FNs høynivåuke 2023:

Åpningsrapport

Verdens største og viktigste politiske møteplass, FNs høynivåuke, er nå i gang. Den norske delegasjonen ledes av statsminister Jonas Gahr Støre. I tillegg deltar utenriksminister Anniken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, klima- og miljøminister Espen Barth Eide og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Kjerkol ankommer tirsdag kveld.

Bilde av Jonas Gahr Støre,  utenriksminister Anniken Huitfeldt, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, klima- og miljøminister Espen Barth Eide gående på rekke på gaten i New York.
På vei til åpningen av FNs 78. generalforsamling. Foto: Pontus Höök/FN-delegasjonen

Temaet for årets generalforsamling er “Reigniting global solidarity and rebuilding trust: Accelerating action on the 2030 Agenda and the SDGs towards peace, properity, progress and sustainability for all”. I løpet av uken vil ministrene delta i en rekke arrangementer og bilaterale møter hvor Norges prioriteringer, som matsikkerhet, klima og miljø, energi, likestilling, redusert ulikhet, helse og hav vil bli diskutert.

Spesielt for årets høynivåuke er de mange toppmøtene. Statsministeren deltar på toppmøtet om bærekraftsmålene, og på høynivåmøtet om finansiering for utvikling. Utenriksministeren deltar på høynivåmøte om prøvestansavtalen (CBTB) og forberedende ministermøte for «Fremtidens toppmøte». Utviklingsministeren og Helse- og omsorgsministeren vil bidra aktivt i høynivåmøtene om pandemibekjempelse, universell helsedekning, og tuberkulosebekjempelse.

Åpningen av generaldebatten

Bilde av Støre, Huitfeldt og Tvinnereim sittende på Norges plass i FNs generalforsamling. Barth Eide sittende bak.
Statsminister Støre, utenriksminister Huitfeldt, utviklingsminister Tvinnereim og klima- og miljøminister Barth Eide lyttet til Guterres under åpningen av FNs 78. generaldebatt. Foto: SMK

Generalsekretær Guterres åpnet debatten ved å bruke flomkatastrofen i Libya som et øyeblikksbilde på verdenstilstanden – en «flom av ulikhet, av urett, av manglende evne til å konfrontere utfordringene iblant oss» – og oppfordret verdens land til å gå sammen for å håndtere utfordringene.

Sentralt i åpningen av Guterres’ innlegg sto krig og konflikt, og sammenhengen mellom konflikt og mangelfull oppfyllelse av bærekraftsmålene. Guterres understreket videre at det må tas drastiske steg for klimaet. Særlig G20, som sammen står for 80% av verdens drivhusgassutslipp, må lede an – avhengigheten til fossilt og kull må brytes. Behovet for multilateral reform fikk også plass: «it’s reform or rapture».

Avslutningsvis viste Guterres til at besluttsomhet kan guide verden fremover:

“Despite our long list of global challenges, that same spirit of determination can guide us forward. Let us be determined to heal divisions and forge peace. Determined to uphold the dignity and worth of every person. Determined to realize the Sustainable Development Goals and leave no one behind. Determined to reform multilateralism for the 21st century and come together for the common good.”

Ellers var åpningsdagen preget av oppmerksomhet rundt Ukraina og president Zelensky. Dette var første gang Zelensky møtte fysisk i FN siden invasjonen.

Bærekraftsmålene – langt fra målstreken

Høynivåuka åpnet med toppmøtet om bærekraftsmålene. Halvveis til 2030  - og halvveis fra da bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015 - er budskapet fra FNs generalsekretær klart: Vi er i rute med bare 15 prosent av bærekraftsagendaen. Verdenssamfunnet vil ikke komme i nærheten av å nå målene vi har satt oss, hvis vi ikke øker innsatsen dramatisk. Vi trenger en global redningsplan. Den politiske erklæringen som lå til vedtak var en god start, bl.a. med sitt fokus på gjeldslette, tiltak for mer langsiktige lån til lavere renter som kan frigjøre spesielt utviklingslands ressurser til bærekraftig utvikling. Bred støtte til reform av den internasjonale finansarkitekturen er positivt, sammen med vilje til rekapitalisering av utviklingsbankene og viljen til å bidra til å mobilisere private investeringer.  

Bilde av salen under generalforsamlingen. Lyst opp i ulike farger som symboliserer bærekraftsmålene.
Generalforsamlingen pyntet i bærekraftsmålenes farger. Foto: UD

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og klima og miljøminister Espen Barth Eide deltok på åpningen av SDG-toppmøtet. Den politiske erklæringen ble vedtatt. Norge har spilt en viktig rolle i forhandlingene om erklæringen, som er et viktig skritt på veien mot 2030 med sitt fokus på tiltak for å frigjøre ressurser til bærekraftig utvikling.

Bilde av Støre som holder innleg fra talerstol plassert på gulvet.
Foto: UD

Statsministeren holdt Norges innlegg under toppmøtet, i en diskusjon om det multilaterale systemets relevans og hvordan det kan nyttiggjøres i arbeidet for bærekraftig utvikling. Hovedbudskapet er at det trengs økt finansiering, økt tillit og mer deling av ideer for å nå bærekraftsmålene.

Over helga varmet 40 stats- og regjeringssjefer, 70 borgermestere og 6000 deltakere fra myndigheter, næringsliv, akademia, sivilsamfunn og ungdomsrepresentanter opp til høynivåuka, med å forberede tydelige innspill til SDG-toppmøtet. Budskap: Vi er i siste halvdelen av verdens viktige fotballkamp, og nå må vi vinne. Bærekraftsagendaen er folkets agenda. Den politiske viljen må være sterk nok. Og det kreves mye både i form av solidaritet, penger, tillit og inkluderende partnerskap. Alle aktører må bedre innsatsen dramatisk for at vi skal nå bærekraftsmålene. Ulikheten mellom og innad i land må prioriteres og adresseres. Rettigheter må respekteres. Ungdom må ha reell medvirkning. Det er umulig å nå målene uten at kvinner og jenter får full likestilling. Norge, herunder ved sivilt samfunn og næringsliv, var tilstede og bidro aktivt til diskusjonene.

Matsikkerhet

Mandag 18. september lanserte utviklingsminister Tvinnereim og Samantha Power, lederen av USAID, et nytt flergiverfond for små og mellomstore landbruksbedrifter i Afrika. Fondet skal legge til rette for at landbruksbedriftene kan investere med lavere risiko, og bidra til både matsikkerhet og økonomisk utvikling i Afrika.

Bilde av panel på scene bestående av tre personer sittende, utviklingsminister Tvinnereim i midten
Lanseringen av FASA, Financing for Agricultural Small-and-Medium Enterprises in Africa. Foto: UD

USA og Norge går inn i fondet med 350 millioner kroner hver. Kenyas president William Ruto og Den afrikanske utviklingsbankens president Adesina deltok på lanseringen, og berømmet Norge for initiativet.

Kampen mot plastforurensing

Klima- og miljøminister Barth Eide var vert for lansering av den nordiske rapporten Towards Ending Plastic Pollution – 15 global policy interventions for systems change. Rapporten viser at en internasjonal avtale med globale regler for plast kan redusere plastforurensning med 90 prosent innen 2040. Budskapet var tydelig: det er behov for en helhetlig tilnærming til plast gjennom hele livsløpet for å stanse plastforurensningen. 

Bilde av mann som holder presentasjon på scene.
Nordisk Ministerråd lanserer rapport om å stoppe plastforurensing. Foto: KLD

LHBT+-rettigheter

Det er ofte krevende å jobbe for LHBT+-rettigheter i FN. Innflytelsesrike land og velfinansierte organisasjoner bruker masse ressurser på å undergrave de rettighetene og anerkjennelsen som LHBT+ har kjempet seg fram til. FNs kjernegruppe for LHBTI-rettigheter, med sine 42 medlemsland, har de siste 15 årene vært viktig for koordineringen av progressive lands innsats på feltet. Arrangementet under høynivåuka er blitt en årlig tradisjon for medlemmene. Norge har vært med siden begynnelsen.

Bilde av gruppe med 28 personer oppstilt med hutfeldt i midten.
FNs kjernegruppe for LHBTI-rettigheter. Foto: Richard Koek

Utenriksminister Huitfeldt påpekte at årets 15-årsjubileumsmøte er en anledning til å feire alt som er oppnådd, inkludert opprettelsen av embetet til FNs uavhengige ekspert for seksuell orientering og kjønnsidentitet, men også til å styrke innsatsen for slå tilbake motkreftene og bistå de som lever i regimer der hatet, diskrimineringen og undertrykkingen vokser. Dette budskapet falt i god jord hos sivilsamfunnsrepresentantene som var til stede, som alle manet medlemmene av kjernegruppa til økt innsats.

Det grønne skiftet og næringsfremme

Statsministeren deltok i en samtale i marginene av New York Climate Week, der han viste hvordan norsk næringsliv kan levere løsninger som bidrar til energiomstillingen globalt – og også lokalt, i New York og i USA – gjennom verdensledende havvindteknologi. Rundt 125 nærings- og myndighetsaktører fra fornybarfeltet var til stede på arrangementet, herunder Doreen Harris, leder for delstaten New Yorks prosjekter innen fornybar energi og utslippsreduksjon. New Yorks økonomi er nesten fire ganger så stor som Norges, og er et enormt marked for fornybar energi.

Bilde av statsminister Støre sittende på scene sammen med Amy Harder

«Behind the scenes»

Bilde av gruppe mennesker oppstilt utendørs bak en skulptur med teksten #UNGA
Foto: Pontus Höök/FN-delegasjonen
Bilde av Tvinneriem som interjues av NRK
Foto: Pontus Höök/FN-delegasjonen
Bilde av Barth Eide som viser noe på telefonen til tre andre, stående
Foto: Pontus Höök/FN-delegasjonen
Bilde av statstådene Tvinnereim, Huitfeldt og Barth Eide som tar en matbit sittende
Foto: Pontus Höök/FN-delegasjonen