Det europeiske menneskerettighetssystemet

Europarådet arbeider for å styrke samarbeidet i Europa. Det overordnede formålet er å bidra til å realisere felleseuropeiske idealer og verdier og fremme sosial og økonomisk utvikling.

Forankring av Europarådets menneskerettighetsarbeid

Europarådet ble opprettet 5. mai 1949 og har 47 medlemsland.

I Europarådets reviderte statutter fra 1993 fremkommer det eksplisitt at samarbeidet skal være basert på parlamentarisk demokrati, rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter. Europarådets menneskerettighetsarbeid er forankret i Europarådets statutters artikkel 1 (Europarådets formålsbestemmelse), artikkel 3 og 4 (vilkår for medlemskap) og artikkel 36 (Europarådsparlamentets handlingskompetanse).

Menneskerettslig normgrunnlag

Europarådets menneskerettslige normgrunnlag fremkommer først og fremst av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, EMK, vedtatt i 1950. Utover EMK har Europarådet vedtatt flere konvensjoner og resolusjoner for å utdype medlemslandenes menneskerettighetsforpliktelser og effektivisere gjennomføringsmekanismene. De mest sentrale konvensjonene er Den europeiske sosialpakt (ESP), Europarådets torturkonvensjon,  Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter og Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel. Europarådets mest sentrale menneskerettighetskonvensjoner er behandlet nærmere under "Sentrale menneskerettighetskonvensjoner”

Overvåkingsmekanismer

Det finnes flere organer under Europarådet som overvåker medlemsstatenes gjennomføring av menneskerettigheter. Den europeiske menneskerettighetsdomstol, EMD, er det viktigste overvåkingsorganet. Domstolen behandler individuelle klager på medlemsstatenes brudd på EMK. Domstolen tar imot klager både fra borgerne i det aktuelle medlemslandet og andre stater i Europarådet.

Den europeiske sosialkomité er overvåkningsorgan for ESP. Komiteen behandler statsrapporter og kollektive klagesaker.

Den europeiske torturkomité overvåker torturkonvensjonen ved å besøke fengsler og andre institusjoner i medlemslandene hvor det er fare for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. På bakgrunn av besøkene utarbeider komiteen spørsmål og anbefalinger til medlemslandene for å hjelpe de i arbeidet med å oppfylle sine forpliktelser etter torturforbudet.

Rammekonvensjonen for nasjonale minoriteter overvåkes av Ministerkomiteen (Committee of Ministers), som assisteres av en rådgivende komité (Advisory Committee). Komiteene behandler statsrapporter.

Europarådet har videre etablert Den europeiske kommisjon mot rasisme og intoleranse, ECRI. ECRI overvåker ingen særskilt konvensjon, men utarbeider anbefalinger til medlemslandenes på bakgrunn av undersøkelser av landets generelle arbeid for å forhindre rasisme og intoleranse.

Europarådet etablerte i 1999 stillingen som Europarådets kommissær for menneskerettigheter. Kommissæren arbeider særlig for å fremme undervisning og økt bevissthet om menneskerettigheter, oppmuntre til etablering av nasjonale menneskerettighetsstrukturer og styrke deres aktiviteter, identifisere mangler i menneskerettslig lovverk og praksis, og sist, men ikke minst, fremme effektiv respekt og gjennomføring av menneskerettigheter i alle Europarådets medlemsstater.

Sentrale lenker