165 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen fordeler 165 millioner kroner til stimulering gjennom eksisterende tiltak og ordninger i kultursektoren. Bevilgningen er en del av de totalt 1,065 milliarder kronene bevilget til stimulerings- og kompensasjonsordninger for første halvår 2021.

– Disse pengene går til målrettede tiltak rettet mot aktører, utøvere og virksomheter i kultursektoren som er hardt rammet av koronapandemien, og jeg er glad for at vi har funnet rom til å fordele midler til aktører som ikke i tilstrekkelig grad treffes av de øvrige midlertidige koronastøtteordningene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Midlene fordeles til tiltak og ordninger innenfor filmfeltet, det visuelle kunstfeltet, Norsk kulturråd, og som kompensasjon til rettighetshavere for bortfall av vederlagsinntekter i 2020.

De 165 millioner kronene til eksisterende virkemiddelapparat fordeles slik:

  • 50 mill. kr til Norsk kulturråd, fordelt på 30 mill. kroner til Norsk kulturfond, 10 mill. kroner til Fond for lyd og bilde og 10 mill. kroner til næringsutviklingsordningen 
  • 10 mill. kroner til KORO
  • 15 mill. kroner til innkjøp av kunst ved 15 museer
  • 3 mill. kroner til utstillingshonorar
  • 5 mill. kroner til formidling av kunst i regionene, Regionale prosjektmidler, forvaltet av Kunstsentrene i Norge
  • 40 mill. kroner bevilges til NFI og fordeles på ordninger i Norsk filmfond, herunder midler som skal bidra til at flere norske prosjekter kan gjennomføre innspilling i Norge
  • 2 mill. kroner bevilges til ISFI og øremerkes stimuleringstilskudd til samiske spillefilmer 
  • Inntil 40 mill. kroner til rettighetshaverorganisasjoner (TONO og Gramo)

– Koronasituasjonen er fremdeles svært krevende, men ved å styrke tiltak og ordninger i det eksisterende virkemiddelapparatet, bidrar regjeringen også til å stimulere og kompensere aktører og virksomheter som holder hjulene i gang, sier kultur og likestillingsministeren.

– Jeg er også glad for at vi får kompensert deler av tapet rettighetshavere har hatt i 2020 som følge av bortfallet av vederlagsinntekter, og vil takke de kollektive forvaltningsorganisasjonene for god dialog, avslutter Raja.

Oversikt over stimuleringsmidler til visuell kunst – våren 2021 (.pdf)