Nyheter

Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2023 fra Kunnskapsdepartementet

Her er en oversikt over viktige regelendringer fra 1. juli på Kunnskapsdepartementet sitt ansvarsområde.

Endringer i universitets- og høyskoleloven

Universiteter og høyskoler skal fra høstsemesteret 2023 kreve egenbetaling fra studenter som er statsborgere i land utenfor EØS eller Sveits. Kravet om egenbetaling skal ikke gjelde for flyktninger og utvekslingsstudenter. Endringen trådte i kraft 16. juni

Endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehagen

Barnehagen blir gratis fra tredje barnet for foreldre som har flere barn i barnehagen samtidig. Regjeringen innfører også gratis barnehage for alle barn i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. Endringen trer i kraft 1. august.

Endringer i privatskoleloven

Endringene stiller krav om at uttalelser fra vertskommuner og -fylker skal tillegges vesentlig vekt ved behandling av søknader om godkjenning av nye, og utvidelser av eksisterende, private skoler. Endringen trer i kraft 1. august.

Endring i forskrift om skolefritidsordning

Ordningen med gratis 12 timer SFO for alle barn utvides til å også gjelde 2. trinn. Kommunene skal gi foreldrene tilbud om å fordele de 12 timene på alle de dagene det vanligvis er et SFO-tilbud, så langt det er praktisk mulig. Endringen trer i kraft 1. august.