Fagseminar for å markere 50-årsjubileet for St. meld. nr. 25

I år er det 50 år siden St. meld. nr. 25 ble lagt frem for Stortinget. Meldingen drøftet petroleumsvirksomhetens rolle i Norge og trakk opp retningslinjer for bruken av oljeinntektene og rammer for oljeproduksjonen. Meldingen ble et referansepunkt for ulike regjeringer i årene etter fremleggelsen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum åpnet seminaret.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum åpnet seminaret. Foto: Finansdepartementet

Finansdepartementet markerte jubileet med et fagseminar 14. februar. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum åpnet seminaret, før de om lag hundre inviterte gjestene fikk høre fra dem som deltok i arbeidet med meldingen, samt innledninger fra tidligere ekspedisjonssjef Knut Moum, professor Einar Lie og journalist og forfatter Maria Reinertsen. Samfunnsredaktør Torbjørn Røe Isaksen var konferansier.

Finansministeren trakk frem momenter fra den politiske debatten rundt grunnrenteskatt i et historisk perspektiv. Videre sa han at hensikten med seminaret var å hedre folk som har tatt gode beslutninger gjennom tidene.

Tidligere økonomiredaktør i Aftenposten, Ola Storeng, intervjuet Amund Utne og Knut Eggum Johansen, som begge deltok i utarbeidelsen av meldingen. Utne påpekte at departementet tidlig skjønte at inntektene fra petroleumsvirksomheten ville skape store omstillinger i samfunnet, både gjennom utvinning av oljen og ikke minst ved bruken av oljeinntektene. Gleden ved den nyvunne rikdommen måtte avveies mot problemene omstillingene ville skape. Eggum Johansen viste til at langtidsprogrammet som ble lagt frem i 1970, ga lite oppmerksomhet til petroleumsvirksomhetens i plass samfunnet, noe som tydeliggjorde behovet for St. meld. nr. 25.

Amund Utne t.v. og Knut Eggum Johansen var med på utarbeidelsen av meldingen.
Amund Utne t.v. og Knut Eggum Johansen var med på utarbeidelsen av meldingen. Foto: Finansdepartementet

Knut Moum sa at meldingen ble anbefalt som pensum da han studerte samfunnsøkonomi på syttitallet. Moum påpekte at meldingen gav uttrykk for at virkningene for norsk næringsliv ville bli klart større gjennom bruken av oljeinntektene enn ved at oljeproduksjonen i seg selv ville kreve mye arbeidskraft og kapital. Ifølge Moum er en viktig erfaring fra meldingen at uventede hendelser vil inntreffe, og at tilpasningsdyktighet er like viktig som gode planer.

Professor Einar Lie fastslo at meldingen pekte på mulighetene til å velge en ny fremtid gjennom politiske beslutninger. Samtidig som nye prinsipper, som handlingsregelen, først kom etter erfaringer med turbulente tider som omfattet syttitallets økonomiske politikk, åttiårenes jappetid og bankkrisen i tiåret etter. Meldingen er dermed et ekte historisk produkt, bygget på tanker om planlegging og politikk som var typiske for sin tid.

Maria Reinertsen trakk frem at St. meld. nr. 25 er godt skrevet og at argumentasjonen er lett å følge. Meldingen er todelt: På den ene siden settes det opp et tydelig politisk mål – petroleumsvirksomheten skal bidra til et kvalitativt bedre samfunn – og på den andre siden er det en økonomisk analyse. Det politiske ambisjonsnivået i meldingen er høyt, men inneholder få konkrete tiltak. Forfatterne av St. melding nr. 25 var også tidlig ute med en bekymring for hva som vil skje i norsk økonomi den dagen petroleumsvirksomheten tar slutt, konstaterte Reinertsen.

Det var om lag hundre inviterte gjester til stede på fagseminaret om St. meld. nr. 25.
Det var om lag hundre inviterte gjester til stede på fagseminaret om St. meld. nr. 25. Foto: Finansdepartementet

Les mer: