Finansdepartementet har fastsatt forskriftsendringer som gjennomfører resterende deler av andre aksjonærrettighetsdirektiv

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om endring i finansforetaksforskriften, AIF-forskriften, verdipapirfondforskriften og verdipapirforskriften (retningslinjer for aktivt eierskap mv.) som vil tre i kraft 1. juli 2023.

Lov 6. desember 2019 nr. 77 om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.), gjennomfører deler av andre aksjonærrettighetsdirektiv i norsk rett.

Denne endringsloven fastsetter blant annet nye bestemmelser i finansforetaksloven, AIF-loven, verdipapirfondloven og verdipapirhandelloven som vil tre i kraft 1. juli 2023.

Bestemmelsene innebærer i korthet at institusjonelle investorer og kapitalforvaltere skal offentliggjøre sine investeringsstrategier og strategi for sitt aksjeeierengasjement. Forskriftsendringene som Finansdepartementet har fastsatt utfyller de nevnte lovbestemmelsene.