Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen vil gi flere mulighet til å komme seg i jobb

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 250 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Økningen skal bidra til å inkludere flere fra utsatte grupper inn i arbeidslivet.

– Regjeringens mål er full sysselsetting. Da må vi bidra til at de som trenger litt mer opplæring eller arbeidserfaring får det, slik at de kan komme seg ut i arbeidslivet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Arbeidsmarkedstiltakene skal få flere utsatte grupper i arbeidslivet, som personer med nedsatt arbeidsevne og fordrevne fra Ukraina.

– Mange mennesker står utenfor arbeidslivet, samtidig som bedrifter mangler arbeidskraft. Særlig er jeg bekymret for de unge som tidlig falt ut eller ikke har kommet seg inn i arbeidsmarkedet. Disse midlene vil bidra til at enda flere nå får en mulighet til å prøve seg i arbeidslivet, sier Mjøs Persen.

Nav kan tilby en rekke ulike arbeidsmarkedstiltak, som kurs og opplæring, oppfølging, arbeidstrening og lønnstilskudd. Målet er å styrke mulighetene til å skaffe seg eller beholde arbeid.

Helhetlig styrking for flere i jobb

Av de 250 millionene går 140 millioner til nye tiltaksplasser. Det tilsvarer rundt 1 500 ekstra plasser per måned. I annet halvår vil dermed gjennomsnittlig antall tiltaksplasser per måned være på om lag 57 000. Resterende 110 millioner går til å betale for tiltaksaktiviteter som ble gjennomført i fjor.

– Sammen med ungdomsgarantien, som trer i kraft 1. juli, fortsetter regjeringen jobben med en betydelig satsing for å øke arbeidsstyrken. Vi øker også budsjettet til Nav med 60 millioner kroner, slik at de opprettholder sitt arbeid samtidig som de leverer på nye oppgaver, sier Mjøs Persen.

Sikrer flere med nødvendig fagkompetanse

For å legge til rette for at arbeidsgivere kan rekruttere nødvendig fagkompetanse fra andre land, foreslår regjeringen en økt bevilgning på 10 millioner kroner for å styrke saksbehandlingskapasiteten i deler av Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Norsk næringsliv trenger flere arbeidstakere i en tid hvor det er stor etterspørsel etter fagkompetanse i hele Europa. Styrkingen skal bidra til å redusere saksbehandlingstiden for søknader om oppholdstillatelse som faglært, sier arbeids- og inkluderingsministeren.