Foreslår Hole i Buskerud og Jevnaker i Akershus fylke ved deling av Viken

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

– Regjeringa har gitt tvangssamanslåtte fyllkeskommunar høve til å søke om deling, slik at innbyggjarane kan få tilbake sine tidlegare fylke. Hole kommune høyrte til Buskerud fylke før sam¬anslåinga og vert foreslått å framleis gjere det etter at Buskerud no igjen vert eige fylke. Jevnaker har ikkje tidlegare vore del av Buskerud fylke, og har no søkt om å verte del av Akershus fylke saman med deira nabokommune på Hadeland, Lunner. Dette vart avgjerande for regjeringa si konklusjon, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Regjeringa fremja 12. mai forslag om delingane, gjennom Prop. 113 LS (2021–2022) Deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn.

Her sa vi ikkje noko om kva fylke Jevnaker og Hole skulle høyre til. Kommunestyra i desse kommunane fatta i slutten av mars vedtak om at dei ønskjer å høyre til Akershus fylke, etter at fylkestinget sendte sin søknad om deling til departementet. I søknaden frå Viken var begge kommunane plasserte i Buskerud fylke.

− Spørsmålet om fylkestilhøyrigheit berører ulike interesser i dei berørte kommunar og fylker, og det har vore argument som taler i retning av tilhøyre i høvesvis Buskerud og Akershus fylke for begge kommunar. Vi fremjar i dag ein tilleggsproposisjon om kva fylke Hole og Jevnaker skal høyre til. Vi legg med dette til rette for at Stortinget kan fatte vedtak om fylkestilhøyrighet for alle kommunar i Akershus, Buskerud og Østfold ved delinga av Viken før sommaren, og fylkestingsvalet neste haust kan gjennomførast til nye fylke, seier Gjelsvik.

– Vi følgjer opp regjeringserklæringa og foreslår at dei som har søkt, skal bli delt tilbake til dei gamle einingane. No er det opp til Stortinget å avgjere delinga av fylke og Ålesund kommune, seier Gjelsvik.

Stortinget skal etter planen behandle Prop. 113 LS om delingane 10. juni. Dei nye fylka skal etter planen tre i kraft 1. januar 2024.

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00