Felles fremlegging av trusselvurderinger: Justis- og beredskapsministerens orientering

Emilie Enger Mehls orientering på dagens pressekonferanse, hvor risiko- og trusselvurderingene til Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet ble presentert.

(Sjekkes mot framføring)

Vi har to mål med dagens seanse: for det første vil vi formidle sammenhengen mellom det Etterretningstjenesten og PST peker på hva som de mest alvorlige truslene mot våre verdier, og Nasjonal sikkerhetsmyndighets vurdering av hvor risikoen mot disse verdiene er størst – det vil si hvor vi er mest sårbare.

For det andre ønsker vi at dere sitter igjen med gode råd om hva som er de viktigste tiltakene for å beskytte verdiene våre.

Det er ingen tvil om at vi står overfor et mer krevende og alvorlig utfordringsbilde.

De sammensatte truslene innebærer virkemiddelbruk som treffer det sivile samfunn i større grad enn for få år siden.

Disse virkemidlene treffer også andre aktører i samfunnet, og aktører som har mindre erfaring med å forholde seg til trusler fra fremmede stater.

Trussel- og risikobildet som presenteres i dag forteller oss at vi må jobbe enda tettere sammen for å beskytte våre verdier. Derfor vil jeg fremheve det nødvendige samarbeidet mellom EOS-tjenestene, samarbeidet mellom militære og sivile aktører, og mellom offentlige og private virksomheter.

Innenfor digital sikkerhet er samarbeidet i Nasjonalt cybersikkerhetssenter og Felles cyberkoordineringssenter helt sentralt.

Det er viktig at vi har et regelverk som er tilpasset utviklingen. Vi arbeider med forslag til endringer av blant annet sikkerhetsloven, knyttet til å hindre fremmede staters bruk av økonomiske virkemidler til sikkerhetstruende virksomhet.

Det pågår lovarbeid for å sikre at vi har gode rammer for å forebygge og motvirke påvirkningsoperasjoner. Det pågår også et arbeid for å bedre formidlingen av eksisterende råd og anbefalinger overfor næringsliv og kommunesektoren.

Som øverste ansvarlig for nasjonal sikkerhet på sivil side vil jeg fortsette å utvikle myndighetenes verktøykasse på dette feltet.

Jeg vil oppfordre alle, og spesielt virksomheter, til å sette seg inn i PST og NSMs trussel- og risikovurderinger. De gir et godt utgangspunkt for å analysere egen risiko og vurdere relevante forebyggende tiltak.

Jeg vil understreke at både offentlige og private aktører må ta stilling til hva dette betyr for egen virksomhet.

Det er virksomhetene selv som kjenner verdiene de forvalter – og som kan vurdere de konkrete sårbarhetene. Først med denne kunnskapen på plass kan man vite om tiltakene treffer.

Med dette overlater forsvarsministeren og jeg podiet til de tre tjenestesjefene, som vil informere om hovedtrekkene i sine respektive trussel- og risikovurderinger.
Først ut er sjef for Etterretningstjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes.

Vær så god!