Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 11. april 2014

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram en melding til Stortinget om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Det ble også vedtatt at 1 859 704 000 kroner av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2013 skal fordeles til idrettsformål.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. april 2014. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Prop. 69 S (2013-2014)
Samtykke til tiltredelse av London-overenskomsten av 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 78 S (2013-2014)
Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 254/2014 om eit fleirårig forbrukarprogram for 2014-2020 (Forbrukarprogrammet 2014-2020)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 66 L (2013-2014)
Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon)

Prop. 73 L (2013-2014)
Endringer i ferieloven mv.

Prop. 74 S (2013-2014)
Pensjonar frå statskassa

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 64 L (2013-2014)
Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter)
(Pressemelding)

Finansdepartementet
Prop. 77 L (2013-2014)
Lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Meld. St. 3 (2013-2014)
Statsrekneskapen 2013

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 70 L (2013-2014)
Lov om rituell omskjæring av gutter

Prop. 71 L (2013-2014)
Oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr

Prop. 72 L (2013-2014)
Pasientjournalloven og helseregisterloven

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 76 L (2013-2014)
Endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 67 L (2013-2014)
Endringer i forurensningsloven og straffeprosessloven
(Pressemelding)

Kulturdepartementet
Meld. St. 20 (2013-2014)
Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 68 L (2013-2014)
Endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.)

Prop. 75 L (2013-2014)
Endringer i privatskolelova

Samferdselsdepartementet
Prop. 65 L (2013-2014)
Lov om losordningen (losloven)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. april 2014 til lov om endring i EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia).
Lovvedtak 45 (2013-2014). Lov nr. 11.
Loven trer i kraft 12. april 2014.

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. mars 2014 til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og eiendomsmeglingsloven mv. (klagenemndbehandling, oppgjør av eiendomshandler mv.)
Lovvedtak 43 (2013-2014). Lov nr. 12.
Loven trer i kraft 1. juli 2014.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i patentforskriften og legemiddelforskriften. 

4. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Sorenskriver Unni Sandbukt gjenoppnevnes som leder av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. mai 2014 til og med 30. april 2018.

Klima- og miljødepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere rammene for håndtering av overvann i byer og tettbebyggelser:

Advokat Helge Skaaraas (leder), Sarpsborg
Spesialrådgiver Ann-Janette Hansen, Råde
Utredningssjef Dag Refling, Stavern
Advokat og fagsjef Mia Ebeltoft, Oslo
Juridisk rådgiver Elin Riise, Hamar
Sjefingeniør Rolf Johansen, Sande i Vestfold
Regiondirektør Helga Skofteland, Lørenskog
Leder avløp Jan Stenersen, Tromsø
Avdelingsleder Hogne Hjelle, Bergen
Førsteamanuensis Gorm Kipperberg, Sandnes
(Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Landbruks- og matdepartementet
Klage fra enkeltpersonforetaket Ole Jørstad og Lynum Fostad Samdrift DA over Landbruks- og matdepartementets vedtak av 5. juli 2013 om omgjøring av Statens landbruksforvaltnings vedtak av 18. januar 2013 om omgjøring av Fylkesmannen i Nord-Trøndelags vedtak av 11. april 2011. Klagen tas ikke til følge. 

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Prosjektleder Erik Førner utnevnes til ambassadør i Manila, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Rune Resaland utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Per Egil Selvaag utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Margit Fredrikke Tveiten utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Avdelingsdirektør Helga Berit Fjell utnevnes til ekspedisjonssjef i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet
Underdirektør Petter Nedrås Falkung utnevnes til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

7. Andre saker

Statsministerens kontor
Statsråd Vidar Helgesen bemyndiges til å utøve de særlige folkerettslige funksjoner som ligger til utenriksministeren, herunder til å undertegne folkerettslige dokumenter og utferdige undertegningsfullmakter, når utenriksministeren er fraværende.

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Avtale om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) med tilliggende avtaler undertegnes og ratifiseres.
Avtale om midlertidig anvendelse av EØS-utvidelsesavtalen inngås.
Norge erklærer at tilleggsprotokoll om markedsadgang for fisk skal anvendes midlertidig fra første dag i tredje måned etter siste erklæring om slik midlertidig anvendelse.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 159/2013 av 8. oktober 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2011/62/EU om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker, når det gjelder å hindre at forfalskede legemidler kommer inn i den lovlige forsyningskjeden, kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 225/2013 av 13. desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og bruk av biocidprodukter, kan bli bindende for Norge.

Finansdepartementet
Fullmakt til oppsigelse av overenskomster til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til arv og gaver med USA, Sveits og de nordiske landene.

Kulturdepartementet
Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2013 til idrettsformål, totalt 1 859 704 000 kroner, fordeles i 2014. Kulturdepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt til å disponere ikke utbetalte spillemidler til idrettsformål og opptjente renter av innestående midler til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet
Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 1-2 annet ledd får Betanien høgskole med virkning fra 11. april 2014 status som høyskole.

Til toppen