Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål vedr. Prop. 106 S (2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014

Fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Til toppen