Statsbudsjettet 2024

Nyheter
Statsbudsjettet 2024

Enova økes med 400 millioner kroner

Regjeringens forslag til budsjett for 2024 befester den sterke satsingen på klima og natur, blant annet foreslås det 5,8 milliarder kroner til klimaomstilling under Enova, en økning på 400 millioner kroner.

-Enova er regjeringens spydspiss for nye klima- og energiløsninger. Dette skal få fart på kutt i utslipp og grønn omstilling, sier Eide.

Satsingene på Enova økes med over 400 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2023. Blant annet styrkes innsatsen for energiøkonomisering med 180 millioner kroner som tildeles fra Olje- og energidepartementets budsjett. Med dette har regjeringen styrket Enova med 70 prosent siden vi tiltrådte.

Naturpakke på 25 millioner

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til videreutvikling av et naturregnskap for Norge. Dette er viktig for å ta naturens verdier med i beregningen i politiske beslutninger, lokalt og nasjonalt.

Regjeringen fortsetter arbeidet med naturrestaurering. Det foreslås å øke bevilgningen til naturrestaurering med 15 millioner kroner, hvorav 10 millioner kroner foreslås satt av til en ny tilskuddsordning. Her kan kommuner, organisasjoner og private søke om tilskudd til å reparere ødelagt natur. Fem millioner kroner skal gå til naturrestaurering i statlig regi.

Tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak er viktig i gjennomføringen av rovviltpolitikken. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til nye faste stillinger i Nordland og Troms og Finnmark i Statens naturoppsyn (SNO). Dette skal styrke rovviltarbeidet i den nordligste landsdelen, samtidig vil det styrke annet arbeid med naturmangfold. I revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble det gitt 10 millioner kroner ekstra som et løft til mer effektiv gjennomføring av skadefelling i kommunene. Regjeringen foreslår å videreføre dette med en varig styrking av budsjettposten som blant annet kan brukes til kommuner som søker om tilskuddsmidler knyttet til arbeid med skadefelling av rovdyr.

Satsingen for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden og økosystemet i Skagerrak foreslås videreført i 2024. Regjeringen vil at Oslofjorden skal bli ren og rik igjen. Regjeringen er i gang med et krafttak for Oslofjorden og følger aktivt opp Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv.

Kulturmiljø

- Regjeringen vil i 2024 fortsette arbeidet med å videreutvikle besøkssentrene rundt i landet. Dette er viktig formidling av verdien av norsk natur. Besøkssentrene skal bidra til å øke kunnskapen om natur- og kulturverdier i befolkningen, og da særlig hos barn og unge, sier Eide

Regjeringen har vedtatt at Utladalen Naturhus får status som besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde med skjøtsel og naturrestaurering som satsingsfelt i 2024.

Regjeringen legger stor vekt på oppfølging av Unescos verdsarvkonvensjon. Norge har åtte verdensarvområder. Regjeringen foreslår et årlig investeringstilskudd til nybygg og ombygging av eksisterende bygg ved etablering av verdenssarvsentere. I 2024 foreslår regjeringen å tildele verdensarvsenteret for Urnes stavkirke 5 millioner kroner til et nybygg på Ornes.

Oppgradering av forskningsstasjonen i Antarktis

Forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land er viktig for norsk forskning i Antarktis. Stasjonen nærmer seg slutten av sin levetid. Regjeringen vedtok våren 2023 at Trollstasjonen skal erstattes med nybygg. Regjeringen foreslår å sette av 25 millioner kroner til oppstart av forprosjektet i 2024.