Forskrift om endring i finansforetaksforskriften, AIF-forskriften, verdipapirfondforskriften og verdipapirforskriften (retningslinjer for aktivt eierskap mv.)

Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2023 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak ogfinanskonsern § 13-22 og § 13-23, lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond § 4-1 a og § 4-7, lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond § 8-1 a og § 8-8 og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-16 a og § 10-10 a. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10g (direktiv 2007/36/EF som endret ved direktiv (EU) 2017/828)

Se forskriften på lovdata.no