Ekspertutvalg leverte rapport om tematisk organisering av psykisk helsevern

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok i dag rapporten fra ekspertutvalget som har utredet en sterkere tematisk organisering av psykisk helsevern. Utvalget har en rekke forslag til hvordan psykisk helsevern kan organiseres slik at pasientene får rask tilgang på kunnskapsbasert og målrettet behandling av god kvalitet.

Utvalget har vært ledet av Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør for psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet. Rapporten Forenkle og forbedre beskriver hvordan psykisk helsevern kan organiseres slik at behandlingen gis målrettet, at pasientene får rask tilgang på riktig kompetanse og effektiv behandling av god kvalitet.

– Flere oppgir at de trenger helsehjelp for sine psykiske plager og lidelser. Regjeringen vil at flere skal få hjelp. En av utfordringene er hvordan helsehjelpen er organisert. Derfor bestilte vi denne rapporten som gir viktige råd om hvordan vi kan organisere helsehjelpen bedre. Det er avgjørende at vi organiserer og tilbyr tjenester på en måte som er tilpasset pasientenes behov. Tematisk organisering er en måte å oppnå nettopp dette, sier Kjerkol.

Stort fagområde

Et viktig bakteppe for anbefalingene er også at psykisk helsevern er et stort fagområde hvor pasientene har ulike behov, og mange har et sammensatt sykdomsbilde.

– Utvalget har levert mange spennende forslag som de mener kan bidra til at flere pasienter får raskere tilgang på riktig behandling. Vi vil nå gå gjennom rådene og følge opp rapporten i forbindelse med opptrappingsplan for psykisk helse, sier Kjerkol.

Utvalget er tydelig på at det er urealistisk at enkeltbehandlere kan være i stand til å utvikle og opprettholde oppdatert kunnskap og kompetanse på alle områder.

– ­I psykisk helsevern trenger vi ikke masse dyrt medisinsk utstyr, men vi trenger å investere i fagfolkene. Det er viktig for at folk skal møte den beste kompetansen uansett hvor i landet de bor, og at det er attraktivt for fagfolk å jobbe i psykisk helsevern, påpeker Kjerkol.

Fire pasientgrupper

Utvalget mener at en sterkere tematisk organisering kan bidra til at pasienter får et mer spesialisert kunnskapsbasert tilbud og tilgang til riktig behandling for sine psykiske plager. I rapporten har de beskrevet noen prinsipper for hvordan generelle og spesialiserte fagteam kan organiseres i psykisk helsevern. De har også identifisert fire pasientgrupper som kan ha nytte av et mer spesialisert tilbud:

  • Pasienter med spiseforstyrrelser
  • Pasienter med ADHD
  • Pasienter med psykoselidelser
  • Pasienter med stemningslidelse (bipolar lidelse og depressive lidelser)

Det betyr ikke at disse gruppene skal prioriteres foran andre pasienter, men det er eksempler på tilstander som både helseforetakene selv og utvalget har merket seg kan ha nytte av et mer differensiert og målrettet behandlingstilbud.

Økt mulighet for fagutvikling

Utvalget mener også at tematisk organisering vil øke mulighetene for fagutvikling og opprettholdelse av viktig spesialkompetanse over tid. Utvalget har foreslått tiltak innenfor fire områder:

  • kommunale tilbud og samhandling
  • inntak og utredning i psykisk helsevern
  • prinsipper for tematisk organisering av behandlingstilbudet
  • system for kunnskap og kvalitet

Mange av tiltakene utvalget foreslår, har relevans for flere av regjeringens sentrale arbeider, både opptrappingsplanen for psykisk helse som nylig ble lagt fram, og den kommende nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Rapporten blir sendt på høring.