FNs høynivåuke 2023:

Dagsrapport 3

Torsdag i høynivåuka var en innholdsrik dag, med møter som sto i fredens tegn, i tillegg til toppmøte om helse, møter om menneskerettigheter og nordiske møter med Latin-Amerika og Karibien.

Utenriksminister Huitfeldt ledet møtet i den internasjonale giverlandsgruppen for Palestina, AHLC, med en rekke utenriksministre til stede. Palestina deltok med statsminister og finansminister, mens Israels delegasjon var ledet på høyt embetsnivå. Det haster å endre den negative utviklingen på bakken. Gruppen uttrykte frustrasjon over manglende fremgang mot fred, 30 år etter Oslo. Fortsatt bred støtte til tostatsløsningen og behovet for fornyet innsats for fred og palestinsk statsbygging og behovet for å gjenoppta en politisk prosess. Det vil bygges videre på positive signaler fra partene for å bidra til at de møtes for å diskutere konkrete saker før neste AHLC-møte i Brussel til våren.

Bilde av utenriksminister Huitfeldt sittende sammen med en representant fra FN ved bordet
Utenriksministeren ledet AHLC-konferansen for giverlandsgruppa til Palestina. Foto: Pontus Höök/FN-delegasjonen

Utenriksminister Huitfeldt deltok også på ministermøtet «PeaceDayEffort», hvor EU-initiativet "Peace Day Effort" ble presentert, sammen med referanse til det Arabiske fredsinitiativet. Utenriksminister Huitfeldt ønsket velkommen initiativet og holdt innlegg med fokus på behovet for slutt på den israelske okkupasjonen og at tiden er i ferd med å renne ut for tostatsløsningen.

Ministermøte om fredsmekling

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltok på ministermøte om mekling og fredelig løsninger på konflikter, og viste til 20 år med norske erfaringer og at vi snakker med alle aktører i en konflikt. Han trakk videre fram behovet for lokalt eierskap og alle aktører som er berørt av en konflikt må trekkes med. Det handler også om å inkludere kvinner, fordi fredsprosesser hvor kvinner spiller en aktiv og deltakende rolle har større mulighet til å føre til varig fred. Eide viste også til hvordan klimaendringer kan bidra til å forsterke konflikter og må tas hensyn til i meklingsarbeid. FNs undergeneralsekretær Rosemary DiCarlo fremhevet behovet for tillit og inkludering som premisser for å lykkes med mekling.

Ministermøte om «Fremtidens toppmøte»

Bilde av utentiksminister Huitfeldt i røde klær på talerstol med et sittende panel på fire personer i bekgrunnen
Utenriksminister Huitfeldt under møtet Summit of the Future. Foto: Samoa/UN Mission

Utenriksminister Huitfeldt deltok på ministermøte som skal forberede neste års toppmøte: Summit of the Future. Norge støtter aktivt opp om generalsekretærens initiativ Our Common Agenda, hvor Summit of the Future er en av 3 toppmøter. Hovedbudskapet fra de fleste var behovet for gjenoppbygging av tillit, behov for reform og styrking av multilaterale institusjoner. Generalsekretær Guterres hadde samme refleksjoner, og mente det er en brist i det globale systemet som må repareres.  Utenriksminister Huitfeldt fremhevet at et sterkere multilateralt samarbeid og en forsterket innsats for å nå bærekraftsmålene er i vår interesse.

ICPD30: Celebrating Milestones, Inspiring Action

Bilde av utviklingsminister Tvinnerheim som holder innlegg sittende på et bord med flere deltakere rundt.
Utviklingsministeren holder innlegg under ICPD30-arrangement. Foto: UD

Utviklingsminister Tvinnereim deltok på møte for å berede grunnen for 30-årsjubileet for FNs handlingsplan for befolkning og utvikling (ICPD30) i 2024. Mange fremskritt har blitt gjort siden handlingsplanen ble vedtatt i 1994, men 30-års markeringen kommer i en tid med betydelig polarisering på mange spørsmål som er grunnleggende for ICPD-agendaen - inkludert seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) som en integrert del av utviklingen. Mange land uttrykte bekymring om at mange av de seksuelle og reproduktive rettighetene er under økende press, og brede konsultasjoner i forkant av 30-års jubileet blir viktig for å bygge en visjon for fremtiden til ICPD-agendaen utover 2024.

Bilde av utenriksminister Huitfeldt sittende ved siden av Douglas Rutzen, president i ICNL.
Utenriksminister Huitfeldt sammen med moderator Douglas Rutzen, president i ICNL. Foto: UD

Utenriksminister Huitfeldt var vert for Trygve Lie Symposiet, som setter fokus på utvalgte tema innenfor menneskerettighetsfeltet. Årets symposium markerte 75 års jubileet til verdenserklæringen for menneskerettighetene og 25 års jubileet for erklæringen for menneskerettighetsforsvarere. Diskusjonen la vekt på sivilt samfunn og menneskerettighetsforsvareres rolle i å styrke menneskerettighetene. 

Bilde av utenriksminister Huitfeldt stående med de kvinnelige utenriksminstrene fra Sør-Afrika og Frankrike.
Utenriksministrene fra Sør-Afrika og Frankrike med utenriksminister Huitfeldt Foto: UD

Utenriksminister Huitfeldt deltok på frokostmøtet om global helse og utenrikspolitikk, ledet av Sør-Afrika. Global helse og utenrikspolitikk-initiativet er en tverregional gruppe som jobber for å koble global helse og utenrikspolitikk, og som hvert år fremmer en resolusjon i generalforsamlingen. Gruppen ble opprettet av daværende utenriksminister Støre i 2007, og pandemien har vist gruppens relevans, og hvor viktig det er å se helsespørsmål også i et utenrikspolitisk perspektiv.

Helse i fokus

Det har vært stort fokus på helse og sykdomsbekjempelse under årets høynivåuke, og det har vært arrangert hele tre helsetoppmøter, i tillegg til en rekke andre helserelaterte møter.

Universell helsedekning (UHC) er selve grunnsteinen i robuste helsesystemer. UHC-arbeidet må skyte fart, dersom vi skal nå bærekraftmål 3 om god helse for alle. Dette var hovedbudskapet til helseminister Kjerkol under høynivåmøtet om UHC. Utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim deltok i et panel under samme møte, om hvordan helseinvesteringer må harmoniseres i en post-covid-verden.

UHC underbygger god pandemiberedskap- og kriserespons. Helseministeren deltok i et G7-arrangement i regi av Japan, hvor tilgang til medisinske mottiltak stod på dagsorden. Norge fikk mye oppmerksomhet. Ikke minst på grunn av vårt samarbeid med Sør-Afrika om ACT-A under pandemien og nå under Johannesburgprosessen, som understøtter en interimløsning for tilgang til medisinske mottiltak. Dette skal støtte opp under forhandlingene om pandemitraktat i WHO-regi. 

Også bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer (NCD) har vært i fokus under UNGA. NCD står nå for en overveiende stor andel av den globale sykdomsbyrden. NCD forverres av klimaendringene og rammer de svakeste hardest, påpekte helse -og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i et NCD-møte i regi av WHO.

Bilde av helseminister Kjerkol som håndhilser på WHOs generaldirektør.
Helseminister Kjerkol og WHOs generaldirektør dr. Tedros. Foto: HOD

Det var er gledelig gjensyn mellom helseministeren og WHOs generaldirektør Tedros, som også hadde møtt statsminister Støre dagen før. Det er stor enighet om hva som vil være kjernesaker framover. Norge er kandidat til styret i WHO og vil særlig fremme bærekraftig finansiering og godt styresett i WHO, samt universell helsedekning. Det er viktig at WHO engasjerer seg i prosessen for å implementere økning av pliktige bidrag. Norge vil understøtte prosessen fra øverste politiske hold og vil søke brobygging mellom det globale nord og globale sør. Videre vil vi, innenfor WHO-rammen, fortsette å fremme bedre kunnskap om effekten av nedstengningstiltak mot utbrudd av smittsomme sykdommer. Kunnskapsbaserte tiltak fremmer tillit.

Latin-Amerika og Karibien

Utviklingsminister Tvinnereim deltok på to nordiske samlinger med land i Mellom-Amerika (SICA – Det sentralamerikanske integrasjonssystemet) og Karibien (CARICOM – Det karibiske fellesskap). Årets vertskap var Danmark med kronprins Fredrik i spissen. Sentralt på møtet med landene i Mellom-Amerika var COP28, klimatilpasning og klimafinansiering, i tillegg til Sendai-rammeverket for forebygging. Mange av disse landene er spesielt utsatt for klimaendringer og naturkatastrofer.

Bilde av en gruppe på 15 stående oppstilt. Utvikningsminister Tvinnereim er en av dem.
Tvinnereim med sine sentralamerikanske kolleger på SICA-frokost. Foto: UD

Statsminister Støre møtte Brasils president Luis Inácio Lula da Silva, og drøftet behovet for fornybar energi, bevaring av regnskogen, samt Brasils kommende G20-formannskap og situasjonen i Ukraina.

Bilde av Brasils president Lula og Støre som hilser på hverandre
Foto: Pontus Höök/FN-delegasjonen

«Behind the scenes»

Bilde av utviklingsminister Tvinnereim og utenriksminister Huitfeldt sammen på gaten i New York
Foto: UD
Bilde av klima- og miljøminister Barth Eide gående sammen med to rådgivere på en ganbgvei med park i bakgrunnen
Foto: KLD
Bilde av utenriksminister Huitfeldt i røde klær på  talerstol med to fotografer foran.
Foto: UD