Den norske og svenske landbruksministeren diskuterer viktige temaer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Krigen i Ukraina, kjæledyr som kommer med flyktninger fra Ukraina, grensekryssende reindrift mellom Sverige og Norge og villsvinforvaltningen var noen av temaene som ble diskutert da landbruks- og matminister Sandra Borch møtte den svenske landsbygdsministeren.

– Mitt første møte med den svenske landsbygdsministeren var godt, og Sverige og Norge har en lang tradisjon i å samarbeide. Vi var innom viktige temaer hvor det er helt sentralt at vi har en god dialog og at vi kan utveksle erfaringer og lære av hverandre, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Ukraina

Krigen i Ukraina utgjør en stor risiko for betydelig redusert kornproduksjon og det reises spørsmål rundt matsikkerhet og beredskap. Ministerne snakket om nødvendigheten med å øke matproduksjonen i de nordiske landene. Det norske formannskapet planlegger å ta opp disse utfordringene under sommerens Nordiske ministerrådsmøte i Tromsø 22. juni.

De snakket også om flyktninger som kommer fra Ukraina til Sverige og Norge med kjæledyrene sine, og viktigheten av å sikre folke- og dyrehelsa.

– Vi har snakket om håndteringen av flyktninger fra Ukraina som har med seg kjæledyr og hvordan Sverige velger å ta tak i dette, sier landbruks- og matministeren.

Sandra Borch møter den svenske landsbygdsministeren.
Sandra Borch møter den svenske landsbygdsministeren. Foto: Lotte Brudevoll/Landbruks- og matdepartementet

Landbruksministerne tar initiativ til å snakke om reindrift

Reindriftssamene har gjennom århundrer foretatt flyttinger med rein mellom sommerbeiter i Norge og vinterbeiter i Sverige. Den grenseoverskridende reindriften har fra 1751 og frem til 2005 vært regulert av forskjellige konvensjoner. Etter dette har landene stått uten konvensjon, og norsk reindrift har vært i en vanskelig situasjon fordi de i noen områder er utestengt fra vinterbeiter i Sverige. Arbeidet med å få på plass en ny konvensjon har nå pågått i svært mange år uten at saken er løst.

– Vi har startet drøftingen av hvordan Norge og Sverige kan komme videre i retning av en felles løsning. Våre embetsverk skal møtes i Stockholm 6. april for å arbeide videre med disse spørsmålene, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Vi ønsker å øke samarbeidet om villsvinforvaltningen

– I Norge samarbeider offentlige myndigheter og landbruksnæringen - bønder og skogeiere og deres organisasjoner aktivt for å holde villsvinbestanden så lav som mulig. Handlingsplanen mot villsvin skal evalueres i løpet av 2022, der behovet for styrket innsats mot villsvin skal vurderes, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

I Norge er villsvin klassifisert som en fremmed art i norsk natur. Det er også godt dokumentert at villsvin kan medføre betydelige skader i landbruket og spre alvorlige sjukdommer til andre dyr og til mennesker. Det er politisk bestemt at villsvin skal forvaltes med mål om færrest mulig villsvin spredt på et minst mulig område i Norge. Handlingsplan mot villsvin 2020-2024 bygger opp under dette målet.

– Sverige har lang erfaring med å forvalte villsvin som er relevante og nyttige for Norge. Økt samarbeid mellom våre land om villsvinforvaltning, helse- og bestandsovervåking og beredskap vil være positivt. Jeg inviterer til videre dialog om hvordan samarbeidet kan videreutvikles, sier statsråden.