Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 14. november 2014

I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke at fylkesmannsembetet i Vest-Agder vert slått saman med fylkesmannsembetet i Aust-Agder frå 1. januar 2016.

Statsråd vart halde på Oslo slott 14. november 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 17 S (2014-2015)
Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 16 L (2014-2015)
Endringer i tannhelsetjenesteloven
(tiltak for å unngå kryssubsidiering)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Ikraftsetting av lov av 20. juni 2014 nr. 41 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse).
Loven trer i kraft 1. januar 2015.

Justis- og beredskapsdepartementet
Lov 15. august 2014 nr. 58 om endringer i patentloven (gjennomføring av London-overenskomsten 17. oktober 2000 om anvendelsen av artikkel 65 i konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter og nasjonale patenter på engelsk) trer i kraft 1. januar 2015.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i patentforskriften.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)
(Pressemelding)

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om vern av Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde vert fastsett.

Samferdselsdepartementet
Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler).
(Pressemelding)

4. Styrer, utval

Olje- og energidepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til Petroleumsprisrådet for 2 år:

  1. Professor Trine-Lise Wilhelmsen, Oslo, leder
  2. Professor Pål Korsvold, Oslo, nestleder
  3. Professor Mette Helene Bjørndal, Bergen
  4. Førsteamanuensis Christian Franklin, Bergen
  5. Professor Lars Sørgard, Bergen
  6. Seniorrådgiver Per Kårstad, Skedsmo
  7. Underdirektør Gro Anundskaas, Nittedal

Varamedlemmer:
For nr. 6 Avdelingsdirektør Lone Semmingsen, Oslo
For nr. 7 Avdelingsdirektør Erik M. Dugstad, Oslo

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ambassadør i Pretoria, Trine Skymoen, utnevnes tillike til ambassadør i Gaborone, Botswana.

Ambassadør i Riyadh, Rolf Willy Hansen, utnevens tillike til ambassadør i Muscat, Sultanatet Oman.

Ambassadør i Havanna, John Petter Opdahl, utnevnes tillike til ambassadør i St. John’s, Antigua og Barbuda.

Ambassadør i Hanoi, Siren Gjerme Eriksen, utnevnes tillike til ambassadør i Vientiane, Laos.

Arbeids- og sosialdepartementet
Underdirektør Sjur Ve utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Audun Byre utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Regiondirektør Christl Kvam åremålsutnevnes til fylkesmann i Oppland for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Nærings- og fiskeridepartementet
Seniorrådgiver Håvard Figenschou Raaen utnevnes til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Solveig Brekke Fjeldheim utnevnes til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 54/2014 av 8. april 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU)
nr. 782/2013 om EU-miljømerket, kan bli bindende for Norge.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fylkesmannsembetet i Vest-Agder og fylkesmannsembetet i Aust-Agder slås sammen fra 1. januar 2016.
(Pressemelding)

Kulturdepartementet
Retningslinjer for markedsføring av statlige kontrollerte pengespill fastsatt ved kongelig resolusjon 10. juni 2005 oppheves.

Til toppen