker for barn og bøker med samiske ordtak. Mattson Magga har arbeidet for å bevare, undervise og utvikle det sørsamiske språket. Hun har utviklet sørsamiske ordbøker og gitt ut både skjønnlitteratur og faglige bøker, i tillegg til oversettinger og innsamling av språkmateriale.

2008
2008 års vinnere var organisasjonen Sami Siida i Utsjoki, Finland og språkarbeideren Henrik Barruk fra Storuman, Sverige. Sami Siida har siden 1970-tallet arbeidet for å styrke det samiske språkets stilling i Utsjoki kommune. Henrik Barruk har i mange år arbeidet med å dokumentere og revitalisere umesamisk. De første skriftene som ble trykket på samisk på 1600-tallet var skrevet på umesamisk, blant annet en ABC - lesebok.

2006
Harald Gaski og Jouni Moshnikoff fikk språkprisen i 2006. Jouni Moshnikoff (1940-2012) ble hedret for stort og langvarig engasjement for å fremme skoltesamisk/østsamisk, særlig med utarbeidelse av lærebøker og læremidler. Harald Gaski kan vise til omfattende språkutviklingsarbeid og har gjennom sin forskning bidratt til å høyne statusen på samiskspråklig litteratur.

2004
Ella Holm Bull og Anarâkielâ servi (Foreningen for enaresamisk) fikk det nyopprettede nordisk samisk språkpris - Gollegiella - i 2004. Ella Holm Bull (1929-2006) arbeidet hele livet med å fremme bruken av sørsamisk som et muntlig og skriftlig språk. Anarâkielâ servi har siden det ble grunnlagt i 1986 i Enare, Finland gjort et betydningsfullt revitaliseringsarbeid for å fremme enaresamisk språk.