Næringsministeren legger fram Norges første batteristrategi:

10 grep for at Norge skal bli en ledende batterinasjon

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen la for kort tid siden frem veikartet for grønt industriløft og følger nå opp med en egen batteristrategi. Målet er klart: Norge skal være et attraktivt vertsland for bærekraftig og lønnsom aktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke oss de store gigafabrikkene.

Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte Norges første batteristrategi hos hos Freyr Battery i Mo i Rana.
Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte Norges første batteristrategi hos Freyr Battery i Mo i Rana. Foto: NFD


– Dersom Norge griper mulighetene kan den norske verdikjeden for batterier sysselsette flere titalls tusen personer og omsette for minst 90 milliarder kroner innen 2030. Den globale etterspørselen vokser eksponensielt og Norge har svært gode forutsetninger for å lykkes i dette kappløpet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Fra mineraler til resirkulering

Etterspørselen etter batterier er nær tredoblet siden 2018, og det globale markedet kan bli opptil 20 ganger så stort de neste åtte årene. Norge kan ta internasjonale markedsandeler i hele verdikjeden fra bærekraftig utvinning av mineraler til battericelleproduksjon og resirkulering av batterier. Strategien som nå legges frem av regjeringen presenterer 10 grep for bærekraftig industrialisering. 

– Vi skal mobilisere mest mulig privat kapital til batterisatsningen og staten skal stille opp med en kraftfull verktøykasse. Det handler om alt fra ren og rimelig fornybar energi, attraktive næringsarealer, utdanning av arbeidskraft, raske offentlige prosesser, støtte til vertskommuner og til at vi skal bidra med lån, garantier og egenkapital, sier Vestre. 

Regjeringen vil gjennom batteristrategien peke på alle fordelene ved Norge som vertskapsland, noe som har vært etterspurt av norske bedrifter, klynger og virkemiddelapparat når de skal markedsføre Norge som en attraktiv batterinasjon.

Høye miljøkrav 

Regjeringen varsler også at den norske batterinæringen skal være ledende på klima, miljø og bærekraft. Ren fornybar energi gjør at ingen land kan produsere batterikomponenter med lavere klimafotavtrykk. I tillegg skal Norge lede an med sirkulære løsninger, resirkulering og gjenbruk, og forskning og utvikling av nye og mer miljøvennlige batteriteknologier som kan fremstilles med lavere energiforbruk. 

– La det være helt klart: Vi skal nå klimamålene i Parisavtalen og vi skal ta hensyn til naturen og til det biologiske mangfoldet. Det innebærer at batterier må produseres på en enda mer bærekraftig måte og med lave eller ingen klimagassutslipp. Derfor er det både viktig og riktig at vi posisjonerer oss og har en klar retning på batteriarbeidet framover, sier Vestre.

Norge har vært en pådriver for å endre batterimarkedet, ved å stimulere kjøp og bruk av elbiler og ved å fremme utvikling og bruk av el-ferger. Per i dag har Norge den største andelen elbiler per innbygger i verden, med rundt 500 000 elbiler som ruller rundt på norske veier. Nå lader vi opp sammen for at Norge også skal bli en ledende nasjon i hele batteriverdikjeden. 

10 grep for hvordan Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede

  1. Lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden
  2. Fremme Norge som et attraktivt vertskapsland for grønne investeringer
  3. Inngå industrielt partnerskap med sentrale land
  4. Stille opp med kapital, lån og garantier som utløser privat kapital
  5. Fremme kompetansetilgang
  6. Legge til rette for mer fornybar krafttilgang
  7. Bidra til tomter og annen sentral infrastruktur
  8. Sørge for forutsigbare, effektive og koordinerte offentlige prosesser
  9. Støtte opp under pilotkommuner i vekst
  10. Lederskap om morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter

Organisering av arbeidet med nasjonal batteristrategi

Vi har et bredt kunnskapsgrunnlag om utvikling av batteriverdikjeden, utarbeidet av aktører i og utenfor Norge. For å bygge videre på dette igangsatte regjeringen ved Nærings- og fiskeridepartementet i desember 2021 en arbeidsgruppe for å lage et helhetlig, kunnskapsbasert underlag til regjeringens nasjonale batteristrategi. Arbeidsgruppen har bestått av nøkkelpersoner fra Prosess21, InvestIN (del av Innovasjon Norge) og Siva. Arbeidsgruppen jobbet godt med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og har hatt tett dialog med EIT InnoEnergy og Den europeiske batterialliansen. En referansegruppe på over 50 aktører i og tilknyttet batteriverdikjeden har både gitt innspill til arbeidsgruppen og deltatt på en-til en møter med NFD.