Forsvarsministerens innledning til pressekonferansen 31.10.2022

Regjeringen har besluttet at Forsvaret skal gå til en ny fase i planverket.

*Sjekkes mot framføring*

Se pressekonferansen her

Da jeg sto her for en drøy uke siden sa jeg at jeg sammen med Forsvarssjefen fortløpende vurderer om det er behov for nye tiltak. Der er vi i dag. Forsvaret har et solid planverk for fred, krise og krig. Nå har vi besluttet at Forsvaret skal gå til en ny fase i dette planverket. Vi bygger nå videre på det beredskapsarbeidet som er gjort og tilpasser Forsvaret den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i.

Pressekonferanse med statsminister, forsvarsminister og forsvarssjef
Pressekonferanse i dag med statsminister, forsvarsminister og forsvarssjef Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

I tråd med Beredskapssystemet for forsvarssektoren har Forsvaret iverksatt nye tiltak som høyner beredskapen i forsvarssektoren. Tiltak innenfor logistikkområdet, kommunikasjonssikkerhet og sikring av Forsvarets egne anlegg er en del av de nye tiltakene.

En del av Forsvarets aktivitet vil justeres framover. Både for å spisse aktiviteten mot de oppgavene som ivaretar beredskapen her og nå, og for å sikre Forsvarets utholdenhet. Vi må planlegge for at situasjonen kan bli langvarig.

Vi har styrket Forsvaret, både gjennom ekstrabevilgningen i vår og i forslaget til statsbudsjett for neste år. Etterretningstjenesten har fått flere midler, vi seiler og flyr mer i våre nærområder og vi har styrket våre beredskapslagre. Sikkerhetssituasjonen innebærer likevel ikke at Forsvaret skal gjøre mer av alt, men at vi må prioritere oppgaver.

Pressekonferanse i dag med statsminister, forsvarsminister og forsvarssjef
Pressekonferanse i dag med statsminister, forsvarsminister og forsvarssjef Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Forsvaret vil fortsette å prioritere støtte til sivil sektor. Trusselbildet vi nå ser, krever samarbeid på tvers av sektorer. Sammen med de øvrige aktørene i totalforsvaret gjennomgås nå planverk. Det gjør at de samarbeider tettere og at ressursene finner hverandre.

God oversikt og tilstedeværelse i våre havområder er sentralt. Beskyttelse av olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen er høyt prioritert. Forsvarets tilstedeværelse og patruljering gjør det vanskeligere å gjennomføre fordekte sabotasjeaksjoner mot norsk sokkel. God situasjonsforståelse i havområdene i nord er en annen prioritert oppgave. Putin-regimets farlige atom-trusler gjør det ekstra viktig at vi har god oversikt over aktiviteten i Barentshavet.

Forsvaret omprioriterer derfor deler av virksomheten til særlig maritim overvåkning, med økt operativ tilgjengelighet på fartøyer og flystyrker. Dette vil gjøres i tett samarbeid med allierte. For noen dager siden var jeg på Andøya og besøkte en øvelse der tyske og norske marinefartøy øvde sammen. Disse tyske fartøyene patruljerer nå i Nordsjøen. Det er også betydelig annen alliert aktivitet i våre nærområder.

Sikkerhetssituasjonen har betydning for hele forsvarssektoren. Det kan bli aktuelt å vurdere forsering, og omprioritering av byggeaktiviteter, materiellanskaffelser og prosjekter. Dette vil forsvarssjefen vurdere sammen med de andre etatene i forsvarssektoren i tiden fremover.

Det er ikke alt vi gjør som synes, og det er heller ikke alt jeg kan si her. La det allikevel ikke være noen tvil om at Forsvaret har god oversikt og at det som nå gjøres vil gjøre oss enda bedre forberedt til å stå en denne situasjonen over lang tid.  

Stortinget er i tråd med vanlig praksis informert om at Forsvaret fra 1. november går over til en ny fase i planverket.

Helt til sist vil jeg også understreke at det er nødvendig at vi fortsetter å støtte Ukraina militært slik at de er i stand til å forsvare seg. Norge har bidratt tungt med militær støtte til Ukraina. Det skal vi fortsette med.